หน่วยงานในจังหวัด
อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงต่างๆ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทีวี,หนังสือพิมพ์
แบบสำรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
ดัชนี/ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความโปร่งใส
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
EB 1
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.2 การมีส่วนร่วม
EB 2
(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
(2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 3
(1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
(3) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
(4) การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 4
(1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(2) การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเพชรบุรี
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • รายงานผล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายไตรมาส)
  - ไตรมาสที่ 1       - ไตรมาสที่ 2       - ไตรมาสที่ 3       - ไตรมาสที่ 4
 • ตัวอย่างการตรวจติดตามโครงการ/ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข
  - ตัวอย่างที่ 1       - ตัวอย่างที่ 2       - ตัวอย่างที่ 3       - ตัวอย่างที่ 4
(3) การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเพชรบุรี
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 5
2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 6
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 7
3. ดัชนีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 การรับสินบน
EB 8
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB 9
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 10
4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 11
4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 12
5.2 คุณธรรมการบริหารงาน