เรื่อง : สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำอธิบาย : แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1ถึง 4ของหนังสือเชิญประชุม
ผู้บันทึก : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ : 7 กรกฎาคม พ.ศ.2551
ไฟล์ที่แนบ คือ bu.zip
เรื่อง : รายละเอียดประกอบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ
คำอธิบาย : แบบฟอร์ม รายละเอียดประกอบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัดเพชรบุรี
ผู้บันทึก :
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ : 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551
ไฟล์ที่แนบ คือ RK.doc
เรื่อง : แบบของบประมาณปี 52
คำอธิบาย : แบบของบประมาณปี 52 พรัอมภาคผนวกสำหรับทำส่งจังหวัด
ผู้บันทึก : R
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน :
วันที่ : 17 เมษายน พ.ศ.2551
ไฟล์ที่แนบ คือ nn.doc
เรื่อง : ภาคผนวกของแบบของบประมาณปี 52
คำอธิบาย : ภาคผนวกเพิ่มเติมของแบบของบประมาณปี 52 เพื่อความชัดเจนของโครงการ
ผู้บันทึก : R
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน :
วันที่ : 17 เมษายน พ.ศ.2551
ไฟล์ที่แนบ คือ pk.doc
เรื่อง : แผนปฏิบัติการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัดเพชรบุรี
คำอธิบาย : แบบฟอร์ม ผป.52 และ แบบฟอร์ม ผป.52-55
ผู้บันทึก : รสริน
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ : 2 เมษายน พ.ศ.2551
ไฟล์ที่แนบ คือ pb_52.xls
เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
คำอธิบาย : เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดมีภารกิจเร่งด่วน
ผู้บันทึก : webmaster
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ.2551
ไฟล์ที่แนบ คือ meeting_240451.pdf
เรื่อง :
คำอธิบาย :
ผู้บันทึก : ทดสอบการอัพโหลด
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน :
วันที่ :
ไฟล์ที่แนบ คือ 110460.pdf
เรื่อง : test
คำอธิบาย : test
ผู้บันทึก : dd
ตำแหน่ง : dd
หน่วยงาน : dd
วันที่ : 8 สิงหาคม พ.ศ.2556
ไฟล์ที่แนบ คือ 110460.pdf
กลับหน้าหลัก