เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
เพชรบุรี
      เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่าง จากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ใน ศิลาจารึก หลักที่ 1 สมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทาง โบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา เพชรบุรีมีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร
       เพชรบุรี เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้ เป็นแหล่งรวบรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลาย
แขนงมีภูมิประเทศที่แตกต่างสวยงามทั้ง ภูเขา แม่น้ำ และทะเล ผู้คนศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนา เพชรบุรีจึงเป็นแหล่งวัฒนาธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มาตั้งแต่อดีตจน
ถึงปัจจุบัน
      เพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีจึงได้รวบรวมเรื่องราวและแหล่ง
ท่องเที่ยวอันควรค่าแก่การเที่ยวชมศึกษาไว้ ณ ที่นี้แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท่องเที่ยวภายในอดีตเมืองท่าแห่งหนึ่งอย่างทั่วถึงและมีความสุข
ข่าวท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวเขตทหาร จ. เพชรบุรี  
ช่วยแนะนำร้านอาหารอร่อยๆในเมืองเพชรหน่อย  
เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ปีนี  
ชมหิ่งห้อยและ ตกหมึก  
ร้านอาหารแนะนำของเพชรบุรี จาก Pantipชวนชิม
จำนวนผู้ชม .::.
 
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th