บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี

ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

   

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

   
 
     

กลุ่มงานอำนวยการ

   

หน่วยตรวจสอบภายใน