รายละเอียดการดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 6 เดือน

ข้อมูลรอบ 12 เดือน