ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
บทเรียนการพัฒนาข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2557-2560
โครงสร้างข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (ณ กันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : การเกษตรได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย  
1.อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
2.ตลาดสินค้าเกษตร
3.ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ด้านการเกษตร)
4.ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากป่านศรนารายณ์)
5.การรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
6.ปริมาณและประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
7.สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด (โคเนื้อ)
8.การจัดการขยะมูลฝอย
9.สหกรณ์การเกษตรต่างๆ (สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด)
10.สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ (สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด)
11.พื้นที่ปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์, ปริมาณและรายได้จากพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
12.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) จังหวัดเพชรบุรี
13.มาตรฐานสินค้าเกษตร
14.การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
15.ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ด้านอุตสาหกรรม)
16.การจัดรูปที่ดินในจังหวัดเพชรบุรี
17.ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปี
18.ปริมาณและรายได้จากสัตว์นำทะเล (เช่น หอยแมลงภู่,หอยแครง)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : เมืองน่าอยู่ 
19.ขนาดเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) แบบ Bottom Up
20.การเติบโตของเศรษฐกิจ (อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) แบบ Bottom Up
21.ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
22.เงินเฟ้อ (อัตราเงินเฟ้อ)
23.โรงพยาบาล (จำนวนเตียง/บุคลากร)
24.โรงพยาบาลได้มาตรฐาน HA
25.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
26.อัตราทารกตายต่อเกิดมีชีพ
27.ผู้สูงอายุ (สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี)
28.การหย่าร้าง (อัตราการหย่าร้าง)
29.การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
30.สถิติคดีที่เด็กเป็นผู้ก่ออาชญากรรม หรือคดีที่เด็กเป็นผู้ถูกกระทำ
31.สถิตคดียาเสพติดที่สามารถจับกุมได้
32.การควบคุมอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
33.การกัดเซาะชายฝั่ง
34.คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำหลักในพื้นที่
35.สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ (ใหม่)
36.สถิติการออกใบอนุญาตขับรถใหม่
37.การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
38.โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสถานศึกษา
39.ข้อมูลนักศึกษาการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
40.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
41.พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเพชรบุรี
42.อุตสาหกรรมสำคัญ เงินลงทุน รายได้และแรงงานที่ได้ประโยชน์
43.ปริมาณและรายได้จากการผลิตแร่ธาตุที่สำคัญ( เช่นหินปูน ดินขาว ควอตซ์ แกรนิต ดีบุก หินอ่อน เป็นต้น)
44.การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
45.การใช้ระบบประปาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
46.การสงเคราะห์คนพิการ กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
47.จำนวนผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
48.สร้างโอกาสความเสมอภาคและการเท่าเทียมกันทางสังคม
49.ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู จำแนกรายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สพป.เพชรบุรี เขต 1
50.คุณภาพการศึกษา(ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6)
51.การพัฒนาระบบบริการด้านแรงงานเพื่อการพัฒนากำลังแรงงาน
52.การพัฒนาฝีมือแรงงาน
53.การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
54.ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม/ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
55.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผลการดำเนินงาน
56.การจดทะเบียนนิติบุคคล
57.สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดเพชรบุรี
58.คนในคัวเรือนมีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาทต่อคนต่อปี
59.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
60.ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี
61.เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของจังหวัดเพชรบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : การท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาค ASEAN 
62.กิจกรรมการท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
63.ปริมาณและรายได้จากการผลิตเกลือและผลิตภัณฑ์จากเกลือ
64.จำนวนโรงแรม รีสอร์ท และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
65.เส้นทางคมนาคมในชนบท
66.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบุรี
67.ศิลปะและงานสกุลช่างเมืองเพชร
68.ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม การละเล่นที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ และพิพิธภัณฑ์ ,แหล่งเรียนรู้พื้นบ้าน
69.จำนวน มัสยิด โบสถ์คริสต์ และสภาพปัญหา/ความต้องการ