ขยายขนาดตัวอักษร  

News & Information

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
← กลับหน้าหลัก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

​ 

- ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี

​ 

- สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

​ 

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

​ 

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

​ 

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี

​ 

- สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

​ 

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

 

- สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

 

- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::