ขยายขนาดตัวอักษร  

Knowledge

การดำเนินการตามข้อสั่งการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ2/2562
การดำเนินการตามข้อสั่งการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ2/2562
การดำเนินการตามข้อสั่งการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ2/2562
← กลับหน้าหลัก

การดำเนินการตามข้อสั้งการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์

ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ครั้งที่ 2/2562

ส่งที่ส่งมาด้วย 1
ส่งที่ส่งมาด้วย 2
ส่งที่ส่งมาด้วย 3
ส่งที่ส่งมาด้วย 4
ส่งที่ส่งมาด้วย 5

 ← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::