ขยายขนาดตัวอักษร  

Appointment

ประชุมทบทวนแผน 15-17 ก.ย. 60 กาญจนบุรี
ประชุมทบทวนแผน 15-17 ก.ย. 60 กาญจนบุรี
ประชุมทบทวนแผน 15-17 ก.ย. 60 กาญจนบุรี
← กลับหน้าหลัก

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดทำแผน
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี และกาญจนบุรี

 

- ประวัติวิทยากร 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals
  และแผนฯ 12 ของประเทศ

- แบบฟอร์มทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

- แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561-2564

- แผนภาพการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก
  Balanced Scorecard← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::