ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

แบแบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบแบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบแบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
← กลับหน้าหลัก
แบบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. หนังสือด่วนที่สุดที่ พบ 0017.2/ว 12955 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559
2. แบบฟอร์มบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (แบบ จ.1)
3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) (แบบ จ.1-1)
4. แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ จ.2)
5. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
6. แบบฟอร์มสรุปโครงการกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ จ.3)
7. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (สำหรับงบประมาณกระทรวง/กรม)
8. โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564)

 ← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::