ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเพชรบุรี
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา) 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไ​ทย 
รายละเอียดการดำเนินงานติดตั้งและออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่ พ.ค.63)
แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 
enlightened สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2560 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2561 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2561 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 (08/05/61) 
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2561 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 (16/07/61) 
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2561 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 (25/09/61) 
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2561 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2562 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2562 
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562  
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2562 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562  
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2563 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ​​
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2563 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 ​​
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2563 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ​​
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2564 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ​​
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2564 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 ​​
enlightened ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2564 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 ​​
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 ​​


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::