ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเพชรบุรี
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา)
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไ​ทย
 
รายละเอียดการดำเนินงานติดตั้งและออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจำปีพ.ศ.2559
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559
enlightened รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559

 ← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::