ขยายขนาดตัวอักษร  

ข้อสั่งการ2 สำรองไว้

แนวทางและขั้นตอนการให้บริการบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
แนวทางและขั้นตอนการให้บริการบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
แนวทางและขั้นตอนการให้บริการบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
← กลับหน้าหลัก

แนวทางและขั้นตอนการให้บริการบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

 

1. แนวทางและขั้นตอนการให้บริการบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

 

2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 503/2548 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร

 

3. คู่มือสำหรับประชาชน: งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)

 

4. แบบบัตรและแบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

 

5. แบบบัตรและแบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

 

6. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน

 

7. ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2548

 

8. แบบสำรวจความพึงพอใจการขอรับเหรียญพิทักษ์เสรีชนราชการชายแดน← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::