ขยายขนาดตัวอักษร  

หนังสือเวียน/คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี

หนังสือเวียน/คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือเวียน/คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก

รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565 (พ.ค. 2565) แนวทางปฏิบัติรองรับระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ 2562 (ปรับปรุง 2565) การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 1/2565 การมอบอำนาจให้ รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผวจ สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 (เม.ย. 2565) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2565 (มี.ค. 2565) การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นและขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชาพิจารณ์ ร่างข้อเสนอแนะฯ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการฯ 2566 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ขอความอนุเคราะห์ประสานจังหวัดให้ดำเนินการตามข้อเสนอและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ การพิจารณาสนับสนุนการจัดซืื้อข้าวสารจากชาวนาไทย ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 462/2565 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ รอง ผวจ.พบฯ ปฏิบัติราชการแทนผผวจ.พบ. การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรม ข้อเสนอแนะความร่วมมืองานวิจัยในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชน โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 1/2564 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศนืทางไกล (VCS) การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ขอส่งการคาดการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมการระบาดฯ การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.เพชรบุรี2/2563 ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2564 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติ ครม. 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่2/64 การประชุม ก.บ.จ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563 9 กันยายน 2563 แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติ.... การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเพชรบุรี ปประกาศแนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แจังบัญชานายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2564 การประชุม ก.บ.จ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2563 - 20 กรกฎาคม 2563 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2564 (28 ต.ค. 64) การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไฟริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษต รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2564 (ก.ย. 2564) แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผน BCP ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สรุปการประชุมรับมอบนโยบายชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี2564 (ITA Awards 2021) การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2564 การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2564 โทรสารในราชการจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0017.2/ว6762 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2564 (28 ก.ย. 64) ขอส่งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2564 (ส.ค. 2564) รายงานประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.เพชรบุรี1/2563 การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารนิทรรศการรูปของพ่อที่บ้านหนู แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ ผวจ. ให้ รอง ผวจ.หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.เพชรบุรี. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี 2/2562 การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รายงประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564 การขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564 การแผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพิ่มเติม ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2564 ข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ขอแจ้งรายชื่อประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564 (29 มิ.ย. 64) รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564 (มิ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินครั้งที่ 2 ขอนำส่งสรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (31 พ.ค.. 2564) รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2564 (เม.ย. 2564) รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 (มี.ค. 2564) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2564 (30 เม.ย. 64) ผลการดำเนินโครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) การออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2564 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย การใช้ประโยช ประกาศข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 ระดับประเทศ ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ขอส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564 (ก.พ. 2564) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2564 (30 มี.ค. 2564) หลักเกณฑ์การของบประมาณสนันสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปี 2564 (โครงการละไม่เกิน 250,000) ขอนำส่งสรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564 (ม.ค. 2564) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (25 ก.พ. 64) การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นัดพิเศษ) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (20 มกราคม 2564) การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ รายงประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2563 สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2564 (29 ม.ค. 64) การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและรอบอ่าวไทย รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 3/2563 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล 2562 (ปรับปรุงปี 2564) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดปี พ.ศ.2564 รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 2/2563 (5 พฤศจิกายน 2563) การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อเห่งงชาติ 5 ะันวาคม 2563 ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2563 (ต.ค. 2563) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (27 พ.ย. 63) การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 (29 ต.ค. 63) ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2563 (ก.ย. 2563) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 1/2563 (28 กุมภาพันธ์ 2563) การกำกับกรปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 มาตรการในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2563 (ส.ค. 2563) การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน การหมอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2563 (ก.ค. 2563) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563 (31 ส.ค. 63) คำสั่งกอ.รมน.จ.พบ. ที่ 1394/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ รอง ผอ.กอ.กรม. จังหวัดเพชรบุรี คำสั่งกอ.รมน.จ.พบ. ที่ 1393/2563 เรื่องการมอบอำนวยให้แก่ รอง ผอ.กอ.กรม. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กอ.รมน. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือเชิญประชุมคระอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1344/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้แก่รอง ผวจ หน.ส่วน และนอภ. ปฏิบัติราชการแทน ผวจ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1345/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติ ครม. 8 ก.ค. 63 ในกรณีที่ยังมีส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ การอยู่เวรรักษาณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (30 ก.ค. 63) รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2563 (มิ.ย. 2563) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1253/2563 การมอบอำนาจในแก่รอง ผวจ. พบ. หน.ส่วนราชการและนอภ. (งบจังหวัด/งบกลาง) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หนังสือเลื่อนประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563 (30 มิ.ย. 63) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 5/2563 (พ.ค. 2563) ประกาศจ.เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน จ.เพชรบุรี หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563 (29 มิ.ย. 63) ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 247/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้แก่ รอง ผวจ.พบ. ปฏิบัติราชการแทนผวจ.พบ. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยนายการบริหารทรัพยากรบุคคล การถือปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 4/2563 (เม.ย. 2563) แนวทางปฏิบัติและประกาศของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แบบฟอร์มการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด รายงานการประชุม ก.บ.จ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563 (24 มีนาคม 2563) ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2562 เวรรักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ จ.เพชรบุรี ครั้งที1/2563 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 (ก.พ. 2563) รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 1/2563 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1/2563 การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาานกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริต..... รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 (ม.ค. 2563) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 6/2562 (24 ธันวาคม 2562) การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 12/2562 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 การมอบอำนาจให้แก่ รอง ผวจ.เพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.เพชรบุรี สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2562 (พ.ย. 2562) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2562 (26 ธ.ค. 2562) การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 5/2562 (25 ตุลาคม 2562) การดำเนินการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาจังหวัด รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2-2562 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1-2562 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2562 การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 10/2562 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (28 พ.ย. 2562) แนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 9/2562 (พ.ย. 2562) การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2562 (30 ต.ค. 2562) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 4/2562 (21 สิงหาคม 2562) การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2562 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 8/2562 (ส.ค. 2562) การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2562 (27 ก.ย. 62) การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 7/2562 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562 (27 ส.ค. 62) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 (21 มิถุนายน 2562) กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 62 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 (มิ.ย. 2562) การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 5/2562 (พ.ค. 2562) การประชาสัมพันธ์คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562 กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกและปลุกจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรมต่อต้านการทุจริต รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (กบจ.) ครั้งที่ 3/2562 รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 (26 เมษายน 2562) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กำหนดวันหยุดราชการประจำปี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 (เม.ย. 2562) การรายงานผลการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (30 พ.ค. 62) การประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ... ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจที่ตั้งและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 แผนการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) และ กำหนดการประชุมชี้แจง แผนการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) และ กำหนดการประชุมชี้แจง มติที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2562 รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 1/2562 การดำเนินการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุ การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2562 (ก.พ. 2562) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562 (28 มี.ค. 62) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (14 มีนาคม 2562) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานการขันเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 1_2562 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0017.3/ว2394 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 12/2561 (ธ.ค. 2561) คำสั่งมอบอำนาจให้รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ผวจ. แก้ไขเพิ่มครั้งที่ 1 ขอเปลี่ยนสถานที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2562 การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ตอบแบบสำรวจข้อมูล (สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0017.5/ว1091 ลงวันที่ 21 ม.ค. 62) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2562 (30 ม.ค. 62) ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของจังหวัดเพชรบุรี การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2561 (พ.ย. 2561) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 5/2561 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 (25 ธ.ค. 61) หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 10/2561 (ต.ค. 2561) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (29 พ.ย.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2561 เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานการขันเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 2_2561 แบบตอบรับการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๗ จังหวัด การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 และขอเชิญประชุม การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 9/2561 (ก.ย. 2561) คำสั่งมอบอำนาจให้รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ล่าสุด) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2561 ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลที่หน่วยงานได้รับในปี พ.ศ.2560-2561 หนังสือจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2561 รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2561 หนังสือจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ คำสั่งมอบอำนาจให้รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 8/2561 (ส.ค. 2561) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 9/2561 (27 ก.ย. 61) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 7/2561 (ก.ค. 61) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 (30 ส.ค. 61) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2561 เชิญประชุมสรุปความพร้อมจัดงานวันข้าวห่อกะเหรี่ยง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ฉบับที่ 2) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 การใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมการป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษชน 2561 โครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 5/2561 (พ.ค. 61) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 5/2561 (28 มิ.ย. 61) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2561 เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 4/2561 (เม.ย. 61) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 (30 พ.ค. 61) คำสั่งมอบอำนาจให้รองผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผวจ.เพชรบุรี แก้ไข ครั้งที่ 3 พฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561 เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2561 คำสั่งมอบอำนาให้รองผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผวจ.เพชรบุรี แก้ไข ครั้งที่ 2 การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (LINE Group (GCC Phetchaburi)) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 (30 เม.ย. 61) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2/2561 (27 ก.พ. 61) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 (29 มี.ค. 61) ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 กำหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี บัญชีมอบหมายภารกิจการตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 (26 ม.ค. 61) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (27 ก.พ. 61) การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ..... รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ประกาศกำหนดขอบเขตการจัดงานพระนครคีรี - เมืองพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560 (28 ธ.ค. 60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 (26 ม.ค. 61) เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 โครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชนของขวัญมหาดไทย ส่งต่อความสุข รับปีใหม่ 2561 การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2561 ไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 11/2560 (29 พ.ย. 60) ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2560 (28 ธ.ค. 60) การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย พิธีทำบุณตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 60) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2560 เวรรักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการ เดือนธันวาคม 2560 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560 (30 ต.ค. 60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (29 พ.ย. 60) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560 (28 ก.ย. 60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2560 (30 ต.ค. 60) คำสั่งมอบอำนาให้รองผวจ.เพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผวจ.เพชรบุรี รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560 (31 ส.ค. 60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2560 (28 ก.ย. 60) คำสั่งมอบอำนาจของผวจ.เพชรบุรีให้รองผวจ. หัวหน้าส่วนฯ ปฏิบัติราชการแทนผวจ.เพชรบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 7/2560 ( 31 ก.ค. 60) ขอเชิญร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสุทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปที่ทำการปกครองจังหวัด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9 (12 ส.ค.60) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉบิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 60 พรรษา รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 6/2560 ( 29 มิ.ย. 60) กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (31 ก.ค.60) ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดมหาสมณารามวรวิหาร (7 ก.ค.60) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 5/2560 ( 30 พ.ค.60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560 (29 มิ.ย.60) บันทึกการมอบหมายหน้าที่การงานในหน้าที่ คำสั่งมอบอำนาจของผวจ.เพชรบุรีให้รองผวจ. หัวหน้าส่วนฯ ปฏิบัติราชการแทน แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 4/2560 ( 28 เม.ย. 60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (30 พ.ค.60) คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอเชิญเข้าร่วมงาน Kick Off โครงการจิดอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2560 ( 30 มี.ค. 60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2560 (28 เม.ย.60) การจัดพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย.60) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2560 ( 27 ก.พ.60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2560 (30 มี.ค.60) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 1/2560 ( 30 ม.ค.60) คำสั่งมอบอำนาจของผวจ.เพชรบุรีให้รองผวจ. หัวหน้าส่วนฯ ปฏิบัติราชการแทน แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (27 ก.พ. 60) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2560 (30 ม.ค.60) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 12 (29 ธ.ค.59) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 การรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2559 (29 ธ.ค.59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2559 ( 29 พ.ย.59) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 24/2559 ขอเชิญร่วมงานวันต่่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพชรบุรี ตัวอย่างคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 10/2559 (26 ต.ค.59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 10/2559 ( 28 ต.ค.59) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 59) คำสั่งมอบอำนาจของผวจ.เพชรบุรีให้รองผวจ. หัวหน้าส่วนฯ ปฏิบัติราชการแทน แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ การถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 หนังสือเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2559 (31 ต.ค. 59) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 9/2559 (21 ก.ย.59) แบบรายงานมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 9/2559 (27 ก.ย. 59) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2559 (28 ต.ค. 59) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2559 (27 ก.ย. 59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 8/2559 (30 ส.ค. 59) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 8/2559 (24 ส.ค. 59) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 7/2559 (26 ก.ค. 59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 7/2559 (29 ก.ค. 59) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2559 (30 ส.ค. 59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2559 (23 มิ.ย. 59) เลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (28 ก.ค. 59) หนังสือเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2559 (23 มิ.ย. 59) รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1/2559 รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 5/2559 (25 พ.ค.59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 5/2559 (24 พ.ค.59) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2559 (29 มิ.ย. 59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 4/2559 (28 เม.ย.59) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (24 พ.ค. 59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2559 (23 มี.ค.59) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2559 (28 เม.ย.59) สรุปผลรับฟังความคิดเห็น การออกประกาศกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารจ.เพชรบุรี แบบรายงานแผนปฏิบัตติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เลื่อนประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2559 (23 มี.ค.59) NEW.. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขอเชิญประชุม รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2559 (26 ก.พ.59) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2559 (30 มี.ค. 59) โครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1_2559 ประกาศการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยสัมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (26 ก.พ. 59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 1/2559 (28 ม.ค.59) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 12/2558 (29 ธ.ค.58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2559 (28 ม.ค. 59) การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ วันที่ 16 ธ.ค. 58 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2558 (25 พ.ย.58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2558 (29 ธ.ค. 58) กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯเนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 16 ธ.ค.58 กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค. 58 และ 11 ธ.ค. 58 แบบรายงานตำบล 5 ล้าน (รายงานทุกวันพฤหัสบดี)......NEW รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 10/2558 (29 ต.ค.58) โครงการตำบลละ 5 ล้าน จังหวัดเพชรบุรี .....NEW หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (25 พ.ย. 58) การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 9/2558 (29 ก.ย.58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2558 (29 ต.ค. 58) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 8/2558 (28 ส.ค.58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2558 (29 ก.ย. 58) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 7/2558 (29 ก.ค.58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2558 (28 ส.ค.58) ด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (29 ก.ค.58) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2558 (29 มิ.ย.58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (28 ก.ค.58) การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2558 (29 มิ.ย.58) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 5/2558 (27 พ.ค. 58) การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยและการมอบหมายภารกิจให้รอง ปมท. ปฏิบัติราชการ ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 5/2558 (27 พ.ค. 58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (27พ.ค.58) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 4/2558 (29 เม.ย.58) สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 4/2558 (29 เม.ย. 58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2558 (29 เม.ย.58) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2558 (30 มี.ค.58) เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (10 มี.ค.58) ขอเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 สรุปผลการจัดเวทีประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดูแลรักษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2558 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2558 (26 ก.พ.58) ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โปรแกรมคำนวณเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2558 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2558 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 1/2558 (19 ม.ค. 58) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 1/2558 ผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2558 (งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2558) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 12/2557 (26 ธ.ค. 57) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2558 (29 ม.ค 58) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2557 (27 พ.ย. 57) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2557 การประดับธงและแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค.57 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2557 (27 พ.ย. 57) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 10/2557 (30 ต.ค. 57) ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2557 (30 ต.ค.57) เปลี่ยนสถานที่ประชุมหัวหหน้าส่วนราชการประจำ เดือนตุลาคม 2557 (ใหม่ล่าสุด) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2557 (30 ต.ค. 57) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 9/2557 (กันยายน 2557) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2557 (26 ก.ย. 57) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 8/2557 (สิงหาคม 2557) ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โปรแกรมคำนวณเงินเดือน (1 ต.ค. 57) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 7/2557 (กรกฎาคม 2557) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2557 (28 ส.ค. 57) แบบสำรวจประเด็นเพื่อประกอบการปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (30 ก.ค. 57) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2557 (มิถุนายน 2557) หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2557 (27 มิ.ย. 57) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 5/2557 ( พฤษภาคม 2557) สรุปการประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของ คสช.


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::