ขยายขนาดตัวอักษร  

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก

คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1070/2565การผ่อนคลายมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จ.เพชรบุรี คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 878/2565 การผ่อนคลายมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จ.เพชรบุรี คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 735/2565 การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จ.เพชรบุรี คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 550/2565 การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จ.เพชรบุรี ประกาศข้อปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สำหรับการจัดงานพีธีกรรมงานประเพณี ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ปี 2565 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 110/2565 การกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเมศบาลเมืองชะอำ(ฺBlue Zone) คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 109/2565 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จ.เพชรบุรี คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 96/2565 เรื่อง มาตรการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 28/2565 กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเทศบาลเมืองชะอำ คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 27/2565 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวทม.ชะอำ คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 26/2565 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2564 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 2281/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 2269/2564 มาตรการบูรณาการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเทศบาลเมืองชะอำ (the blue zone) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 2209/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 2199/2564 มาตรการบูรณาการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเทศบาลเมืองชะอำ (the blue zone) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 2115/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวทม.ชะอำ ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในโรงเรียนและสถานศึกษาฉบับที่ 5 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1960/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดพิธีงานศพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1864/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่1769/2564 เรื่องมาตรการป้องกันโรคและควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวฯ คำสั่งจ.เพชรบุรีที่1768/2564เรื่องยกเลิกการตั้งจุดตรวจฯคัดกรองการเดินทางและยกเลิกการห้ามไปบางพื้นที่ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1700/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1559/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่ใเติมคำสั่งจ. เพชรบุรี ที่ 1402/2564 ลว 30 ส.ค. 2564 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1558/2564 ห้ามบุคคลเข้าออก บ. ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่งฯ และกำหนดมาตรจัดการฯ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1512/2564 เรื่อง การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1467/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจ.เพชรบุรี ที่1402/2564 ลงวันที่ 30ส.ค.2564 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1402/2564 เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่1322/2564เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจ.เพชรบุรีที่1239/2564ลงวันที่2ส.ค.2564ฉบับที2 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1267/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1239/2564 ลงวันที่2ส.ค.2564 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่1266/2564 เรื่องห้ามบุคคลเข้า/ออกจากบริษัท.สายรักไทยฯ และมาตรการจัดการโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1239/2564 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศจ.เพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ฉบับที่ 4 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1132/2564เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานประกอบการบ้านพักฯ ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก ประกาศจ.เพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ฉบับที่ 3 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1087/2564 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า/ออกจากพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีฯ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1053/2564 เรื่อง จัดจุดตรวจจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางและกำหนดมาตรการป้องกันฯ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตกรณีการจัดงาน/กิจกรรมซึ่งมีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากกว่า 100 คน คำสั่งจ.เพชรบุรีที่1030/2564เรื่อง ห้ามบุคคลเข้า/ออก บ.สตาร์ซันฟู้ดส์ฯและกำหนดมาตรการจัดการโควิด-19 ประกาศจ.เพชรบุรีเรื่องมาตรการป้องกันและความคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในโรงเรียนและสถานศึกษา ฉบับ2 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 1026/2564 เรื่องจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคโควิด-19อ.เขาย้อย อ.บ้านแหลม คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 996/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 982/2564ห้ามบุคคลเข้า/ออกจากบ.เอ็มเมอรัลด์ฯและกำหนดมาตรการในการจัดการโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 981/2564 เรื่อง ปิดการดำเนินงานสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ บ.แคล-คอมพ์ฯ คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 779/2564 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบุรี (ศปก.จ.) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 942/2564 อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้างหรือแรงงานบริษัท.แคล-คอมพ์ เข้าหรือออกพื้นที่ฯ ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องมาตรการป้องกันและความคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในโรงเรียนและสถานศึกษา คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 911/2564 กำหนดมาตรการจัดการโรคโควิค-19 ในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 871/2564 การขยายระยะเวลาคำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 790/2564 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2564 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 849/2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พื้นที่บางตำบลของอ.เขาย้อย คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 834/2564 จัดตั้งสถานที่เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่ายและสถานที่กักกันฯ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 815/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อสนันสนุนการป้องกันฯ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่814/2564การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพชรบุรี คำสั่งจ.เพชรบุรีที่813/2564ให้พนักงานแรงงาน บุคคลของบริษัทแคล-คอมพ์ฯรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 812/2564ให้เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าของที่พักอาศัยปฏิบัติตามมาตรการCOVID-19 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 790/2564 ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 784/2564 ห้ามบุคคลเข้าออกจากอาคารถานที่เป็นการขั่คราวและจัดตั้งสถานที่ป้องกันฯ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 760/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 759/2564 มาตรการการเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ประกาศจ.เพชรบุรีขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงและลูกเรือที่เดินเรือเข้า-ออกเขตพื้นที่จ.เพชรบุรี คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 678/2564 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Seeking the Cooperation of local residents and of tourists in the Provine of Phetchaburi..... ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 583/2564 เรื่อง การปรับระดับพื้นที่่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติครม.วันที่ 7 เม.ย. 2564 เรื่องอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 575/2564 กำหนดมาตรการปิดเปิดสถานที่และกิจกรรมบางประเภทตามมาตรการป้องกันโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 529/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การออกประกาศของ มท. ตามมติ ครม. วันที่ 26 ม.ค.64 เรื่อง ทบทวนการทำงานของคนต่างด้าวในช่วง COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 305/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 170/2564 ลงวันที่29 ม.ค.2564 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แก้ไขมาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ฉบับที่ 3 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ฉบับที่ 2 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่170/2564มตรการผ่อนคลายเปิดสถานที่/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 106/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 80/2564 มาตรการผ่อนคลายการปิดสถานที่/งดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 63/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 1) แนวทางปฏิบัตติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด/ควบคุม/เฝ้าระวังสูง คำสั่งจ.เพชรบุรีที่10/2564แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/คัดกรองเพื่อความคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 24/2564 ปิดสถานที่และงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระรอกใหม่ คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 1/2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการและในสังกัด อปท. ปิดเรียน. คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 2470/2563 ปิดสถานที่และงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระรอกใหม่ มาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จ.เพชรบุรี ฉบับที่11 ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 2427/2563 จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ พื้นที่อ.บ้านแหลม คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 2426/2563 มาตรการควบคุมการแพร่กระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ การปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อสั่งการของรัฐมาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายเวลาปิดกิจการและสถานประกอบการ ข้อสั่งการของนายกฯ ป้องกันจากประเทศเพื่อนบ้าน การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายสำหรับกิจกรรม/กิจกรรมอื่น เพิ่มเติม ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1475/2563 ให้เปิดดำเนินการสถานที่ กิจกรรมได้เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1321/2563 ให้ดำเนินหรือทำกิจการบางประเภทได้เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) คำสั่งศบค.ที่6/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 (ฉบับ5) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1172/2563 เรื่อง ให้ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1072/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1071/2563 ให้ดำเนินหรือทำกิจการบางประเภทได้เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1070/2563 ให้ดำเนินหรือทำกิจการบางประเภทได้เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 คำสั่งศบค.ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 (ฉบับที่ 4) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) คู่มือปฏิบัติสำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1026/2563 แก้ไขคำสั่งเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 999/2563 แก้ไขคำสั่งเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกาศจ.เพชรบุรี ที่10/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามลงเล่นน้ำสาดน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำในเม่น้ำเพชรบุรี คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 982/2563 ให้เปิดสถานที่ สถานประกอบการ หรือทำกิจกรรมบางประเภทได้เพิ่มเติม คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 911/2563 ให้เปิดชายหาดตลอดแนวจ.เพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภทได้ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 896/2563 เรื่อง เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 893/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 853/2563 เรื่อง เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 821/2563 เรื่อง ให้เปิดร้านหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 809/2563 แก้ไขคำสั่งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี คำสั่งที่ 743/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เปิดร้านหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกัน COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 738/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 737/2563 เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้มารายงานตัว คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 736/2563 เรื่อง ให้เปิดร้านหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 735/2563 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 614/63 การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 688/2563 แนวทางปฏิบัติการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการในสถานการณ์ COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 642/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 623/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 606/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 595/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 592/2563 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 591/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 590/2563 การป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 589/2563 ให้ส่วนราชการฯ อปท. ปิดการให้บริการบางประเภทที่เสี่ยงต่อ COVID-19 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรือง ขอความร่วมมืองดหรือเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุม ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรือง ห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรือง ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::