ขยายขนาดตัวอักษร  

Annoucement

Annoucement
Annoucement
← กลับหน้าหลัก

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดเพชรบุรี แบบสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของจังหวัดเพชรบุรี รายงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2559 แบบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบคำของบประมาณ 2561 แนวทางและขั้นตอนการให้บริการบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561-2564 รายชื่อผู้ร่วมรับเสด็จแบ่งเป็นรายกลุ่ม ผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560 งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 31 การเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชดำเนินโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แบบฟอร์มแผนการก่อหนี้รายการงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 (ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน 30 ธ.ค.59) แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมย่อย).....NEW แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน ปี 2559-60 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564) แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านอาเซียนและการสานสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศสมาชิกอาเซียน สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่างประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีระยะ 4 ปี (2561 ถึง 2564) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวอย่างแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัด ไตรมาสที่ 1 ผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559 งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 30 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลโครงการฯ แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2557- 2560 ฉบับทบทวน ป้ายประชาสัมพันธ์งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... Download แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ล่าสุด) การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::