ขยายขนาดตัวอักษร  

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก

การออกประกาศของ มท. ตามมติ ครม. วันที่ 26 ม.ค.64 เรื่อง ทบทวนการทำงานของคนต่างด้าวในช่วง COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 305/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 170/2564 ลงวันที่29 ม.ค.2564 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แก้ไขมาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ฉบับที่ 3 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ฉบับที่ 2 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่170/2564มตรการผ่อนคลายเปิดสถานที่/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 106/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 80/2564 มาตรการผ่อนคลายการปิดสถานที่/งดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 63/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 1) แนวทางปฏิบัตติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด/ควบคุม/เฝ้าระวังสูง คำสั่งจ.เพชรบุรีที่10/2564แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/คัดกรองเพื่อความคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 24/2564 ปิดสถานที่และงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระรอกใหม่ คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 1/2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการและในสังกัด อปท. ปิดเรียน. คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 2470/2563 ปิดสถานที่และงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระรอกใหม่ มาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จ.เพชรบุรี ฉบับที่11 ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 2427/2563 จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ พื้นที่อ.บ้านแหลม คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 2426/2563 มาตรการควบคุมการแพร่กระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ การปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อสั่งการของรัฐมาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายเวลาปิดกิจการและสถานประกอบการ ข้อสั่งการของนายกฯ ป้องกันจากประเทศเพื่อนบ้าน การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายสำหรับกิจกรรม/กิจกรรมอื่น เพิ่มเติม ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1475/2563 ให้เปิดดำเนินการสถานที่ กิจกรรมได้เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1321/2563 ให้ดำเนินหรือทำกิจการบางประเภทได้เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) คำสั่งศบค.ที่6/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 (ฉบับ5) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1172/2563 เรื่อง ให้ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1072/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1071/2563 ให้ดำเนินหรือทำกิจการบางประเภทได้เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 1070/2563 ให้ดำเนินหรือทำกิจการบางประเภทได้เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 คำสั่งศบค.ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 (ฉบับที่ 4) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) คู่มือปฏิบัติสำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1026/2563 แก้ไขคำสั่งเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 999/2563 แก้ไขคำสั่งเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกาศจ.เพชรบุรี ที่10/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามลงเล่นน้ำสาดน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำในเม่น้ำเพชรบุรี คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 982/2563 ให้เปิดสถานที่ สถานประกอบการ หรือทำกิจกรรมบางประเภทได้เพิ่มเติม คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 911/2563 ให้เปิดชายหาดตลอดแนวจ.เพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภทได้ คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 896/2563 เรื่อง เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 893/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 853/2563 เรื่อง เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 821/2563 เรื่อง ให้เปิดร้านหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 809/2563 แก้ไขคำสั่งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี คำสั่งที่ 743/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เปิดร้านหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกัน COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 738/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 737/2563 เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้มารายงานตัว คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 736/2563 เรื่อง ให้เปิดร้านหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 735/2563 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 614/63 การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คำสั่งจ.เพชรบุรีที่ 688/2563 แนวทางปฏิบัติการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการในสถานการณ์ COVID-19 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 642/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 623/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 606/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 595/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ข้อกำหนดออกตามความในตามมาตร 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 592/2563 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 591/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 590/2563 การป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจ.เพชรบุรี ที่ 589/2563 ให้ส่วนราชการฯ อปท. ปิดการให้บริการบางประเภทที่เสี่ยงต่อ COVID-19 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรือง ขอความร่วมมืองดหรือเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุม ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรือง ห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรือง ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::