ขยายขนาดตัวอักษร  

Knowledge

Knowledge
Knowledge
← กลับหน้าหลัก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย การดำเนินการตามข้อสั่งการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ2/2562 กิจกรรม bike อุ่นไอรัก จังหวัดเพชรบุรี เอกสารผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุชปวงประชา การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ประชาคมอาเซียน


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::