เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชาย พานิชพรพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2551 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข่อง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการฯ เข้ามาประชุมกันอย่างพร้อมเพียงกัน
   
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th