ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดเพชรบุรี
         รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
« พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
« สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
« ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ตามาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดเพชรบุรี
« ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและ วิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2546
สามารถติดต่อใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดเพชรบุรี ได้ที่
ห้องสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดพชรบุรี
ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 032-411771 หรือ อีเมล์ phetchaburi@moi.go.th
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th