Img

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2564

 • หน่วยงานได้จัดส่งแผนปฏิบัติงาน/โครงการดังกล่าวให้จังหวัดแล้ว มีทั้งสิ้น 21 โครงการ
  แบ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานพระราชทาน ดังนี้
  1) กิจกรรมปกปักทรัพยากร จำนวน 1 โครงการ
  2) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร จำนวน 2 โครงการ
  3) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช จำนวน 2 โครงการ
  4) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 1 โครงการ
  5) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 1 โครงการ
      (งานสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
  6) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 14 โครงการ
      (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

รายงานผลการดำเนินงาน อพ.สธ.