Img

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเพชรบุรี

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับจังหวัด


23 กันยายน 2563

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินการตามแนวคิด การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบุรี