จังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือที่ พบ 0019/18641 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ถึงกรมที่ดิน ขอให้กรมที่ดินจัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีส่วนแยกเขาย้อยเนื่องจากราษฎรไม่ได้รับความสะดวกใน การเดินทางไปติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีกรมที่ดินได้มีประกาศกรมที่ดินเรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีส่วนแยกเขาย้อย (ฉบับที่17) ลงวันที่ 29 เมษายน 2547 ให้จัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ส่วนแยกเขาย้อย และ อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินแล้วเดินทางไปติดต่อธุระกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างไกลทำให้ไม่ได้รับความสะดวก โดยได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป โดยใช้ที่ว่าการอำเภอเขาย้อยหลังเก่าเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จนถึงปัจจุบัน เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 3 คูหา

       อัตรากำลัง ::    เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกเขาย้อย 1 คน

                                    ฝ่ายอำนวยการมีอัตรากำลัง 2 คน

                              ข้าราชการ จำนวน 1 คน

                                    ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

                                    ฝ่ายทะเบียนมีอัตรากำลัง 3 คน

                                    ฝ่ายรังวัดมีอัตรากำลัง 4 คน                    

                   รวม ::     10 อัตรา

| สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ |
โทรศัพท์   ๐-๓๒๔๒-๕๑๔๗  โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๕๑๔๗
ติดต่อเว็บมาสเตอร์  pb_lands@hotmail.com
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกเขาย้อย     
                             นายบรรจง    ธนอารักษ์          เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๗
    สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ส่วนแยกเขาย้อย

                                            ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน
                                                   ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง