- กระบวนการจัดการความรู้
 - หัวใจของการจัดการความรู้
 - เครื่องมือในการจัดการความรูู้้
 - การจัดการความรู้กับองค์กรการเรียนรู้
 - CoP (Comunity of Practice)
 - คุณอำนวย คุณประสาน คุณกิจ
 - ภาษิต คำคม KM

:: จำนวนนผู้เข้าชม ::
ความรู้ด้านสุขภาพ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปี 2553
- คณะทำงานจัดทำแผนการจัดความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
การจัดการความรู้ของจังหวัดเพชรบุรี
แผนและผลการดำเนินงานจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
 แผนอาหารปลอดภัย : การตรวจสอบเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด
 ผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย : การตรวจสอบเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด
   - สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
     กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรเป้าหมายและอาหารปลอดภัย
     สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
     ระดับจังหวัด
 การอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ
 สิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

   - สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
     กลยุทธ์ที่ 3.2 อนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันการกัดเซาะ
     ชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ
     สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดล้อม
 การจัดทำแผนชุมชน : การสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
   - สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็ง บนฐานความรู้คู่คุณธรรม
     กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
     สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน
     ด้วยกระบวนการมีีส่วนร่วม
 ถอดบทเรียนแผนชุมชน : การสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
องค์ความรู้
สนับสนุน KM
ปี 2553
 ด้านอาหารปลอดภัย
  - คู่มือการดำเนินงานโครงการ "อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด" ปี 2552
  - โครงการอาหารปลอดภัย
 ด้านการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการขยะเป็นศูนย์ (0)จังหวัดเพชบุรี และแผนปฏิบัติการฯ
  - แปลงขยะเป็นปุ๋ย
 ด้านการจัดทำแผนชุมชน
  - คู่มือแผนชุมชน
  - คูู่่่มือศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ฉบับประชาชน)
 ด้านอื่นๆ
  • ด้านอาหาร
    - ไก่ย่างพลังแสงอาทิตย์
    - น้ำดอกไม้คลายร้อน
    - ขนมไทยเมืองเพชร “เพื่อสุขภาพ....ลดหวาน มัน เค็ม”
  • ด้านสารสนเทศ
    - การกระชับพื้นที่ฮา์ร์ดดิสก์
    - ประโยชน์ของซิลิโคนกันรอยคีย์บอร์ด
    - 3G คืออะไร
    - จอ LED
    - โปรแกรม Locknote (เก็บความลับ)
    - คอมพิวเตอร์ ใช้อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
  • ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
    - เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
    - ศิลปะลายรดน้ำ
    - การแห่เรือบกจังหวัดเพชรบุรี
    - ไม้กวาดจากก้านมะพร้าว
    - เกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เคล็ดลับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553
  • ด้านอื่นๆ
    - ลอโลกร้อน... 9 วิธีงายๆ ที่อยากให้บอกต่อ...
    - ละครชาตรี เมืองเพชร
    - 40 วิธีลดภาวะโลกร้อน
กลับหน้าหลัก
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771

:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 :: E-mail : phetchaburi@moi.go.th