การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 โครงสร้างยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
 » ปี 2552  » ปี 2553
 » แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2553 - 2556
 นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
 » คำสั่งคณะทำงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี 1/2552
 » คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2552
 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2553 (สนง.คลังจังหวัด)
 » ตุลาคม 2552  » พฤศจิกายน 2552
 » ธันวาคม 2552  » มกราคม 2553
 » กุมภาพันธ์ 2553  » มีนาคม 2553
 » เมษายน 2553  » พฤษภาคม 2553
 » มิถุนายน 2553  » กรกฎาคม 2553
 » สิงหาคม 2553  » กันยายน 2553
 โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ผลการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 » ดำเนินการแล้วเสร็จ  » ผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2552
 » ผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2552  » ผลการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2552
 » ผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2552  » ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2552
 » ผลการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2552  » ผลการเบิกจ่ายเดือนกรกฏาคม 2552
 » ผลการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2552  » ผลการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2552
 » ผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2552  » ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2552
 » กันเงินเบิกเหลื่อมปี
 โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบพัฒนาจังหวัด งบไทยเข้มแข็ง
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 12 ก.พ. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ค. 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 25 ก.พ. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 16 ส.ค. 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 10 มี.ค. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 23 ส.ค. 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 23 มี.ค. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ส.ค. 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 14 พ.ค. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 6 ก.ย. 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 27 พ.ค. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 13 ก.ย. 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 28 มิ.ย. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 20 ก.ย. 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 25 ก.ค. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 27 ก.ย. 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 27 ส.ค. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 26 ต.ค 53
 » ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 53  » ผลการเบิกจ่าย ณ 9 พ.ย. 53
   » ผลการเบิกจ่าย ณ 15 พ.ย. 53
   » ผลการเบิกจ่าย ณ 20 ธ.ค. 53
 โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งปม.ตามประเด็นยุทธศาสตร์ งบหน้าแต่ละประเด็น
 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเพชรบุรี
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th