เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการก่อสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ก่อนบูรณะ
พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ขณะกำลังบูรณะ
หมู่พระที่นั่งสมุทรไพศาล (ฝ่ายใน) ขณะยังไม่ได้ทำการบูรณะ

 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นผู้เลือกสถานที่และอำนวยการก่อสร้าง เพื่อเป็นที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมและทรงพระสำราญในฤดูร้อน หลังจากได้ทอดพระเนตรแผนที่ตำบลบางควาย แขวงเมืองเพชรบุรีเป็นที่พอพระราชหฤทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย รับไปดำเนินการก่อสร้าง ต่อมามีประกาศพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามตำบลบางควาย เป็นตำบลมฤคทายวัน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๖๖

การก่อสร้างพระราชนิเวศน์แห่งนี้ เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๔๖๖ แล้วเสร็จใน พ.ศ.๒๔๖๗ วัสดุก่อสร้างที่เป็นไม้ ส่วนใหญ่นำมาจากกรุงเทพฯ โดยทำตัวไม้เป็นชิ้น แล้วนำมาประกอบเวลาก่อสร้าง

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ประกอบด้วยอาคาร ๑๖ หลัง แบ่งออกเป็น ๓ หมู่ใหญ่ มีชื่อคล้องจองกันคือ พระที่นั่งสมุทรพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์

 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันมีอาณาเขตตามประกาศพระราชโองการฉบับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ดังนี้

ด้านเหนือ จากฝั่งทะเลยืนขึ้นไปถึงเขาเสวยกะปิ ยาว ๑๙๐ เส้น

ด้านใต้ จากฝั่งทะเลยืนขึ้นไปถึงเขาสามพระยา ยาว ๑๗๕ เส้น

ด้านตะวันออก ตามชายฝั่งทะเลตั้งแต่วัดบางควายไปจดบ่อเคียะ ยาว ๑๒๕ เส้น

ต้านตะวันตก จากเขาเสวยกะปิถึงเขาสามพระยา ยาว ๑๒๕ เส้น

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถและทรงพระสำราญในฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เลี้ยงรับรองราชทูตจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศล จึงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเขตอภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลาย

ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันอยู่ในความดูแลของกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ซึ่งเรียกว่า"ค่ายพระรามหก"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Home|พระนครคีรี|พระรามราชนิเวศน์ | เยี่ยมชมเว็บไซต์