การเลือกตั้ง


จังหวัดเพชรบุรี มีสถิติการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (4 มีนาคม 2543) มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 77.52 มีบัตรเสียร้อยละ 6.44
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (17 พฤศจิกายน 2539) มีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 72.37 เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.34
3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (5 กุมภาพันธ์ 2543) มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 59.10 มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.91 มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดจำนวน 24 คน
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (6 พฤษภาคม พ.ศ.2543) จังหวัดเพชรบุรีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 4 เทศบาล มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 67.01 มีบัตรเสีย ร้อยละ 4.74
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (10 มิถุนายน 2543) มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 70.02 มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.33
แผนภูมิที่ 9 แสดงการเลือกตั้ง ส.ว. ส.ส. ส.จ. สท. และสมาชิกสภา อบต

การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิก อบต.
พ.ศ.2543 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 323,645 คน ผู้มาใช้สิทธิ 77.52 %พ.ศ.2518 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 174,968 คน ผู้มาใช้สิทธิ 49.18 % (38)
พ.ศ.2519 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 180,662 คน
ผู้มาใช้สิทธิ์ 36.22 %
พ.ศ.2522 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 193,646 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 37.37 % (57)
พ.ศ.2526 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 216,232 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 45.45 % (67)
พ.ศ.2529 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 277,015 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 52.81 % (64)
พ.ศ.2531 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 243,165 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 52.48 % (63)
พ.ศ.2535 (22 มี.ค.35) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 259,895 คน ผู้มาใช้สิทธิ 60.88 % (34)
พ.ศ.2535 (13 ก.ย.35) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
259,731 คน ผู้มาใช้สิทธิ 60.08 % (49)
พ.ศ.2538 (2 ก.ค.38) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
293,274 คน ผู้มาใช้สิทธิ 67.25 % (20)
พ.ศ.2539 (17 พ.ย.39) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
295,766 คน ผู้มาใช้สิทธิ 72.37 % (6 )พ.ศ.2523 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
202,393 คน ผู้มาใช้สิทธิ
33.05 % (41)
พ.ศ.2528 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง193,289 คน ผู้มาใช้สิทธิ 42.68 % (50)
พ.ศ.2533 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 231,104 คน ผู้มาใช้สิทธิ 59.97 % (28)
พ.ศ.2538 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 286,835 คน ผู้มาใช้สิทธิ 52.53 % (41)
พ.ศ.2543 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 260,561 คน ผู้มาใช้สิทธิ 59.10 %
พ.ศ.2533 ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 26,6626 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 33.50%(41)
พ.ศ.2528ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง- คน
ผู้มาใช้สิทธิ - %(- )
พ.ศ.2533 ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 33,554 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 57.01%(28)
พ.ศ.2538 ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 37,696 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 55.71%(35)
พ.ศ.2543 ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 37,116 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 67.01%

พ.ศ.2539 ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 49,316 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 61.36%(24)
พ.ศ.2540(11 พ.ค.40)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 62,933 คน
ผู้มาใช้สิทธิ 62.27 %(43)
พ.ศ.2543 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
59,841 คน ผู้มาใช้สิทธิ
70.02 %


( ) = ลำดับที่ของผู้มาใช้สิทธิ์เปรียบเทียบในระดับประเทศ
ที่มา: กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง
: ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี

 

|top|กลับหน้าแรก|