ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง     โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน    สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและ

วิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.. 2546

**************************

            เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 7 (1), (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ..2540  ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนราชการของจังหวัด อันจะนำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนำไปใช้เพื่อแสดงความเห็นหรือรักษาสิทธิต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ จังหวัดเพชรบุรีเห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของจังหวัด  ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่ 25 เมษายน 2543  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 117 ตอนพิเศษ 42 ง  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2543

2.  การจัดโครงสร้างองค์กรในการดำเนินการ  อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ..2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) .. 2545   พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ..2545   พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ..2545    พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ..2545กระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค  และกฎหมายอื่น  ที่เกี่ยวข้อง

3.  จังหวัดเพชรบุรี  จัดโครงสร้างและองค์กรในการดำเนินการดังต่อไปนี้

                        3.1 สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด  จำนวน  29 หน่วยงาน

            3.2  อำเภอ  จำนวน  8  อำเภอ  

4. การบริหารราชการของจังหวัดเพชรบุรี จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอำนาจตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้  โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การที่ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

            5. ภารกิจของจังหวัด คือ เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน

6.  อำนาจหน้าที่ของจังหวัด  ได้แก่

(ก)    บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(ข)    บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มอบหมาย  หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

(ค)    บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

(ง)   กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น  ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้อราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง

(จ)  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

(ฉ)    เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

(ช)    ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย

(ซ)  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(ฌ)   บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย

                  7.  อำนาจหน้าที่ของอำเภอ  ได้แก่

      () บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย

      () บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

      () บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจง ของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอื่น ซึ่งคณะ-รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง  ทบวง กรม  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

            () ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมาย

            8. วิธีการดำเนินงานของจังหวัด แบ่งออกเป็นสองกรณี คือ

              8.1  กรณีเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับอำเภอ  ให้ประชาชนติดต่อขอรับบริการได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ-กิ่งอำเภอ  สำนักงานอำเภอ  ส่วนราชการประจำอำเภอ-กิ่งอำเภอ พื้นที่รับผิดชอบ ตามแต่กรณี

                8.2 กรณีเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับจังหวัด ให้ประชาชนติดต่อขอรับบริการได้ที่ศาลากลางจังหวัด  สำนักงานจังหวัด  ส่วนราชการประจำจังหวัด  ตามแต่กรณี

            9.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานในจังหวัด  ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ตั้งอยู่ที่  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000      หน่วยงาน  ดังนี้

                 9.1  สำนักงานจังหวัด   ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 0 3242 5573 , 0 3241 1771 0 3241 -1645  โทรสาร  0 - 3242  - 5573   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phetchaburi@moi .go.th

                       9.2  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 2 ชั้น 1  โทร. 0 - 3242  - 8047      โทรสาร 0  - 3242 - 8047  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :   -ไม่มี -

                   9.3  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่  สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 1  ชั้น 1    โทร. 0 - 3242 - 5573  ,0 3241 1771  โทรสาร 0 - 3242 - 5573 

                  9.4  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.phetchaburi.go.th

10. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

                  10.1   เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมประชาสัมพันธ์   สำนักนายกรัฐมนตรี

                  10.2  ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร. 0 - 3242 - 8047  โทรสาร 0 - 3242 - 8047 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  -ไม่มี

       10.3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

                   10.4 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                    () จัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด

                                                () ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

                                    () ประสาน ให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด

                                    () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    10.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2  ชั้น 1 ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร.  0 3242 - 8047  

            11.  ที่ทำการสัสดีจังหวัดเพชรบุรี

                   11.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกองทัพบก  กระทรวงกลาโหม

                   11.2  ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี   อาคาร 1   ชั้น 3   ถนนราชวิถี   ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร. 0 3242 5403  โทรสาร 0 3242 - 5403    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-

                   11.3  ที่ทำการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับ การเตรียมพล กองกำลังสำรอง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ

       11.4  ที่ทำการสัสดีจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

()  ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตท้องที่จังหวัด

                  ()  ดำเนินการควบคุม  กำกับดูแล  และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง  ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่ง  แบบธรรมเนียม  และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในเขตท้องที่จังหวัด

()  ดำเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตท้องที่จังหวัด

              ()  ดำเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเตรียมพลกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดทหารบก หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

     ()  บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาในกิจการสัสดี  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับราชการทหารตามที่ได้รับมอบหมาย

        ()  รวบรวมข้อมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขตท้องที่จังหวัดเพื่อนำมาใช้ในการเข้ารับราชการทหารและการเตรียมพล

()  รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังด้านการส่งกำลังบำรุงในเขตท้องที่จังหวัด

() หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานสัสดี และตามที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของหน่วย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกำลังคนในเขตท้องที่จังหวัดตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้

                   11.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของที่ทำการสัสดีจังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่    สำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรี  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 1  ชั้น 3   ถนนราชวิถี   ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   โทร. 0 3242 5403   โทรสาร  0 3242 5403

            12.  สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

                   12.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง

                   12.2 ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 1  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 5486  โทรสาร 0 3242 6486  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  -ไม่มี-

                   12.3  สำนักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบกติกากลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอและการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน  ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลาการ

                   12.4  สำนักงานคลังจังหวัด / สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ มีอำนาจหน้าที่

                        ()  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง

                              ()  ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนำเงินส่งคลัง และการถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ

                  ()  จัดทำบัญชีและรายงานการเงินของแผ่นดิน

                              () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   12.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานคลังจังหวัดได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 2  ชั้น 1  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี    โทร  0 3242 5486 

 

            13. สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบุรี

                   13.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                   13.2  ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร. 0 3242 - 6091  โทรสาร 0 3241 0643  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  - ไม่มี -

                   13.3  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน

                   13.4  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                             () ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

                             () ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง

                            () ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

                             () ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

                            () ส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

                            () เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

                            () เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                            () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                  13.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบุรี  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 

ชั้น 1  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3242 - 6091 

 

            14. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

                   14.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                   14.2 ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 77  หมู่ 10  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76130

โทร 0 3246 1299 - 300   โทรสาร 0 3246 1299  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moac_pbt@yahoo.com

                   14.3  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การป่าไม้ การชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

                    14.4  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

() ศึกษา วิเคราะห์ และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด

() ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และเสนอแนวทางและติดตามการใช้งบประมาณประจำปีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

() กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

() ควบคุมกำกับดูแลข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

() กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

                                  () ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

    () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    14.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 77   หมู่ 10    ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี  โทร 0 3246 1299 -300

 

            15. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

                   15.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                   15.2 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 275 หมู่ 2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร  0 3242 6032  โทรสาร 0 3242 4021  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-

                  15.3  สำนักงานประมงจังหวัด   มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทำประมง และการผลิตสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืน

                    15.4  สำนักงานประมงจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                             () ศึกษา วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพ การประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด

(ข)    ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล  ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

(ค)       จัดทำแผนพัฒนาด้านประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของจังหวัด

(ง)        ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

(จ)                 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                      15.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานประมงจังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 275 หมู่ 2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร  0 3242 6032 

 

            16. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

                   16.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                   16.2 ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 1 3 ถนนราชดำเนิน    ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี    รหัสไปรษณีย์ 76000     โทร  0 3242 5496   โทรสาร 0 3242 4909   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-

                   16.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ให้มีสัตว์เพียงพอที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง สารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

                   16.4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                            () ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

 

    () ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

    () ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

                            () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   16.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 1 3  ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทร  0 3242 5496      

                                                                                               

            17. สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี

                   17.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                   17.2  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 87 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 - 5605    โทรสาร  0 3242 5028  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-

                  17.3 สำนักงานป่าไม้จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ การวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ และการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเศรษฐกิจ การทำไม้และของป่าตามกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่เขตป่าเศรษฐกิจ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                   17.4  สำนักงานป่าไม้จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                          () ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับตรวจสอบการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายสวนป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ข)    ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

(ค)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   17.5   สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานป่าไม้จังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 87   ถนนเพชรเกษม   ตำบลไร่ส้ม    อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี    โทร 0 3242 - 5606

            18. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

                    18.1   เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                    18.2   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร  0 3240 -  0680 ,  0 3242 4127   โทรสาร  0 3242 -  5507     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : petchaburi@doac .go.th

                    18.3  สำนักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตร การกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร

18.4    สำนักงานเกษตรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

(ก)    ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน

(ข)           ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์

(ค)    กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

(ง)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   18.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  หมู่ 6  ถนนเพชรเกษม  ตำบลบ้านหม้อ   อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   โทร  0 3242 4127

 

            19. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

                   19.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                   19.2  ตั้งอยู่ที่  เลขที่  3 หมู่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3241 1694  โทรสาร  0 3242 5260  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phetchaburi@cpd .go.th

                   19.3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

                  19.4  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                           () ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                           () ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร

                           () ส่งเสริม เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

                           () ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์

                           () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                 19.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  เลขที่  3 หมู่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โทร 0 3241 1694 

 

            20. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

                   20.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                   20.2  ตั้งอยู่ที่  เลขที่   43 /14 15  ถนนเพชรเกษม   ตำบลบ้านหม้อ   อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ 76000    โทร 0 3241 - 1314 , 0 3241 - 0306 , 0 3241 - 0288  โทรสาร 0 3241 - 1314 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : - ไม่มี-

                   20.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินเพื่อยังชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

                    20.4 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 () ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย  แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

                              () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   20.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดูได้ที่   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1   เลขที่  43 /14 - 15  ถนนเพชรเกษม  ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3241 - 1314

21. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

                   21.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

                   21.2  ตั้งอยู่ที่   ถนนเพชรเกษม  ตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 8087  โทรสาร  0 3242 - 8087   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  -ไม่มี -

                   21.3   สำนักงานขนส่งจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ  การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผนให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึงและปลอดภัย

                   21.4  สำนักงานขนส่งจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                             () ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์  กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

                           () วางแผนการขนส่งทางบกและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบกภายในจังหวัด

                           () กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาและสถานีขนส่ง

                           () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    21.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานขนส่งจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่   สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร 0 3242 6456

                    21.6  มีสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา  จำนวน  1 สาขา ได้แก่

                        (1) สำนักงานขนส่งจังหวัด เพชรบุรี  สาขาชะอำ  ตั้งอยู่ที่  ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76120  โทร 0 3247 1846 โทรสาร 0 3247 2055  มีเขตให้บริการพื้นที่อำเภอชะอำ 

 

            22. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

                      22.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด   สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    22.2 ตั้งอยู่ที่   เลขที่ 38  หมู่ 5  ถนนเพชรบุรี หาดเจ้าสำราญ  ตำบลหนองพลับ  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร 0 3259 - 8285    โทรสาร 0 3259 - 8285  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-

                    22.3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยิ่งในจังหวัด

                    22.4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

()   จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

(ข)        ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(ค)        เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด  รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง

(ง)         กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา

(จ)        ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

(ฉ)        ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   22.5   สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 38  หมู่ 5   ถนนเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ   ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3259 - 8285

 

            23. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

                   23.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด   สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   23.2  ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 2  ชั้น 2  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 - 5300  โทรสาร 0 3242 - 4104  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  phetchaburi@nso .go.th

                  23.3 สำนักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นแหล่งอ้างอิงทางสถิติระดับประเทศ โดยเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการสถิติ และดำเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทำสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเร่งด่วน

 

                   23.4 สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        () กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่

    () บริหารจัดการการจัดทำสำมะโน

                                     () บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล

                                     () ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ

                                     () ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่

                                     () ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่

                                        () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    23.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่   สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี   ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 2  ชั้น 2 ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3242 - 5300

 

            24. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

                   24.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

                   24.2 ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 263 หมู่ 2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 4208   โทรสาร 0 3242 4207   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 

pb comoffice@thaimail.com

                    24.3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญาและการประกันภัย

                   24.4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                              () ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ

                              () ประสานและจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และเป็นหน่วยข้อมูลทางการพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัด

                         () ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาตลาดการค้าภายในประเทศและปัญหาทางการค้าอื่นๆ

                           () ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                           () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                     24.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้ที่  ห้องข้อมูลข่าวสารของราชการ  ชั้น 2  อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 263  หมู่ 2  ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3242 4208

25. สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

                  25.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                  25.2 ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 1  ชั้น 1 ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ 76000    โทร  0 3242 - 5573 , 0 324 1 1771, 0 3241 - 1645      โทรสาร  0 3242 - 5573    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phetchaburi@moi.go.th

                  25.3  สำนักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น

      25.4 สำนักงานจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                         ()  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่

                               ()  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด

                            ()  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด

                        ()  อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

                        ()  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                  25.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานจังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1  ชั้น 1 ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร  0 3242 - 5573 , 0 324 1 - 1771 , 0 3241 - 1645

 

            26. ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี

                   26.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

                   26.2  ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี   อาคาร 1  ชั้น 2    ถนนราชวิถี   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร 0 3242 5162  โทรสาร 0 3242 5162   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  -ไม่มี -

               26.3  ที่ทำการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน

                   26.4  ที่ทำการปกครองจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

() ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

() กำกับ ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอ  และที่ทำการปกครองกิ่ง

อำเภอ

                             () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   26.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่   ห้องสมุดกรมการปกครองประจำจังหวัดเพชรบุรี   ตั้งอยู่ที่  ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

อาคาร 1  ชั้น 2  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี    โทร  0 3242 5162

 

27. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

                   27.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

                   27.2 ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี   อาคาร 2  ชั้น 2    ถนนราชวิถี   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร  0 3242 5570  โทรสาร 0 3241 - 0925     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :cdd petburi@hotmail.com 

                   27.3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง แผนงานและมาตรการในการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก

                   27.4  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

() ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด

                                () กำหนด ดูแล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

() ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   27.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ

ดูได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี   ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อาคาร 2  ชั้น 2  ถนนราชวิถี   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร  0 3242 5570    หรือทางเวบไซต์ www.geocities.com2cddpetchburi  และ http://203.151.46.16 /cdd1976

 

            28. สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

                   28.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด   สังกัดกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

                   28.2 ตั้งอยู่ที่   ถนนราชดำเนิน   ตำบลคลองกระแชง    อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร 0 -  3242 - 5147 โทรสาร 0 3242 5147 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :phetchaburi@dol.go.th

                   28.3 สำนักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

                   28.4  สำนักงานที่ดินจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

                              () ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน  และกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด

                            () ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดการรังวัดพิสูจน์สอบสวน การทำประโยชน์ สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงการรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน การทำแผนที่สำหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทำธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 

() กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และ

สำนักงานที่ดินอำเภอ

                             () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                  28.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัด   ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร  0 -  3242 - 5147

                  28.6 มีสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา   จำนวน  2  สาขา คือ

                            (1) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  สาขาชะอำ   ตั้งอยู่ที่  ถนนเพชรเกษม  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76120     โทร 0 3245 1058 , 0 3224 51074   โทรสาร       0 3245 - 1058   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-     มีเขตบริการในพื้นที่อำเภอชะอำ

                            (2) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง  ตั้งอยู่ที่  ถนนชลประทานสาย 2  บ้านกระจับ ตำบลท่าคอย  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76130 โทร 0 3246 3300 โทรสาร 0 3246 3300  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-    มีเขตบริการในพื้นที่อำเภอท่ายาง  และอำเภอแก่งกระจาน

 

            29. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

                   29.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย

                   29.2  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 267 หมู่ 2  ถนนคีรีรัฐยา  ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 7189 90  โทรสาร 0 3242 6313   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phetchaburi@dpt.go.th

                   29.3  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ

การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงการพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

                    29.4  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่

  () ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                              ()  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    29.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 267  หมู่ 2  ถนนคีรีรัฐยา  ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3242 7189  หรือที่  http://www.dtcp-phetchaburi.net 

 

            30. เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี

                   30.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม

                   30.2 ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 69  ถนนหน้าเรือนจำ  ตำบลท่าราบ  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร 0 3242 5014  โทรสาร 0 3241 2789   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-

                   30.3 เรือนจำจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ

                   30.4 เรือนจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                ()  ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำนาจศาลที่เรือนจำตั้งอยู่ และนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษซึ่งอยู่ในอำนาจการควบคุมตามที่กำหนด

(ข)     ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง

(ค)     จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง

(ง)      ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

(จ)     จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งดำเนินการ

เกี่ยวกับการสุขาภิบาล

                                        ()  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    30.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของเรือนจำจังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่    ที่ทำการเรือนจำจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 69  ถนนหน้าเรือนจำ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โทร 0 3242 5014

31. สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

                   31.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด   สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

                   31.2  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 / 92 - 93 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร 0 3241 - 1425-6  โทรสาร 0 3241 1426   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : - ไม่มี -

                   31.3  สำนักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และประสานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด

                   31.4  สำนักงานแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                              () กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

                              () ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

                              () ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

                              () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    31.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่   สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   ชั้น 1   เลขที่  2 / 92 93   ถนนเพชรเกษม   ตำบลไร่ส้ม   อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3241 - 1425-6

 

            32. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

                   32.1  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน

                   32.2  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 / 94 95 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร 0 3242 - 4112 3  โทรสาร 0 3242 - 4113  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  -ไม่มี -

                       32.3  สำนักงานจัดหางานจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองคนหางานโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน  และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

                    32.4  สำนักงานจัดหางานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

() ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

() รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรมการจัดหางานและสำนักงานแรงงานจังหวัด

() ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                  32.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 2 / 94 95 ถนนเพชรเกษม  ตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3242 - 4112 3

 

            33. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

                   33.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                   33.2 ตั้งอยู่ที่ เลขที่  2/73 74 ถนนเพชรเกษม  ตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์  76000    โทร  0 3241 1040   โทรสาร  0 3241 - 1040     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :        pbr@labour.go.th

                   33.3 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  และการสวัสดิการแรงงาน   โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไกมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตทีดี

                    33.4 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                          () ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

                          () รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อสำนักงานแรงงานจังหวัด

                          () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                  33.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี    ตั้งอยู่ที่ เลขที่   2 / 73 74  ถนนเพชรเกษม   ตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทร  0 3241 1040

            34. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

                   34.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

                   34.2 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 262 หมู่ 2 ถนนคีรีรัฐยา  ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรีรหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 - 8620   โทรสาร  0 3242 4209  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : - ไม่มี -

                   34.3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

                   34.4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                         () ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด

                         () รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อสำนักงานแรงงานจังหวัด

                         () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   34.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ

ดูได้ที่  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี   เลขที่  262  หมู่ 2  ถนนคีรีรัฐยา  ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3242 - 8620

 

            35. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

                   35.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                   35.2 ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 48 ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 - 5100 ,0 3240 - 0064 , 0 3240 - 2027  โทรสาร 0 3242- 5286 ,           0 3241 8072   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : monorism health@moph.go.th

                   35.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน

                   35.4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

() จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด

() ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด

() กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

                             () ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบ

หมาย

                     35.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 48 ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3242 - 5100 ,0 3240 - 0064    

           

     35.6 มีหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้

                        (1)  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  ขนาด 365 เตียง  จำนวนเตียงบริการจริง 429 เตียง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000    โทร  0 3240 - 1251-7 ,0 3242 5229  โทรสาร 0 3242 -5205 นอกเวลาราชการ 0 3242 5229  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phh7601@health2.moph.go.th  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

                        (2)  โรงพยาบาลชุมชนแก่งกระจาน  ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 6 หมู่ 5 ถนนเขื่อนเพชร แก่งกระจาน  ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76170     โทร 0 3245 9258,        0 3245 - 9091 โทรสาร 0 3245 9091   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  - ไม่มี -     สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ที่ โรงพยาบาลแก่งกระจาน

                        (3) โรงพยาบาลชุมชนบ้านแหลม   ขนาด 30 เตียง  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 238 หมู่ 3 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76110    โทร 0 - 3248 1144 - 6  ,  0 3248 1747   โทรสาร   0 3248 - 1144 ต่อ 123   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  banlaem@maildo2y.com  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ที่ โรงพยาบาลบ้านแหลม

                        (4)  โรงพยาบาลชุมชนหนองหญ้าปล้อง  ขนาด 30 เตียง   ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 192 หมู่ 11 ถนนหนองควง-หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76160  โทร    0 - 3249 - 4353-4 , 0 3249 4088 - 9  โทรสาร 0 3249 - 4353 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: -ไม่มี-   สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ที่ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

                        (5) โรงพยาบาลชุมชนเขาย้อย   ขนาด 30 เตียง   ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 136 หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76140   โทร 0 3256 1270 , 0 3256 1280 , 0 3256 -2200 โทรสาร 0 3256 1110  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ที่ โรงพยาบาลเขาย้อย

                         (6) โรงพยาบาลชุมชนบ้านลาด  ขนาด 30 เตียง   ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 131 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76150 โทร 0 3249 1051 , 0 3249 1151  โทรสาร 0 - 3249 1242  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี -   สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ที่ โรงพยาบาลบ้านลาด

                         (7) โรงพยาบาลชุมชนท่ายาง  ขนาด 60 เตียง   ตั้งอยู่ที่  เลขที่  259 / 6 หมู่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ 76130   โทร 0 3246 1978 , 0 324 61110  โทรสาร 0 3246 - 1100 ต่อ 431  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ที่ โรงพยาบาลท่ายาง

                         (8) โรงพยาบาลชุมชนชะอำ   ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8  ถนนคลองเทียน - ชะอำ ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76120 โทร 0 3247 -1007,0 3248 -1108-9 โทรสาร 0 3247 - 1666   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chaamhos@health3.moph.go.th   สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของโรงพยาบาลได้จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ที่ โรงพยาบาลชะอำ

            36. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

                   36.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

                36.2 ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 258 หมู่2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร 0 3242 - 6666 , 0 3242 - 4194 โทรสาร 0 3241 2949   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :

ind-petchaburi@narai.oie.go.th

                   36.3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แร่ พิกัดอัตราค่าภาคกลางแร่  การควบคุมแร่ดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                    36.4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               ()  กำกับ  ควบคุม  ดูแล  และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   กฎหมายว่าด้วยแร่กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ

() จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

() ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    36.5 สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 258  หมู่ 2  ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี   โทร 0 3242 - 6666 , 0 3241 - 2949

 

            37. ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

                  37.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                  37.2 ตั้งอยู่ที่   ถนนราชวิถี   ตำบลคลองกระแชง    อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี       รหัสไปรษณีย์ 76000   โทร 0 3242 - 5584 ,0 3242 - 6399 ,0 3240 - 0378  โทรสาร 0 3241 3821 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-

                        37.3 ตำรวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด

                  37.4 ตำรวจภูธรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                             () รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตอำนาจรับผิดชอบ

                             () ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอำนาจรับผิดชอบ

                             () ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด

                             () ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสื่อสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอำนาจรับผิดชอบ

                             () ควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเขตอำนาจรับผิดชอบ

                             () สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย

                              () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                 

37.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ของตำรวจภูธรจังหวัด   ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  ถนนราชวิถี   ตำบลคลองกระแชง    อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี  โทร 0 3242 -5584

 

            38. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

                   38.1 เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                   38.2 ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 264 หมู่ 2  ถนนคีรีรัฐยา  ตำบลธงชัย   อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000  โทร 0 3242 - 5338  โทรสาร 0 3242 - 6966  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :- ไม่มี -

                   38.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับ ดูแล การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

                   38.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                            () ประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง จัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด

                            () ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการศึกษา  ควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

                            () งานในอำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือศึกษาธิการจังหวัด  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษา

                            () งานในหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่มิได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่หน่วยงานอื่นใดในจังหวัด

                  38.5  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 264 หมู่ 2  ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทร  0 3242 - 6966 

39. อำเภอและกิ่งอำเภอ

                   39.1  อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด   มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา    ข้าราชการในอำเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอำเภอ และสามารถแบ่งพื้นที่บางตำบลออกเป็นกิ่งอำเภอได้

                   39.2  มีการจัดโครงสร้างและองค์กรในการดำเนินการของอำเภอ ดังนี้

                              39.2.1 สำนักงานอำเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอนั้น ๆ   มีนายอำเภอเป็นผู้

ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ

                           39.2.2 ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอำเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอนั้น ๆ  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ได้แก่

                        (1) หน่วยสัสดีอำเภอ  เป็นส่วนราชการประจำอำเภอ เป็นหน่วยงานย่อยของที่ทำการสัสดีจังหวัด ให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗ เช่น การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  การออกหนังสือสำคัญสำหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

                        (2) สำนักงานเกษตรอำเภอ  เป็นส่วนราชการประจำอำเภอ เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

() วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ

(ข)    ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน

(ค)  ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต พืช  ประมง และปศุสัตว์

     ()  ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา

                                   () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (3) ที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ  เป็นส่วนราชการประจำอำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นหน่วยงานย่อยของที่ทำการปกครองจังหวัด

ที่ทำการปกครองอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

() ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ

(ข)    ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ

(ค)    ดำเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใช่ของส่วนราชการใด ตามที่ได้รับมอบหมาย

                             () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 

     สำหรับที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

     () ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอ

                                     () ดำเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใช่ของส่วนราชการใด ตามที่ได้รับมอบหมาย

                                   () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (4) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ   เป็นส่วนราชการประจำอำเภอ เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีอำนาจหน้าที่

     () ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอำเภอ

      () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (5) สำนักงานที่ดินอำเภอ  เป็นส่วนราชการประจำอำเภอ   เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงานที่ดิน

จังหวัด  สำนักงานที่ดินอำเภอ มีอำนาจหน้าที่

(ก)    ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

()  ปฏิบัติงานในด้านการออกใบจอง  การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทำธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

                        ()  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                   

                   (6)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   เป็นส่วนราชการประจำอำเภอ   เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงาน   สาธารณสุขจังหวัด    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

() จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

() ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

() กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

                          () ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       (7) สถานีตำรวจภูธรอำเภอ  เป็นส่วนราชการประจำอำเภอ  เป็นหน่วยย่อยของตำรวจภูธรจังหวัด  ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิด ตลอดจนการสอบสวนดำเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบ่งอำนาจหน้าที่ในพื้นที่อำเภอบางส่วนให้สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ สถานีตำรวจภูธรตำบลรับผิดชอบ

                  (8) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  เป็นส่วนราชการประจำอำเภอ   เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาของนายอำเภอและศึกษาธิการอำเภอ ตลอดจนกำกับ ดูแล ด้านการศึกษาของการศึกษาในพื้นที่

            40. อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

                   ตั้งอยู่ที่   ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี   ถนนราชวิถี   ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์  76000  โทร  0 3242 5544  โทรสาร 0 3242 -  5544  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี -  ได้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี   โทร  0 3242 5544     มีส่วนราชการประจำอำเภอในสังกัด คือ

                  1. หน่วยสัสดีอำเภอ ตั้งอยู่ที่    ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี  โทร 0 3242 - 8506-10 ต่อ 50236

                  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 6  ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านหม้อ  โทร 0 3242 - 5969

                  3. ที่ทำการปกครองอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี   โทร 0 3242 - 5544

                  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี  โทร 0 3240 - 0053

                  5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5  ตำบลบ้านหม้อ   โทร 0 3242 - 7944

                  6.  สถานีตำรวจภูธรอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง   โทร  0 3242 - 5500

                       สถานีตำรวจภูธรตำบลหาดเจ้าสำราญ     ตั้งอยู่ที่   เลขที่ 230   หมู่ 4   ตำบลหาดเจ้าสำราญ           โทร  0 3247 - 8300   มีเขตอำนาจในพื้นที่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ  และตำบลนาพันสาม

                  7. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี   โทร  0 3242 - 8344

            41. อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี

                   ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอชะอำ ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์  76120   โทร  0 3247 1078  โทรสาร 0 3247 -  2502     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี -     ได้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอชะอำ    ที่ว่าการอำเภอชะอำ   โทร  0 3247 - 1361    มีส่วนราชการประจำอำเภอในสังกัด คือ

 

                  1. หน่วยสัสดีอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอชะอำ  โทร 0 3247 - 1361

                  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร  0 3247 - 1248

                  3. ที่ทำการปกครองอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร 0 3247 1078 ,0 3247 1361

                  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอชะอำ     โทร 0 3243 - 3272

                  5.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอชะอำ  โทร  0 3247 - 1163

                  6.  สถานีตำรวจภูธรอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  โทร 0 3247 1321, 0 3243 - 4022

                  7.  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร 0 3247 - 1544

            42. อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

                   ตั้งอยู่ที่   ที่ว่าการอำเภอท่ายาง  เลขที่ 19   ถนนนราษฎรบำรุง   ตำบลท่ายาง   อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76130   โทร  0 3246 1544   โทรสาร 0 3246 1547  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี-  ได้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่   ที่ว่าการอำเภอท่ายาง  โทร  0 3246 -1544     มีส่วนราชการประจำอำเภอในสังกัด คือ

                  1. หน่วยสัสดีอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอท่ายาง  โทร  0 3246 - 1544

                  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1  ตำบลท่ายาง   โทร  0 3246 - 1507

                  3. ที่ทำการปกครองอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอท่ายาง  โทร 0  - 3246 - 1544

                  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอท่ายาง  โทร 0 3246 2151

5.       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 114 หมู่ 5 ตำบลท่ายาง  โทร  0 3246 - 1549

6.       สถานีตำรวจภูธรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 8  หมู่ 1  ตำบลท่ายาง  โทร  0 3246 1500

                         สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าไม้รวก  ตั้งอยู่ที่  เลขที่  260 หมู่ 6 ตำบลท่าไม้รวก  โทร 0 3245 - 8332  มีเขตอำนาจในพื้นที่ ตำบลท่าไม้รวก  ตำบลเขากระปุก และตำบลกลัดหลวง

                         สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอก  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 98  หมู่ 5   ตำบลหนองจอก  อำเภอท่ายาง

โทร 0 3245 - 2452  มีเขตอำนาจในพื้นที่ ตำบลหนองจอก  และตำบลปึกเตียน

                    7. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอท่ายาง  โทร 0 3246 - 1918

            43. อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

                   ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย   ถนนเพชรเกษม  ตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76140 โทร 0 3256 2392 โทรสาร 0 3256 - 2392 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: -ไม่มี-   ได้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย โทร  0 3256 2392  มีส่วนราชการประจำอำเภอในสังกัด คือ

                  1. หน่วยสัสดีอำเภอ  ตั้งอยู่ที่   ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย   โทร 0 3256 - 2392

                  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  ถนนสุวรรณวิถี หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย  โทร  0 3256 - 2545

                  3. ที่ทำการปกครองอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  โทร 0  - 3256 - 2392

                  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  โทร 0 3243 9270

 

                  5. สำนักงานที่ดินอำเภอ  ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  โทร 0 3243 - 9679      

6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณวิถี หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย  โทร 0 3243 -9694

7. สถานีตำรวจภูธรอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ถนนสุวรรณวิถี หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย  โทร  0 3256 - 2500

                  8. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  โทร 0 3256 - 2202

            44. อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

                   ตั้งอยู่ที่   ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม   เลขที่  20 / 10  หมู่  4    ตำบลบ้านแหลม   อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76110  โทร  0 3248 1168  โทรสาร 0 3248 1168  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : -ไม่มี -   ได้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม  โทร  0 3248 - 1168   มีส่วนราชการประจำอำเภอในสังกัด  คือ

                  1. หน่วยสัสดีอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม   โทร 0 3248 - 1168

                  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ถนนเพชรบุรี บ้านแหลมฝั่งตะวันออก  ตำบลบ้านแหลม     โทร  0 3248 - 1169

                  3. ที่ทำการปกครองอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม  โทร  0  - 3248 -1168

                  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม  โทร 0 3248 - 1168

                  5. สำนักงานที่ดินอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม  โทร 0 3248 - 1168 

      6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  ถนนเพชรบุรี บ้านแหลมฝั่งตะวันออก  ตำบลบ้านแหลม      โทร  0 3248 - 1147

      7. สถานีตำรวจภูธรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  ถนนเพชรบุรี บ้านแหลมฝั่งตะวันออก  ตำบลบ้านแหลม           โทร  0 3248 1500

                      สถานีตำรวจภูธรตำบลบางตะบูน  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตะบูน  อำเภอบ้านแหลม  โทร 0 3248 4127,       0 3248 9250  มีเขตอำนาจในพื้นที่ ตำบลบางตะบูน

                  8. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม  โทร 0 3248 - 1168

            45. อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

                   ตั้งอยู่ที่   ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ถนนสายสุทธิ หมู่ 7 ตำบลบ้านลาด   อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ 76150  โทร  0 3249 -1316  โทรสาร 0 3249 - 1316  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: -ไม่มี -  ได้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด โทร  0 3249 - 1316  มีส่วนราชการประจำอำเภอในสังกัด คือ

                  1. หน่วยสัสดีอำเภอ  ตั้งอยู่ที่   ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด   โทร 0 3249 - 1316

                  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5  ตำบลท่าเสน  โทร  0 3245 - 4099

                  3. ที่ทำการปกครองอำเภอ ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด  โทร 0  - 3249 - 1316

                  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด โทร 0 3244 - 0612

                  5. สำนักงานที่ดินอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด  โทร 0 3244 0612

 

      6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตั้งอยู่ที่  ถนนสายสุทธิ  หมู่ 7 ตำบลบ้านลาด  โทร  0 3249 1305

      7. สถานีตำรวจภูธรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  ถนนสายสุทธิ  หมู่ 7  ตำบลบ้านลาด  โทร  0 3249  -1100

                      สถานีตำรวจภูธรตำบลไร่สะท้อน   ตั้งอยู่ที่   หมู่ 1 ตำบลห้วยลึก  โทร 0 3249 9436  มีเขตอำนาจในพื้นที่ ตำบลไร่สะท้อน , ตำบลห้วยลึก , ตำบลห้วยข้อง และตำบลหนองกะปุ

                  8. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด  โทร 0 3249 - 1285

            46. อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี

                   ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง  เลขที่ 9  หมู่ 4   ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76160  โทร 0 3249 - 4376 โทรสาร 0 3249 4383  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :   -ไม่มี -    ได้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง โทร 0 3249 4376   มีส่วนราชการประจำอำเภอในสังกัด คือ

                  1. หน่วยสัสดีอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง   โทร 0 3249 - 4376

                  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง โทร  0 3249 - 4179

                  3. ที่ทำการปกครองอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง  โทร 0  - 3249 - 4376

                  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง โทร 0 3249 4245

                  5. สำนักงานที่ดินอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง  โทร 0 3249 -4280      

6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง  โทร 0 3249 -4348

7. สถานีตำรวจภูธรอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง โทร  0 3249 - 4364

                  8. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง   โทร 0 3249 - 4158

            47. อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

                   ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน  ถนนเขื่อนเพชร แก่งกระจาน  ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76170  โทร  0 3245 - 9118 โทรสาร 0 3245 9118   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :   -ไม่มี -  ได้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่  ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน  โทร  0 3245 - 9118   มีส่วนราชการประจำอำเภอในสังกัด คือ

                  1. หน่วยสัสดีอำเภอ  ตั้งอยู่ที่   ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน   โทร 0 32459118

                  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่  ถนนเขื่อนเพชร แก่งกระจาน  ตำบลแก่งกระจาน           โทร  0 3245 - 9283

                  3. ที่ทำการปกครองอำเภอ ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน  โทร 0  - 3245 - 9118

                  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน  โทร 0 3245 - 9270

                  5. สำนักงานที่ดินอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน  โทร 0 3245 - 9144

6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ตั้งอยู่ที่ ถนนเขื่อนเพชร แก่งกระจาน  ตำบลแก่งกระจาน      โทร  0 3245 - 9282

 

 

7. สถานีตำรวจภูธรอำเภอ   ตั้งอยู่ที่   ถนนเขื่อนเพชร แก่งกระจาน  ตำบลแก่งกระจาน             โทร  0 3245 - 9267

                  8. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ   ตั้งอยู่ที่   ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน  โทร 0 3245 - 9316

 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                    ประกาศ    วันที่  25 เมษายน  ..2546

 

 

 

                                                                        (นายนิรันดร์ชัย  เพชรสิงห์)

                                                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี