รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ

ครั้งที่ 9/2548

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2548 เวลา 10.30 .

ณ ห้องประชุมพริบพรี  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

………………………………………….

 

ผู้มาประชุม

          1. นายประสงค์            พิทูรกิจจา        ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี                  ประธาน

          2. นายทรงเดช            จังติยานนท์      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

          3. นายเกียรติศักดิ์        ธนวัฒนากุล      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

          4. นายประหยัด           ยะคะนอง        ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

          5. นายขจร                มีศีล              อัยการจังหวัดเพชรบุรี

          6. นายสุรชัย              วรเนติโพธิ์       อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดเพชรบุรี

          7. พ.ต.อ.ชวลิต           ภัยลี้              (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

          8. นางนิตยา               เอื้อรักสกุล       ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12

          9. นางสุพัฒนา            วิสุทธิรัตนมณี    (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

          10. นายพิชัย              สันติเมธากุล     (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

          11. พ.ท.มานะ             วงศ์น้ำเพชร      (แทน) ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

          12. นายไพศาล            ดั่นคุ้ม            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

          13. นายมณฑล            มณีศรี            เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          14. นายมานะ             วัฒนากร         (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

          15. นางอโณทัย           ลี้ตระกูล                   (แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

          16. นายสุวรรณ           พงศ์รัศมี         (แทน) แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

          17. นางเฟื่องฟ้า           ภู่สวาสดิ์                   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเพชรบุรี

          18. นายธนู                แฝงสีคำ          จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

          19. นางสุภาพ             บุญเลิศ           (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

          20. นายปัญญา            พนัสนาชี         ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบุรี

          21. นายธัชฤทธิ์           ปนารักษ์                   พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

          22. นางสุดใจ              ชื่นจิต            (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

          23. นายสว่าง              รัตนนรา                   ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี

          24. ..สุภัค              รักดี              (แทน) คลังจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

-2-

 

          25. นายวรวัฒน์           ภิญโญ            สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี

          26. นางมลฤดี             สุนทราภิวัฒน์    สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

27. นายประสิทธิ์                   ใจช่วง            (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

          28. นายเกรียงไกร        เตียงเกตุ         ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

          29. นายวรชาติ            ศรีเปารยะ        ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          30. ..สายสุนีย์                   เกตุแก้ว          ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

          31. นายมุรินทร์           ถมยวัฒน์        (แทน) สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          32. นายดำริ               ชนะศักดิ์         ประมงจังหวัดเพชรบุรี

          33. นายสมบุญ            หลิมวัฒนา       ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

          34. นายอามุ               ภิญโญโชติวงศ์   พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

          35. นายพงษ์พันธุ์         เปรื่องการ        อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

          36. นายณรงค์             ศรีพุ่ม            เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          37. นายชูชาติ             วงศาโรจน์        เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

          38. ..อนุชาติ           เจียรศรีวิมล      (แทน) สัสดีจังหวัดเพชรบุรี

          39. นายชาญศักดิ์         โพประยูร        (แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

          40. นางกาญจนา          ฐิตสาโร           สถิติจังหวัดเพชรบุรี

          41. นายศรศักดิ์           วิริยะเอกกุล      (แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

          42. นายฉัตรชัย           ทองแป้น         หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเพชรบุรี

          43. ว่าที่ ร..คมสัน       ดุษฎีเสนีย์        หัวหน้าสำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

          44. นายอดุลย์             ศิริชัย             หัวหน้าสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเพชรบุรี

          45. นายธวัชชัย            รักขนาม                   นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

          46. ...ชาญชัย        สมมติวงศ์        ผกก.สภ..เมืองเพชรบุรี

          47. นายชูเกียรติ          มุทธากาญจน์    นายอำเภอท่ายาง

          48. ...ชุมพล                   ฉันทะจำรัสศิลป์ ผกก.สภ..ท่ายาง

          49. นายพินิจ              หาญพาณิชย์     นายอำเภอชะอำ

          50. ..ท.กิตติ           เฟื่องฟู            (แทน) ผกก.สภ..ชะอำ

          51. นายประจวบ          แสงสุวรรณ       นายอำเภอเขาย้อย

          52. ...อดิศักดิ์       สวนคล้าย        (แทน) ผกก.สภ..เขาย้อย

          53. นายไกร               บุญบันดาล       นายอำเภอบ้านแหลม

          54. ..ท.ธรณิศ                   ไตรวงศา         (แทน) ผกก.สภ..บ้านแหลม

 

-3-

 

          55. นายวีรพล             บูรณะพานิช      นายอำเภอบ้านลาด

          56. ...ชาติชาย       เครือพานิช       ผกก.สภ..บ้านลาด

          57. นายอภิสรรค์                   สง่าศรี            นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

          58. ..ท.เชิดศักดิ์       ศรีจันทา                   (แทน) ผกก.สภ..หนองหญ้าปล้อง

          59. นายสมชาติ           ธีรสุวรรณจักร   นายอำเภอแก่งกระจาน

          60. ...สมชาย        หิรัญโรจน์        ผกก.สภ..แก่งกระจาน

          61. ดร.กาญจนา          จันทร์ไทย        ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

          62. นายเจตน์             ศิรธรานนท์      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

          63. นายเกรียงไกร        วิวัฒน์พนชาติ    ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเพชรบุรี

          64. นายศิลาชัย           สุหร่าย           ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาคกลาง เขต 2

          65. นางวสิฎฐา             อินทรสมบัติ      (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

          66. นายสมเกียรติ        นวลละออง       (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ

ปัจจัยการผลิตเพชรบุรี

          67. นายชาญสุวุฒิ         โนนคู่เขตโขง     (แทน) หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

          68 นายฉัตรชัย            สัตยุตม์          (แทน) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

          69. นายชะโลม            ขวัญเมือง        (แทน) หัวหน้าศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

          70. นายสุปรีชา            ชาญใช้จักร      (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดเพชรบุรี

          71. นายประสิทธิ์                   ศรีจารุพฤกษ์    ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน

เขตที่ 7

          72. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์     บัวเวช             (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี

          73. ผศ.ศรชัย             เย็นเปรม         (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

          74. นายสุวิทย์             พ่วงลาภ          ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          75. นายนคร              ตังคะพิภพ       ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

          76. นายสุนันท์            นิลบุตร           ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี

          77. นายทองใบ            กลิ่นอุบล         ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

          78. นายกิตติ              เพิ่มสิน           (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

          79. นางสาวสายใจ        สุกระจ่าง         (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

จังหวัดเพชรบุรี

 

 

-4-

 

          80. นายถาวร              รุ่งอวัสดา         (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

          81. นายชลิต              เฟื่องเรือง         ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

          82. นายธวัช               เรืองโสภณ       (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

          83. นางพูลจิตร์            สุคนธปฏิภาค    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

          84. นายณรงค์             นิติกาล           ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

          85. นายวิทวัส             ฉันธรอาภรณ์    (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

          86. นายสัมพันธ์           บังผล             ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

          87. นายชาญณรงค์       รัตนา             ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

          88. นายธนินทร์           อินทรไพโรจน์    (แทน) หัวหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

          89. นายประกิต           ขำเลิศ             (แทน) หัวหน้าโครงการชลประทานเพชรบุรี

          90. นายเกษม             ชุ่มแอ่น           (แทน) หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

          91. นายอดุลย์             รัศมีนพเศวต     (แทน) หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน ที่ 6

เพชรบุรี

          92. นางวิภาพร            จันทรเศวต       (แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2

เพชรบุรี

          93. นายปฐม              ระสิตานนท์      หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

          94. นายสมใจ             นาควารี          หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          95. นายไพโรจน์          นาครักษา        หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6

          96. นายอนันต์วัฒน์       ทองสีไพล        (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

          97. นาวาตรีนิสสรณ์       วงษ์วิจารณ์       หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาเพชรบุรี

          98. นายสกนธ์             ดำริห์สุข                   (แทน) ผู้จัดการการประปาเพชรบุรี

          99. นายพจน์              กิตติจูงจิต        ผู้จัดการไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ เพชรบุรี

          100. นายเฉลิม            ระวีทองดี         หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี

          101. นายสุจิน             ทิมพิทักษ์        (แทน) หัวหน้าสื่อสารโทรคมนาคม

102. นายจาตุรณย์        สยนานนท์       หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

          103. นายอาทร            นุ่มทิพย์          หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

          104. นายวิทยา            เหรียญนาค      หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี

          105. นายธนสิทธิ์                   ทรัพย์แสนล้าน   (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

          106. พ.จ.อ.เมืองชล       วงศ์สุวรรณ       ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน

 

 

 

-5-

 

          107. นายไฟซ้อล          โครงเซ็น                   ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

          108. ..อัมพร           เจษฎาไกรสร     ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี

          109. ..สุมาลี            พฤกอารักษ์      (แทน) ผู้อำนวยการธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี

            110. นายกฤษดา                   เรืองกฤษณ์      (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ...จังหวัดเพชรบุรี

            111. นายศักดิ์ศิริ                   สมมาศ           (แทน) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

112. นายกิตติพันธ์       อรัณยกานนท์    (แทน) หัวหน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เพชรบุรี

113. นายทองหล่อ        ต้อยปาน         ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

114. นายณรงค์           ปัญญา           ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเพชรบุรี (จักรกลเกษตร)  

          115. นายภาสันต์                   นุพาสันต์         (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16

          116. นายทวี               อานอาชา                   (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15

          117. นายทัศนะ           ศรีวิลาศ           (แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

          118. นายสุรวุฒิ           เผือกผ่อง         (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

          119. นายธนัญช์           สังกรธนกิจ      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำเพชรบุรี

          120. นายมณฑป          นพคุณ           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

          121. นายนพรัตน์                   จันทร์คง                   (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชะอำ

          122. นายภัทราทร         ลิ้มวัฒนานนท์    ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

123. นายสมชัย           นาคเงินทอง      (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี

124. ...นิพนธ์        เลิศพงศักดิ์      (แทน) สว.สภ..บางตะบูน

          125. ...สุวัฒน์        ปราสัยระบิน     รอง ผกก.หน.สภ..ท่าไม้รวก

          126. ...ชลิต                   ระเวง             รอง ผกก.หน.สภ..หนองจอก

          127. ...สมชัย        สิทธิชัย           รอง ผกก.หน.สภ..หาดเจ้าสำราญ

          128. ...ธีระ          สิงห์ประเสริฐ     สว.สภ..ไร่สะท้อน

          129. ..นรินทร์          สายกระสินธุ์     (แทน) ผบ..11 พัน 3 รอ.

          130. ..สรณ์สิริ                   กุญแจนาค       (แทน) ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1

          131. ...สนธิชัย      กาญจนา                   (แทน) ผบก.1 บก.กฝ.ตชด. (ค่ายพระรามหก)

          132. ...ศรุต                   สงวนสุข          (แทน) ผบก.สอ.ตชด. (ค่ายนเรศวร)

          133. ...จเร            เกลี้ยงเกลา       (แทน) ผกก.7 บก.กฝ.ตชด. (ค่ายศรียานนท์)

          134. ..ชินะเดช         เผือกผ่อง         (แทน) ผบ.นพค.13 สนภ. 1 นทพ.

 

 

-6-

 

          135. ...ศรายุทธ      ใจกำแหง                  (แทน) ผบ.ร้อย (สบ.2) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144

136. นายจำรัส            พริ้มพราย        นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน

          137. นายอำพล            วิทยา             (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

          138. นายประยุทธ        สุขารมย์                   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

          139. นายภราดร          เวทยนุกูล        (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

          140. นายนฤพนธ์                   แสงมณี           (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

          141. นายเจือ              ใยบำรุง           (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

          142. นางอรอนงค์         ศิริชัย             นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

          143. น.ส.ปรนัย           เลียนวราสัย      (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

          144. นายสุวพงศ์          กิติภัทย์พิบูลย์   ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเพชรบุรี

          145. นางนันทนิช                   ตรีเทพ            (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

          146. นางสุกัญญา         บุษยนาวิน        หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

          147. นายโอกาส           ยูนิพันธ์          ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก

          148. นายสุรินทร์          ธีรจามรนันท์     ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

          149. นายธวัชชัย          เกื้อกูลรัฐ         หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัดเพชรบุรี

          150. นายประสาน         วงศ์สวัสดิ์        หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  เลขานุการ

          151. นายปรีชา            คำเนตร          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สนจ. พบ. ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

1.       ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี

2.       สว.ทล.2 กก.2

3.       ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

4.       หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน

5.       หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

6.       ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี บ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

7.       ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเพชรบุรี

8.       นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก

 

 

 

 

 

-7-

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

          1. .อ.อรุณ      พันธ์ภักดี        ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี

          2. ..ดวงพร   เปรมเกษม       เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี

          3. นางอำพัน     รุ่งแจ้ง            หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

4. นายวรพจน์   แววสิงห์งาม      หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

5. นายรัฐฐะ      สิริธรังศรี         หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี

          6. นางศิริขวัญ  ทรัพย์เจริญกุล   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 สนจ.พบ.

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 .

                             เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประสงค์  พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

-          การมอบคัมภีร์อัล-กุรอาน ให้กับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี      ด้วยจังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบคัมภีร์ อัล - กุรอาน พร้อมความหมายภาษาไทยจาก คุณอารียะ  อินทรผล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี  และจังหวัดยะลา  จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเกิดประโยชน์ในองค์กรศาสนาอิสลาม จึงขอมอบคัมภีร์อัล-กุรอาน ให้กับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

                             - การมอบเงินให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด           ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดทำโครงการจัดหา ทีวี พร้อมติดตั้งจานดาวเทียม UBC ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมดให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีมีผู้เข้าร่วมบริจาคที่จะนำมามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในราคาชุดละ 40,000 บาท โดยมีภาคเอกชนและส่วนราชการ ดังนี้

1. บริษัท บิชอพ กัมมา (ประเทศไทย จำกัด)

2. บริษัท ซุปเปอร์กริ๊พ จำกัด

3. ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดเพชรบุรี

4. บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด

5. บริษัท เซียนหนิงซีฟู้ด จำกัด

6. บริษัท เพชรบุรีเทอร์มินัล จำกัด

7. คุณบุญเลิศ  ยอดแก้ว

8. คุณชัยณรงค์  ปี่แก้ว

 

 

-8-

 

9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

10. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

11. สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

12. ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี

13. โครงการชลประทานเพชรบุรี

14. อำเภอท่ายาง

15. เทศบาลตำบลบ้านลาด

16. เทศบาลตำบลเขาย้อย

17. เทศบาลตำบลท่ายาง

18. องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

19. อำเภอหนองหญ้าปล้อง

20. อำเภอแก่งกระจาน

                             ผู้ที่มอบในวันนี้จะไปมอบด้วยตนเองพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กระทรวงมหาดไทยในวันพรุ่งนี้ ในเวลา 09.30 น. เพื่อมอบให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยจะได้มอบให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

                             - การมอบเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการป่า และโครงการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ตามโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   เนื่องจากในปีงบประมาณ 2548 กรมป่าไม้ได้มีแผนงานงบประมาณโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีกิจกรรมในการจัดการในพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐโดยแบ่งเป็น

                             1. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการป่า โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริหารจัดการป่า จำนวน 665,000 บาท

                             2. ส่งเสริมให้ราษฎรพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 140,000 บาท

                             โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ

                             1. เพื่อบริหารจัดการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา

                             2. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าไม้และฟื้นฟูสภาพป่าไม้

                             3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังการป้องกันรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ อันยั่งยืน

 

 

 

-9-

 

                             ซึ่งมีหมู่บ้านตามแผนงานในปีนี้ 7 หมู่บ้าน ที่ได้รับเงินอุดหนุน มีดังนี้

                                    1. บ้านแม่คะเมย หมู่ 5 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 170,000 บาท

                             2. บ้านโป่งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 170,000 บาท

                                    3. บ้านพุบอน ม.14 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 130,000 บาท

                                    4. บ้านดงห้วยหลวง ม.6 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 130,000 บาท

                             5. บ้านหนองโสน ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 45,000 บาท

                             6. บ้านบ่อตะกั่ว ม.3 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 30,000 บาท

ประธาน                   ขอฝากตัวแทนหมู่บ้านให้นำเงินที่ได้รับไปประกอบกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการป่า และโครงการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ การดำเนินการกิจกรรมนี้จะช่วยหยุดยั้งการทำลายป่า ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านจะสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและร่วมกับป่าไม้ได้อย่างกลมกลืน ขอให้การดำเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

                                     - การมอบโล่รางวัลการประกวดคำขวัญประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ผอ.สวท.เพชรบุรี                           ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้อนุมัติโครงการประกวดคำขวัญประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์ให้อุบัติเหตุในแต่ละชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีลดลง โดยกำหนดให้แต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดทำป้ายคำขวัญและติดตั้งในจุดที่สามารถดึงดูดความสนใจจากประชาชนที่สัญจรไปมาได้มากที่สุด บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาตัดสินป้ายคำขวัญดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณาดังนี้

                             รางวัลชนะเลิศ คือ อำเภอชะอำ

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ อำเภอบ้านลาด

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ อำเภอบ้านแหลม

                             รางวัลชมเชยได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง เขาย้อย ท่ายาง แก่งกระจาน และเมือง

                             - การมอบโล่เชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี             ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี เป็นกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2548 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  นับว่าเป็นเกียรติแก่ชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกท่าน จึงขอกราบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงความยินดีกับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ให้กับ นายสมหมาย  ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ผู้สนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร

 

-10-

 

ประธาน                    ในนามของประชาชนจังหวัดเพชรบุรีทุกคน ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ทุกส่วนราชการ ได้ช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรของทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุรีให้เจริญก้าวหน้า และช่วยสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป

                             - การมอบเกียรติบัตรโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (โรงงานสีขาว ปี 2548)

ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด        สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยให้สถานประกอบการควบคุมดูแลพนักงานไม่ให้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่วนราชการในการป้องกันดูแลปัญหายาเสพติดให้โทษในสถานประกอบการ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ให้ความเห็นชอบ Road Map ด้านยาเสพติดระยะที่ 4 (1 ต.ค.47-30 ก.ย.48) โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างความเข้มแข็งในสถานประกอบการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และกำหนดผลสัมฤทธิ์ คือ ขยายโรงงานสีขาวในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้ครบทุกแห่ง และเป้าหมายร้อยละ 80 เป็นสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดโดยมียุทธศาสตร์สำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย

                             1. ด้านการป้องกันกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าไปใช้ยาเสพติด

                             2. ด้านแก้ไขผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

                             3. ด้านการบริหารจัดการ

                             สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการโรงงานสีขาวตั้งแต่ พ.ศ.2544-2547 มีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวจำนวน 88 แห่ง ในปีงบประมาณ 2548 มีสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว 33 แห่ง และได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 20 แห่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

                             1. บริษัท กรีนพาแนล จำกัด

                             2. บริษัท ไทยฟอร์จิ้งเอนจิเนียริ่ง จำกัด

                             3. บริษัท เพชร.ดี.พี.อินดัสตรี้ จำกัด

                             4. บริษัท สายรักไทย (1994) จำกัด

                             5. บริษัท ฉัตรเพชรแมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

                             6. บริษัท ยูนิตี้ ไทย โปรดักส์ (1999) จำกัด

                             7. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียมุ่ยกวง

                             8. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพชรบุรี

 

 

-11-

 

                             9. บริษัท เจ็ท จิฟฟี่ ช๊อปส์ จำกัด สาขาเพชรบุรี

                             10. บริษัท ยูเทค อินดัสตรี้ จำกัด

                             11. บริษัท แฟชั่น แฟคทอรี่เอาท์เลท จำกัด สาขาเพชรบุรี

                             12. โรงแรมแก่นจันทร์ บีช โฮเต็ล

                             13. โรงแรมวีรันดารีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ

                             14. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จชะอำ 2

                             15. บริษัท ฟราแมค (ประเทศไทย) จำกัด

                             16. บริษัท เกสินีทรานสปอร์เตชั่น จำกัด

                             17. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรบุรีรักษาความปลอดภัย

                             18. โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี

                             19. โรงแรม ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ รีสอร์ท

                             20. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด

ประธาน                   ในนามจังหวัดเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับเจ้าของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวประจำปี 2548 และได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน ขอให้ท่านดำเนินโครงการโรงงานสีขาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังไว้ นอกจากจะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นพนักงานของท่านแล้ว ประโยชน์ยังได้รับจากโรงงานโดยตรงอีกส่วนหนึ่ง

 

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1   แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

     - พ.จ.อ.เมืองชล  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งภารกิจการเบิกจ่ายต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับจังหวัดเพชรบุรี ถึงแม้พื้นที่จะอยู่เขตหัวหิน

1.2 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอื่น

     - นายวรชาติ  ศรีเปารยะ  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  ย้ายไปเป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

     - พล.ต.จิระเดช  โมกขะสมิต ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11

     - พล.ต.ต.วราวุธ  พุกประยูร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 1.3 หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ

      - นายสุเทพ  พูลเกิด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

      - นายพิษณุ  อินฟ้าแสง  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

      - นายดิเรก  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี

 

-12-

1.4   งานพระราชพิธี และการรับเสด็จ

พิธีถวายพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2548 ณ พระบรมราชาสาวรีย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า ขอเชิญหัวหน้าส่วนไปวางพานพุ่มโดยพร้อมเพรียงกัน และวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรี เวลา 13.30 น. ออกจากกรุงเทพมหานคร ถึงอ่างเก็บน้ำหนองจิก ทรงรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการช่วยเหลือ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 15.30 น. เสด็จถึงอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 16.00 น. เสด็จสวนสมเด็จ ทรงปลูกต้นสบู่ดำ ทรงงานประมาณ 1 ชั่วโมง เวลา 17.30 น. เสด็จพระราชดำเนินกลับ การแต่งกายเครื่องแบบกากีแขนยาว

 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548

มติที่ประชุม               ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมจึงรับรองรายงานการประชุม

                  

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบและขอความร่วมมือถือปฏิบัติ

                             3.1 ด้านการเมืองการปกครอง

     3.1.1 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change)

ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม     จากการที่จังหวัดเพชรบุรีได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการทำข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่เดินทางในประเด็นยุทธศาสตร์ใน 4 ปีข้างหน้า ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง คืออะไร จังหวัดเพชรบุรีมีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1 การทำให้เพชรบุรีสวย สะอาด ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 2. การเป็นเมืองท่องเที่ยวและสถานที่ประชุมสัมมนา 3. การเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตร ประมง และอาหารเพื่อการส่งออก 4. การส่งเสริมOTOP  และ SME แผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี นั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกไว้จะทำ Blueprint for change  ทาง ก.พ.ร. ได้กำหนดให้นำร่อง 1 ยุทธศาสตร์ ได้เลือกประเด็นที่ 3 เรื่อง การเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตร ประมง อาหารเพื่อการส่งออก โดยส่งให้ ก.พ.ร. เอกสารได้อยู่ที่จังหวัดแล้ว มี 94 หน้า ทุกอย่างต้องยืนอยู่บนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในตัวยุทธศาสตร์ของจังหวัดมีกลยุทธ์หลัก 7 กลยุทธ์ KPI 5 ตัว เจ้าภาพ 8 เจ้าภาพ ตัวชี้วัด 5 ตัวสำคัญ คือ 1 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นที่กุ้ง ไก่เนื้อ ข้าว 2. สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่ผ่านเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี 3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเกษตรที่มีความมั่นคงของการดำเนินธุรกิจ ตั้งเป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ 30 กลุ่ม 4. พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นภายใน 4 ปี ตั้งเป้าหมายไว้ 52,600 ไร่ 5. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุง เจ้าภาพหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของจังหวัดเพชรบุรี มี 8 เจ้าภาพ 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานประมงจังหวัด 4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 5. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7. สำหรับสหกรณ์จังหวัด    8. โครงการชลประทานจังหวัด สาระสำคัญของงานขั้นที่ 1 เมื่อเลือกประเด็นยุทธศาสตร์แล้ว ขั้นที่ 2 จัดทำ ใน

 

 

-13-

 

การจัดทำต้องเอาข้อมูลที่ชัดเจน หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักต้องมาร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อตอบข้อ 3 คือ ขอบข่ายที่จะเปลี่ยนแปลงในด้าน Process ในด้านเทคโนโลยี ด้านคน Activity และสุดท้ายต้องบอกว่าแผนปฏิบัติการและงบประมาณใช้ทั้งหมดเท่าไร สำหรับแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง มีคะแนน 10% โดย 5% อยู่ที่แผนเสร็จตามกำหนด อีก 5% อยู่ที่แผนต้องมีคุณภาพ คือ ความน่าจะเป็นของแผน  จะดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ และคุณภาพที่ส่งผลทำให้ไปถึงเป้าหมายตัวชี้วัดมากน้อยเท่าใด ทริสจะเป็น        ผู้ประเมิน ในการดำเนินการที่ผ่านมาโดยสรุปครอบคลุม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ อีก 3 ประเด็นยุทธศาสตร์จะต้องทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ให้เสร็จภายใน 31 มี.ค.49 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฎจัดประชุมกรรมการ 4 ครั้ง จัดประชุมปฏิบัติการกับส่วนราชการ 8 เจ้าภาพ 2 ครั้ง ไปร่วมประชุมคลินิกสัญจร 2 ครั้ง ส่งกรรมการไปสัมภาษณ์ปศุสัตว์ เกษตรกร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง นอกจากนั้นเป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งการบ้านทางอินเตอร์เน็ต และส่ง ก.พ.ร. ประเด็นอุปสรรค ปัญหา ข้อสังเกต 1 และ 2 เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจจองฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายบุคลากร ทุกส่วนที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป คิดว่าเรื่องความรู้ ความเข้าใจ กระบวนงาน จะต้องทำจะต้องรู้อย่างต่อเนื่อง คนของจังหวัดต้องมาเรียนรู้ด้วยกัน ที่ผ่านมาอาจจะมีการเปลี่ยนคนบ้าง อาจจะไม่ต่อเนื่อง ประเด็นที่ 3 การเพิ่มกลยุทธ์นำร่องเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตร มี 3 กลยุทธ์ ต่อมาจากการรีวิวของจังหวัดเพิ่มเป็น 7 กลยุทธ์ ทำให้ต้องเพิ่มงานและปรับกระบวนการทำงานกันพอสมควร ประเด็นที่ 4 ความชัดเจนและเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้รับ บางครั้งพบว่ามีความเห็นยังไม่ตรงกันในบางประเด็น ต้องใช้วิธีโทรถามทำให้มีความซ้ำซ้อน ทำให้ฝ่ายนักวิชาการไม่มีความรู้ในเรื่องข้อมูลที่ส่วนราชการทำอยู่ ขอให้จัดบุคลากรหลักในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน จากที่วิเคราะห์ สังเคราะห์จะทำให้เข้าเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ 8 เจ้าภาพ ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มี 4 ประเด็น คือ 1. ด้านขั้นตอน    2. ด้านเทคโนโลยี 3. ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่ 4. ด้านพัฒนาคน จากข้อมูลที่ได้รับด้านขั้นตอน     ของบประมาณไป 7,300,000 บาท งานที่ทำคือ ประเภท ผลิตสื่อ เผยแพร่ ฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผล ลงพื้นที่รับฟังข้อมูล ด้านเทคโนโลยีตั้งงบไว้ 11 ล้านบาท เป็นเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเกษตร ประมง อาหาร การจัดแบ่งคนและหน้าที่ ตั้งไว้ 50,000 บาท  มีหน่วยงานเดียวที่จะเสนอ คือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คือ สร้างทีมวิเคราะห์และปรับโครงสร้างงาน ด้านพัฒนาคนตั้งไว้ 2.9 ล้านบาท คือ พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง และส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการ พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ การสร้างทีมงาน การปรับวัฒนธรรม องค์กร จะใช้งบประมาณทั้งหมด 21 ล้าน 3 แสนบาท

ประธาน                    ทริสและ ก.พ.ร. จะเข้ามาช่วยชี้แนะในเรื่องตัวชี้วัด ที่ผ่านมามาตรวจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้คำแนะนำใด ๆ เลย

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

 

 

 

-14-

 

                                   3.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรี (Poc)

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร    ได้ดำเนินการไปพอสมควรแล้วทั้งระบบและตัวฐานข้อมูล ที่อยากให้ที่ประชุมทราบคือเรื่องการเชื่อมโยงกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ขณะนี้ระบบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานภายในศาลากลางทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการในรูปของ Lan ซึ่งได้เดินสายให้หมดทุกห้องแล้ว  นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้ท่านสามารถ อัพโหลด ดาวน์โหลด ข้อมูล มาศึกษาข้อมูลที่สถานีสื่อสาร ชั้นล่างของอาคารศาลากลางจังหวัด ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านเชื่อมโยงไม่ได้ ท่านสามารถมาลงที่สถานีสื่อสาร มีให้ใช้ 2 เครื่อง สำหรับหน่วยงานภายนอก ได้ทำการติดตั้งระบบ รีโมทแอกเซสเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 16 คู่สาย มีคู่สายอัติโนมัติ 1 คู่สาย คือเบอร์ 402525 ถ้าท่านหมุนมาที่เบอร์ 402525 ใน 16 สาย ถ้าสายไดว่าง ระบบจะดำเนินการเชื่อมโยงให้ทันที ในเรื่องของรีโมทแอกเซส หน่วยงานภายนอกที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ท่านสามารถเข้าไปได้ โดยเครื่องของท่านต้องมี Modem นำสายโทรศัพท์เสียบและดำเนินการตามเอกสาร ระบบอินเตอร์เน็ต ก.พ.ร. กำหนดให้มีการ Back up ข้อมูล ถ้าหากระบบล่ม หรือมีปัญหาในไวรัสกินข้อมูล จะต้องมีการ Back up ข้อมูล จึงกำหนดให้บริษัทที่ปรึกษามี Server อีก 1 ตัว อยู่บนInternet และ อีก 1 ชุด อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการ 2 ตัวนี้จะมีอิสระต่อกัน จะเชื่อมโยงกันโดยระบบ  Manual บริษัทที่ปรึกษาจะเป็นผู้ Update ให้ทุกวัน อุปกรณ์ที่จะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณอีกมาก คาดว่าในปีหน้าคงดำเนินการได้ สำหรับเรื่องฐานข้อมูลหลัก ๆ เวลานี้ เป็นฐานข้อมูลที่ถูกกำหนดโดย ก.พ.ร. เริ่มต้นที่ 45 ฐาน จะเป็นข้อมูลปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี บางตัวอาจจะมีปัญหาบ้างในการเก็บข้อมูลย้อนหลัง อย่างเช่น มีการปฏิรูประบบราชการ มีการแยกหน่วยงานจัดเก็บ ขณะนี้จัดเก็บข้อมูลได้ประมาณ 80% ส่วนความถูกต้องของข้อมูลวันนี้ถูกรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของท่านเอง อาจจะมีการ Error หรือไม่ถูกต้องในข้อมูลบางตัว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของท่านหรือ สำนักงานจังหวัดเพื่อที่จะปรับให้ถูกต้องแต่ตอนนี้เน้นเรื่องความครบถ้วนของข้อมูลเป็นหลักก่อน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะอยู่ที่คนนำข้อมูลเข้า ก็คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก เรื่อง 33 ตัวชี้วัด เป็นข้อมูลสถิติ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนถูกกำหนดให้เก็บปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี และเก็บข้อมูลให้ได้ 100% แต่ตัวเลขยังไม่ครบถ้วน กำลังพยายามอยู่ ปัญหาของตัวเลขคือ ไม่มีตัวเลข ไม่มีข้อมูล และปัญหาเรื่องการนำเข้าระบบไม่ได้ กำลังพยายามแก้ไขอยู่ ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของท่านแล้วว่าให้มาใช้เครื่องที่ศาลากลางจังหวัดได้ ในส่วนของข้อมูลภาคบังคับ หรือข้อมูลเตือนภัยทางการบริหาร หรือข้อมูลที่จะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ประโยชน์ในการบริหาร ขณะนี้ได้ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. เป็นตัวกำหนด ข้อมูลเตือนภัยทางการบริหารอีกทางหนึ่งคือ ระบบ GIS กำลังหาข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารสามารถดูและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของจังหวัดได้ ตัวเลขที่จะให้ ก.พ.ร. ตรวจเนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงช่วงอุทกภัยจะนำเรื่องของอุทกภัยเป็นเรื่องที่ใช้ในการประเมินหรือใช้ในการเตือนผู้บริหารในการเสี่ยงภัย เรื่องของอุทกภัยมีข้อมูลเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลแหล่งน้ำ ควรที่จะเพิ่มเติมข้อมูลปริมาณน้ำฝน หมายความว่า

 

 

-15-

 

ในแต่ละจุดที่มีการติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนและสามารถวัดพิกัดและน้ำมาลงในแผนที่ GIS ได้ และจะพยายามกำหนดให้ได้ว่าเมื่อฝนตกถึงปริมาณหนึ่งจุดต่าง ๆ น่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดง นั่นแสดงว่าหมู่บ้านเหล่านั้นจะถูกเตือนภัยน้ำท่วม ในระบบนี้ถ้าจะทำเต็มรูปแบบจริง ๆ ต้องใช้วิศวกรรมชลประทาน ในเบื้องต้นถ้าเกิดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยจะอพยพไปที่ใด นี่คือระบบศูนย์ปฏิบัติการที่มีอยู่ ได้ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจสภาพและความต้องการในการใช้ประโยชน์ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ได้แจกแบบสอบถามแล้วครั้งหนึ่ง จำนวน 100 ชุด แต่ได้รับกลับมาเพียง  50 ชุด จึงขอความกรุณากรอกแบบสอบถามให้อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง และให้ตอบไม่เกินวันที่ 5 ต.ค.48  ก.พ.ร.จะมาประเมินในวันที่ 30 ก.ย.48

ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม               เกี่ยวกับเรื่อง ไอทีของจังหวัด มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดภาคบังคับ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบที่ได้จัดทำแผนกลยุทธ์เมื่อวันที่ 16 มีประเด็นที่กำหนดให้มีการทำเว็บไซต์ หรือศูนย์ข้อมูล ซึ่งเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมโดยงานที่ได้รับมอบหมายในศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎดำเนินการอยู่ ขณะนี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะอัพโหลดข้อมูลมาที่จังหวัด เพื่อให้ ก.พ.ร.มาประเมินได้มองเห็น ในส่วนรายละเอียดจะประสานงานกับศูนย์ไอทีอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม               รับทราบ

     3.1.3 การประกวดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี                ตามที่ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีการประกวดพวงมาลาในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี นั้น  สำหรับในวันที่ 23 ตุลาคม 2548 นี้ ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้จัดให้มีการประกวดพวงมาลาอีกเช่นเคย โดยพวงมาลาที่ชนะเลิศรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 3,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 2,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 1,500 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาให้รางวัลจากพวงมาลาที่มีความสวยงามและสื่อความหมายถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งพวงมาลาเข้าประกวดได้โปรดให้เจ้าหน้าที่นำพวงมาลามาถึงบริเวณพิธีก่อนกำหนดเวลา 08.30 น. เพื่อคณะกรรมการตัดสินจะได้มีเวลาพิจารณาตัดสินโดยละเอียดรอบคอบ

ประธาน                    ในการจัดทำพวงมาลาที่ใช้ดอกไม้สดอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันก็เหี่ยวและต้องทิ้งไป และมีบางหน่วยงานใช้ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ทำเป็นพวงมาลา พอวางเสร็จก็แกะนำเงินไปสมทบกับชมรม จึงขอเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

 

 

 

 

-16-

 

                                  3.1.4 หนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       การไฟฟ้านำรายละเอียดแจกต่อที่ประชุมว่ามีหนี้ค้างชำระเท่าใด ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดชำระหนี้ให้ด้วย ส่วนราชการที่มียอดค้างชำระสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 287,443 บาท 2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี 44,604 บาท 3. หน่วยงานสังกัดเทศบาล จำนวน 99,922 บาท

 มติที่ประชุม              รับทราบ

                                  3.1.5 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  1. กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ดังนี้

     1.1 กกต. ได้ประชุมครั้งที่ 113/48 เมื่อ 22 ส.ค.48 ประกาศให้นายสงกรานต์  สีมาก เป็นสมาชิกสภา อบต. ท่าแลง เขต 1 อ.ท่ายาง ซึ่งได้เลือกตั้งไปเมื่อ 7 ส.ค.48 

     1.2 กกต.ได้ประชุมครั้งที่ 118/48 เมื่อ 30 ส.ค.48 ประกาศให้นายลำยอง เรืองอร่าม เป็นสมาชิกสภา อบต.บ้านหาด เขต 1 อ.บ้านลาด ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อ 21 ส.ค.48

                   2. กกต.จว. ให้ความเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง

                       2.1 เนื่องจากสมาชิกสภา อบต.โพไร่หวาน เขต 5 อ.เมืองเพชรบุรี ว่างลงเพราะลาออก สมาชิกสภา อบต.สมอพลือ เขต 5 อ.บ้านลาด ว่างลงเพราะถึงแก่กรรม และสมาชิกสภา อบต. ไร่สะท้อน เขต 7   อ.บ้านลาด ว่างลงเพราะลาออก กกต.จว. จึงให้ความเห็นชอบแก่ อบต.ทั้ง 3 แห่ง ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 30 ต.ค.48 โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 26-30 ก.ย.48

                             3. เทศบาล ต.นายาง อ.ท่ายาง ครบวาระ เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาล ต.นายาง อ.ท่ายาง จะครบวาระในวันที่ 26 ต.ค.48 กกต.จว.เพชรบุรี ได้รายงาน กกต.เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันครบวาระ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเทศบาล ต.นายาง ที่จะเลือกตั้งนายกฯ โดยตรง จะเลือกตั้งเมื่อใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

                   4. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สว. จำนวน 200 คน ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้ ได้รับเลือกตั้งมาเมื่อ 4 มี.ค.43 มีวาระ 6 ปี ซึ่งควรจะครบวาระในวันที่ 3 มี.ค.49 แต่เพราะการเลือกตั้งครั้งนั้นเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 315 คือ เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ก่อนที่ สว.ชุดแต่งตั้งจะครบวาระ 4 ปี และให้วาระการดำรงตำแหน่งของ สว.ที่เลือกตั้งเมื่อ 4 มี.ค.43 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ สว.ชุดแต่งตั้งครบวาระ คือ 21 มี.ค.49 ซึ่ง กกต.จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง สว. เป็นการทั่วไปภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 21 มี.ค.49

                             พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และสว. มาตรา 91 ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สว. หรือบุคคลใดหาเสียงเลือกตั้ง เว้นแต่เพียงการแนะนำตัวผู้สมัครเท่านั้น และ กกต. ได้ออกข้อกำหนดว่าด้วยการแนะนำตัว ว่าจะทำได้อย่างไรบ้าง อะไรบ้างที่ห้ามทำ เช่น การปิดประกาศแผนป้ายของผู้สมัครจะปิดได้ที่ใดบ้าง ขนาดของป้ายประกาศที่จะจัดทำ จำนวนต้องไม่เกินสองเท่าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด เพราะ สว. ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แผ่นป้ายแนะนำตัวจะต้องมี

 

-17-

 

สถานที่พิมพ์ จำนวนที่พิมพ์ วันเดือนปีที่พิมพ์ และผู้พิมพ์พิมพ์ไว้ทุกแผ่น และรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก ซึ่ง กกต.จว.ได้แจกจ่ายให้แก่หน่วยราชการต่าง ๆ แล้ว

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                  3.1.3 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี                โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 62 หน่วยงาน และมีส่วนราชการที่นำบริการไปให้บริการแก่ประชาชน 32 หน่วยงาน ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2548 กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม               รับทราบ

3.2   ด้านเศรษฐกิจ

    3.2.1 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ..2548

ผู้แทนคลังจังหวัด                      ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 20 ก.ย.48 ในภาพรวม มีเงินงบประมาณโอนมา 6,912.16 ล้านบาท เบิกได้ 6,467.23 ล้านบาท คิดเป็น 93.56% รัฐบาลตั้งเป้าให้เบิกจ่ายในภาพรวม 92% ขณะนี้เกินเป้า 1% กว่า การเบิกจ่ายงบประจำได้เงินงวดมา 4,714.95 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,641.06 ล้านบาท คิดเป็น 98.43% งบลงทุนตั้งเป้าให้เบิกจ่าย 72% มีเงินงวดมา 2,197.21 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,826.18 ล้านบาท คิดเป็น 83.11% ซึ่งยอดการเบิกจ่ายเกินเป้าที่กำหนด ส่วนราชการที่เบิกจ่ายได้ 100% 10 อันดับ คือ กอ.รมน.จว. ศูนย์การทหารราบ การท่าอากาศยานหัวหิน สถานีอุตุนิยมวิทยา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานประกันภัย แรงงานจังหวัด หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด คือ สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี 47.17% สำนักงานประกันสังคม 59.41% วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 60.04% วิทยาการอาชีพบ้านลาด 61.17% ทางหลวงชนบท 68.89% สำนักงานเกษตรจังหวัด 70.62% สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 3 75.38% สำนักงานพระพุทธศาสนา 76.30% วิทยาลัยสารพัดช่าง 78.39%  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 81.55% การเบิกจ่ายต่ำสุดส่วนใหญ่จะเป็นยอดเงินที่มีการกันเงินไว้แล้ว เนื่องจากเบิกในปีนี้ไม่ทัน จึงต้องทำกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2548 ซึ่งปีนี้ได้นำระบบ GFMIS เข้ามาใช้ ทางคลังจังหวัดได้ไปอบรมที่หาดใหญ่ และได้รับแจ้งว่า วันที่ 30 ก.ย. ขอให้ส่วนราชการนำเข้าระบบ คือ การเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. เรื่องการปัดใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ขณะนี้ พ.ร.ก. ออกใช้บังคับแล้ว สำหรับเดือน ต.ค.48 เมื่อท่านมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วขอให้ปรับเข้าบัญชี 5% ได้เลย สามารถเบิกจ่ายได้เลย

ประธาน                    ให้สรุปตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ของ 10 อันดับที่เบิกจ่ายต่ำสุดว่าแต่ละหน่วยงานมียอดเงินเท่าใด เบิกจ่ายเท่าใด       

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

-18-

 

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่น ๆ

                             4.1 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี                 เนื่องด้วยวันที่ 1 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมศิลปากรและจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม พิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาท จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน กำหนดการได้แจกไว้ในวาระการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม               รับทราบ

                             4.2 วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า          เนื่องจากวันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการวางพานพุ่มดอกไม้วันที่ 21 ต.ค.48 เวลา 07.00 น.

มติที่ประชุม               รับทราบ

4.3 การประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัด                ตามที่จังหวัดได้จัดทำโครงการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 งบ CEO จำนวน 594,000 บาทเศษ ผลการประกวด คณะกรรมการระดับจังหวัดได้คัดเลือกและตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ย.48 ได้ผลดังนี้

                             ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายทะเล

                             - รางวัลชนะเลิศ  คือ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

                             - รางวัลรองชนะเลิศ คือ เทศบาลเมืองชะอำ

                             - รางวัลชมเชย คือ อบต.แหลมผักเบี้ย

                             ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำเพชรบุรี

                             - รางวัลชนะเลิศ คือ เทศบาลตำบลบ้านแหลม

                             - รางวัลรองชนะเลิศ คือ เทศบาลเมืองเพชรบุรี

                             - รางวัลรองชนะเลิศ คือ อบต.ท่าแลง

 

 

 

 

-19-

 

                             ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล  แม่น้ำเพชรบุรี

                             - รางวัลชนะเลิศ คือ อบต.หนองชุมพล

                             - รางวัลรองชนะเลิศ คือ อบต.บางขุนไทร

                             - รางวัลชมเชย คือ อบต.บ้านในดง

                             ซึ่งการมอบรางวัลจะจัดให้มีขึ้นในเดือน ต.ค.48 ต่อไป

มติที่ประชุม               รับทราบ

                             4.4 ขอให้เข้มงวดกวดขันร้านเกมส์คอมพิวเตอร์

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด           เนื่องจากขณะนี้ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเปิดร้านเกมคอมพิวเตอร์ติดกับโรงเรียน ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเขต อ.เมือง อย่าให้ผู้ประกอบการหาผลประโยชน์หรือกำไรจากความเดือดร้อนของสังคม และเยาวชน

มติที่ประชุม               รับทราบ

เลิกประชุมเวลา  12.00 .

 

 

(นางศิริขวัญ  ทรัพย์เจริญกุล)                                         (นายปรีชา  คำเนตร)

             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4                                                     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

            ผู้จดรายงานการประชุม                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม