รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ

ครั้งที่ 8/2548

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2548 เวลา 10.30 .

ณ ห้องประชุมพริบพรี  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

.

 

ผู้มาประชุม

          1. นายประสงค์            พิทูรกิจจา        ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี                  ประธาน

          2. นายทรงเดช             จังติยานนท์      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

          3. นายเกียรติศักดิ์        ธนวัฒนากุล      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

          4. นายประหยัด           ยะคะนอง        ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

          5. นายขจร                มีศีล              อัยการจังหวัดเพชรบุรี

          6. นายสุรชัย              วรเนติโพธิ์       อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดเพชรบุรี

          7. พล...วราวุธ                   พุกประยูร        ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

          8. นางนิตยา               เอื้อรักสกุล       ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12

          9. นางสุพัฒนา            วิสุทธิรัตนมณี    (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

          10. นายพิชัย              สันติเมธากุล     (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

          11. ..พลชัย            กอบกุลวนชัย    (แทน) ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

          12. นายไพศาล            ดั่นคุ้ม            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

          13. นายมณฑล            มณีศรี            เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          14. นายสุเทพ             พูลเกิด           โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

          15. นายปกรณ์            อมรชีวิน                   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

          16. นายสุวรรณ           พงศ์รัศมี         (แทน) แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

          17. นางเฟื่องฟ้า           ภู่สวาสดิ์                   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเพชรบุรี

          18. นายธนู                แฝงสีคำ          จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

          19. นางมณี                สุขสมัย           ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

          20. นายปัญญา            พนัสนาชี         ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบุรี

          21. นายสุธี                ไวปัญญา         (แทน) พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

          22. นางสุดใจ              ชื่นจิต            (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

          23. นายสว่าง              รัตนนรา                   ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี

          24. ..มาลี               มีพลัง             คลังจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

-2-

 

          25. นายวรวัฒน์           ภิญโญ            สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี

          26. นางมลฤดี             สุนทราภิวัฒน์    สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

27. นายสุรพล             เก็งทอง           (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

          28. นายเกรียงไกร        เตียงเกตุ         ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

          29. นายวรชาติ            ศรีเปารยะ        ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          30. ..สายสุนีย์                   เกตุแก้ว          ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

          31. นายปัญญา            พึงประสพ        (แทน) สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          32. นายดำริ               ชนะศักดิ์         ประมงจังหวัดเพชรบุรี

          33. นายสมบุญ            หลิมวัฒนา       ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

          34. นายอามุ               ภิญโญโชติวงศ์   พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

          35. นายพงษ์พันธุ์         เปรื่องการ        อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

          36. นายณรงค์             ศรีพุ่ม            เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          37. นายชูชาติ             วงศาโรจน์        เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

          38. ..อนุชาติ           เจียรศรีวิมล      (แทน) สัสดีจังหวัดเพชรบุรี

          39. นายกิตติ              พัฒนเจริญ       ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

          40. นางกาญจนา          ฐิตสาโร           สถิติจังหวัดเพชรบุรี

          41. นายองอาจ            ชนะชาญมงคล   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

          42. นายฉัตรชัย           ทองแป้น         หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเพชรบุรี

          43. ว่าที่ ร..คมสัน       ดุษฎีเสนีย์        หัวหน้าสำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

          44. นายอดุลย์             ศิริชัย             หัวหน้าสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเพชรบุรี

          45. นายธวัชชัย           รักขนาม                   นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

          46. ...ชาญชัย        สมมติวงศ์        ผกก.สภ..เมืองเพชรบุรี

          47. นายชูเกียรติ          มุทธากาญจน์    นายอำเภอท่ายาง

          48. ...ชุมพล                   ฉันทะจำรัสศิลป์ ผกก.สภ..ท่ายาง

          49. นายพินิจ              หาญพาณิชย์     นายอำเภอชะอำ

          50. ...ชาลี            สร้อยสุมณฑา    ผกก.สภ..ชะอำ

          51. นายประจวบ          แสงสุวรรณ       นายอำเภอเขาย้อย

          52. ...ชูสง่า           ภู่อาวรณ์         ผกก.สภ..เขาย้อย

          53. นายไกร               บุญบันดาล       นายอำเภอบ้านแหลม

          54. ...นกุล           ปานแก้ว                   ผกก.สภ..บ้านแหลม

-3-

 

          55. นายวีรพล             บูรณะพานิช      นายอำเภอบ้านลาด

          56. ...ชาติชาย       เครือพานิช       ผกก.สภ..บ้านลาด

          57. นายอภิสรรค์                   สง่าศรี            นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

          58. ...ชาญ           แก้วท่าไม้        ผกก.สภ..หนองหญ้าปล้อง

          59. นายอัญเชิญ           วงษ์ศิริ            (แทน) นายอำเภอแก่งกระจาน

          60. ...สมชาย        หิรัญโรจน์        ผกก.สภ..แก่งกระจาน

          61. ดร.กาญจนา          จันทร์ไทย        ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

          62. นางเพ็ญทอง          แก้วพิลา                   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

          63. นายเกรียงไกร        วิวัฒน์พนชาติ    ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเพชรบุรี

          64. ..ณัชชา            สันสารา          (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาคกลาง เขต 2

          65. นางประภัสสร                   ไชยชนะใหญ่    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

          66. นายสมเกียรติ        นวลละออง       (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ

ปัจจัยการผลิตเพชรบุรี

          67. นายชาญสุวุฒิ         โนนคู่เขตโขง     (แทน) หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

          68 นายฉัตรชัย            สัตยุตม์          (แทน) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

          69. นายชะโลม            ขวัญเมือง        (แทน) หัวหน้าศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

          70. นายสุปรีชา            ชาญใช้จักร      (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดเพชรบุรี

          71. นายสุวิทย์             แก้วผลึก         (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน

เขตที่ 7

          72. นางสาวอรอนงค์      มากจันทร์        (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี

          73. ผศ.ดร.เอกศักดิ์      บุตรลับ                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

          74. นายสุวิทย์             พ่วงลาภ          ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          75. ..จุไรรัตน์          จงอ่อน           (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

          76. นางประนอม          เนียมศิริ                   (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี

          77. นายทองใบ            กลิ่นอุบล         ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

          78. นายสมนึก            ดีหะสิงห์                   (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

          79. นายชัยพร             รูปน้อย           ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

จังหวัดเพชรบุรี

 

 

-4-

 

          80. นายไมตรี             คุระพูล           (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

          81. นางวลีวรรณ          อำพล             (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

          82. นายธวัช               เรืองโสภณ       (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

          83. นางพูลจิตร์            สุคนธปฏิภาค    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

          84. นายครองศักดิ์        แย้มประยูร      (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

          85. นายวิทวัส             ฉันธรอาภรณ์    (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

          86. นายสัมพันธ์           บังผล             ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

          87. นางชญาดา            นาควัชรานันท์   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

          88. นายสุพัฒน์            เปียนุช           (แทน) หัวหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

          89. นายประวัติวิทย์       สวัสดิ์ดวง        หัวหน้าโครงการชลประทานเพชรบุรี

          90. นายเกษม             ชุ่มแอ่น           (แทน) หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

          91. นางจันทร             เนาวนิมิต         (แทน) หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน ที่ 6

เพชรบุรี

          92. นางวิภาพร            จันทรเศวต       (แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2

เพชรบุรี

          93. นายปฐม              ระสิตานนท์      หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

          94. นายสรยุทธ           สันตกิจ           (แทน) หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          95. นายไพโรจน์          นาครักษา        หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6

          96. นายพิษณุ             อินฟ้าแสง        ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

          97. นาวาตรีนิสสรณ์       วงษ์วิจารณ์       หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาเพชรบุรี

          98. นายจุมพล            มณีศรี            ผู้จัดการการประปาเพชรบุรี

          99. นายพจน์              กิตติจูงจิต        ผู้จัดการไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ เพชรบุรี

          100. นายเฉลิม            ระวีทองดี         หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี

          101. นายสุจิน             ทิมพิทักษ์        (แทน) หัวหน้าสื่อสารโทรคมนาคม

          102. นายกิตติศักดิ์       ลูกบัว             ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี บ.ทศท.คอร์ปอเรชั่

จำกัด มหาชน

103. นายจาตุรณย์        สยนานนท์       หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

          104. นายอาทร            นุ่มทิพย์          หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

          105. นายวิทยา            เหรียญนาค      หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี

          106. นางวิรัลพัชร         วิจิตร์ปัญญารักษ์          (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

 

 

-5-

 

          107. นายนริศ             โคพะลัง          (แทน) ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

          108. ..อัมพร           เจษฎาไกรสร     ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี

          109. นายอนุพงศ์                   มงคลหล้า        (แทน) ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี

          110. ..สุมาลี            พฤกอารักษ์      (แทน) ผู้อำนวยการธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี

            111. นายอัครพล                   พระชนีย์                   (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ...จังหวัดเพชรบุรี

112. นายศักดิ์ศิริ                   สมมาศ           (แทน) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

113. นายกิตติพันธ์       อรัณยกานนท์    (แทน) หัวหน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เพชรบุรี

114. นายทองหล่อ        ต้อยปาน         ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

115. ..ธัญลักษณ์      ชาญวุฒิธรรม    หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

116. นายณรงค์           ปัญญา           ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเพชรบุรี (จักรกลเกษตร)  

          117. นายภาสันต์                   นุพาสันต์         (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16

          118. นายวีระชัย          เจนเจริญวงศ์    ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15

          119. นายสมควร          อนันทศรี         (แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

          120. นายสุรวุฒิ           เผือกผ่อง         (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

          121. นางวันเพ็ญ          ศรีประทุมวงศ์   (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำ

เพชรบุรี

          122. นายมณฑป          นพคุณ           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

          123. นายพิทยา           คณะมะ          (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชะอำ

          124. นายสุรินทร์          ขักขะโร          (แทน) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

125. นายวิชา              ปาลวิสุทธิ์        (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี

126. ...ดิเรก                   ชาวสวน          สว.สภ..บางตะบูน

          127. ...สุวัฒน์        ปราสัยระบิน     รอง ผกก.หน.สภ..ท่าไม้รวก

          128. ...ชลิต                   ระเวง             รอง ผกก.หน.สภ..หนองจอก

          129. ...สมชัย        สิทธิชัย           รอง ผกก.หน.สภ..หาดเจ้าสำราญ

          130. ...ธีระ          สิงห์ประเสริฐ     สว.สภ..ไร่สะท้อน

          131. ..นรินทร์          สายกระสินธุ์     (แทน) ผบ..11 พัน 3 รอ.

          132. ..สรณ์สิริ                   กุญแจนาค       (แทน) ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1

          133. ...ปรัชญา      แสงตันชัย        (แทน) ผบก.1 บก.กฝ.ตชด. (ค่ายพระรามหก)

 

 

-6-

          134. ...ศรุต                   สงวนสุข          (แทน) ผบก.สอ.ตชด. (ค่ายนเรศวร)

          135. ...นรินทร์       เกิดสังข์          (แทน) ผกก.7 บก.กฝ.ตชด. (ค่ายศรียานนท์)

          136. ..ชินะเดช         เผือกผ่อง         (แทน) ผบ.นพค.13 สนภ. 1 นทพ.

          137. ...ศรายุทธ      ใจกำแหง                  (แทน) ผบ.ร้อย (สบ.2) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144

138. นายจำรัส            พริ้มพราย        นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน

          139. นายอธิก             คงจรูญ           (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

          140. นายประยุทธ        สุขารมย์                   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

          141. นายภราดร          เวทยนุกูล        (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

          142. นายอิศรพงศ์        แสงมณี           นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

          143. นายเจือ              ใยบำรุง           (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

          144 นายศุภชัย            วินิจโกศล        (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

          145. นายศักดิ์สิทธิ์        วาปี               (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

          146 นายสุวพงศ์           กิติภัทย์พิบูลย์   ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเพชรบุรี

          147. นางธาริณี            แสงสว่าง         ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

          148. นางสุกัญญา         บุษยนาวิน        หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

          149. นายโอกาส           ยูนิพันธ์          ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก

          150. นายสุรินทร์          ธีรจามรนันท์     ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

          147. นายธวัชชัย          เกื้อกูลรัฐ         หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัดเพชรบุรี

          148. นายประสาน         วงศ์สวัสดิ์        หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  เลขานุการ

          149. นายปรีชา            คำเนตร          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สนจ. พบ. ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

1.       ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี

2.       สว.ทล.2 กก.2

3.       ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

4.       นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

          1. รศ.ชวน       มินศิริ            (แทน) ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี

          2. ..ดวงพร   เปรมเกษม       เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี

          3. นางอำพัน     รุ่งแจ้ง            หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

4. นายวรพจน์   แววสิงห์งาม      หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

5. นายอานนท์   พร้อมเพรียง     จ่าจังหวัดเพชรบุรี

          4. นางศิริขวัญ  ทรัพย์เจริญกุล   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 สนจ.พบ.

-7-

 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 .

                             เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประสงค์  พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

-          การมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม อ..น้อย ระดับจังหวัด ประจำปี 2548

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี      กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 ร่วมกันดำเนินการโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รวม 50 โรงเรียน ซึ่งโครงการ อย.น้อย ปี 2548 นี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการ อย.น้อย โดยกำหนดให้นักเรียนร่วมกันคิดและทำกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ในรูปชมรม อย.น้อย โดยให้มีการทำกิจกรรมทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน โดยเริ่มดำเนินโครงการ อย.น้อย มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2548  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 ได้จัดประกวดโรงเรียนที่มีกิจกรรม อย.น้อยดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น ได้โรงเรียน อย.น้อยดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 5 โรงเรียน และแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรม อย.น้อย ระดับจังหวัด ลงตัดสินการประกวดโรงเรียน อย.น้อย ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2548 ได้ผลดังต่อไปนี้

                             โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

                             รางวัลที่ 1        ได้แก่  โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) .เมือง

                             รางวัลที่ 2        ได้แก่ โรงเรียนคงคาคาม อ.เมือง

                             รางวัลชมเชย     ได้แก่ โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี อ.เมือง โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อ.บ้านแหลม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง

                             โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

                             รางวัลที่ 1        ได้แก่ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอำ

                             รางวัลที่ 2        ได้แก่ โรงเรียนวัดวังไคร้ อ.ท่ายาง

                             รางวัลชมเชย     ได้แก่ โรงเรียนท่ายางวิทยา อ.ท่ายาง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ.ชะอำ  โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อ.แก่งกระจาน

                             และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม อย.น้อยในระดับเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 6,7 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมืองเพชรบุรี ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย

 

 

-8-

 

ประธาน                    ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมดังกล่าว จงเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในอนาคตต่อไปในการดูแลความปลอดภัยในด้านอาหารและยา

 

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1   แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

     - ..ธีรพล  ประทีปอุษานนท์ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ย้ายมาจากกองทัพภาคที่ 1

1.2   การรับ ส่ง เสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

ประธาน                   ได้รับพระราชกระแสมาว่าทรงเป็นห่วงข้าราชการเพชรบุรี ที่ต้องมารับ ส่งเสด็จฯ เกรงว่าตอนเช้าจะมาปฏิบัติงานไม่ไหว แถวรับเสด็จฯ ยาวขึ้นมากจากหนึ่งแถวเป็นสองแถวและกำลังขยายเป็นสามแถว จึงทรงมีพระกระแสว่าไม่ต้องรับ ส่งเสด็จฯ ในกรณีดึก ๆ ความไม่ชัดเจนคือ การรับ ส่งเสด็จฯ นั้น ที่วังไกลกังวล อ.หัวหิน ถ้าเกิน 2 ยาม ที่วังไกลกังวลก็ไม่มีการรับ ส่งเสด็จฯ จึงขอปรับให้เหมือนกับที่วังไกลกังวล เป็นอันว่า ถ้าเสด็จฯ ผ่านจังหวัดเพชรบุรีเกิน 2 ยาม หรือ 24.00 . งดรับ-ส่งเสด็จฯ ในกรณีเสด็จฯ ต่ำกว่า 2 ยาม หรือ 24.00 . ยังคงรับเสด็จเหมือนเดิม จึงขอแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

1.3   ปัญหาน้ำท่วมในช่วงเดือน ก..

ประธาน                        ถึงช่วงฤดูน้ำหลากเริ่มมาตั้งแต่ภาคเหนือ มาภาคกลาง มาจังหวัดเพชรบุรี ประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม หลังจากที่ประชุมสรุปแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถาวรของจังหวัดไปแล้ว ฝากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภาคป้องกัน ภาคสนับสนุน ภาคปฏิบัติงานทุกฝ่ายขอให้เตรียมพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เมื่อมีเหตุการณ์ขอให้รายงานเข้าศูนย์ เมื่อมีการช่วยเหลือขอให้ผ่านศูนย์ ภายในวันที่ 15 .. ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้รายงานความพร้อมที่ศูนย์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถาวร ทุกหน่วย

 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

มติที่ประชุม               ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมจึงรับรองรายงานการประชุม

                  

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบและขอความร่วมมือถือปฏิบัติ

                             3.1 ด้านการเมืองการปกครอง

 

 

 

 

-9-

 

     3.1.1 หนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ขอให้หน่วยงานที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคกรุณาดำเนินการชำระค่ากระแสไฟฟ้าด้วย เพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตทุก ๆ 30 วัน เพราะฉะนั้นเงินที่เป็นหนี้ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สำรองจ่ายไปก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี มีคณะทำงานที่จะให้คำแนะนำในการใช้เชื้อเพลิงโดยประหยัดและปลอดภัย มีวิทยากรที่จะบริการทุกหน่วยงาน ถ้าหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ไปบรรยายแนะนำการใช้พลังงานให้ประหยัดและปลอดภัย ก็จะดำเนินการให้

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                   3.1.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้แทนกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี            1. กกต.รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ต.หนองจอก อ.ท่ายาง เมื่อวันที่ 20 ..48 ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 10 ..48 เขต 1 ได้แก่ นายสุทิน  สงคราม นายสมาน  ดิษฐ์วงศ์  นายวิทูร  ผ่องศิริ  นายสวิด  สีแดง  นางสำเภา  สิงห์โตทอง  นายจำลอง  โตสุวรรณ์ เขต 2 นายชำเลือง  เจียมจุล นายธวัชชัย  ทองสุข  นางสาวยุพาพรรณ  แช่มช้อย นางจินจุทา  ปิ่นเพชร  นายวัลลภ  ใจเที่ยง  นายอรรถ  สุปรีรัชกร  ส่วนนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก กกต.ยังไม่รับรอง เนื่องจากยังมีการฟ้องร้องกันอยู่

                             2. สรุปการใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 30 แห่ง เลือกตั้งเมื่อ 31 ..48 ทั้งหมด 231 หน่วย มีผู้มีสิทธิทั้งหมด 81,993 คน มาใช้สิทธิ 64,398 คน คิดเป็น 78.54% บัตรเสีย 4,571 ใบ เท่ากับ 7.10% บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 652 ใบ เท่ากับ 1.01% ผู้มาใช้สิทธิสูงสุดคือ อบต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง 89.22% ผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุดคือ อบต.บ้านหม้อ อ.เมือง 60.02%

                             3. กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. 30 แห่ง กกต.ประชุมเมื่อวันที่ 4 ..48 มีมติเป็นเอกฉันท์จึงประกาศผลดังนี้ อ.เมือง ผู้ได้รับเลือกเป็นนายก อบต. คือ อบต.หนองพลับ นายชะลอม  สีขำ  อบต.นาวุ้ง นายประเทือง  ขาวสอาด  อบต.บ้านหม้อ นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์ อบต.นาพันสาม นายศักดิ์ชัย  โชตินิมิตร  อบต.บางจาน นายเสถียร  นีลทศิลป์ อบต.ดอนยาง นายทองหล่อ  ม่วงน้อย อบต.ต้นมะม่วง นายเลื่อน  กลิ่นจันทร์  .บ้านแหลม อบต.บางครก นายวีระศักดิ์  ปัญญาตระบูนคง อบต.บางแก้ว นายเอกชัย  เตียเจริญ อบต.บางตะบูน นายจำลอง  เจิมจันทร์ อบต.บ้านแหลม นายชำนาญ  แสงจันทร์ อบต.บางขุนไทร นายโยธี บูรณารมย์ อบต.ท่าแร้ง นายเสน่ห์  แก้วระยับ  อบต.แหลมผักเบี้ย นายเชวง  นวรัตน์  อบต.ท่าแร้งออก นายบำเพ็ญ  ศิลปประเสริฐ อ.ชะอำ อบต.หนองศาลา นายเปื่อน  พุ่มเงิน  อบต.สามพระยา นายเล็ก  ล้ำเลิศ อ.ท่ายาง อบต.บ้านในดง นายถนอม  แสงศิลา  อบต.ปึกเตียน นายเชือน  นาคเลี่ยม  อบต.ยางหย่อง นายสำเริง  จันทร์มั่น อบต.มาบปลาเค้า

 

 

 

 

-10-

 

นายประสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ อ.เขาย้อย อบต.เขาย้อย นายประสิทธิ์  จำปาวงศ์  อบต.หนองปรง นายปาน  แย้มวงศ์  อบต.ห้วยท่าช้าง นางวงศ์เดือน  อุบลวรรณ  .บ้านลาด อบต.สมอพลือ นางปนิสรา  แสงหิรัญธาดา  อบต.ไร่สะท้อน นายมานพ  เทียนภู่ อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.ท่าตะคร้อ นางวันเพ็ญ  อุตสาหะ อบต.ยางน้ำกลัดใต้ นายพีรศักดิ์  กาละดิษฐ์ อ.แก่งกระจาน อบต.ป่าเด็ง นายอรรถพล  แจ้งเรือง อบต.สองพี่น้อง นายประยูร  ถูกเจริญ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งนายก อบต. ครบทุก 30 อบต. สำหรับสมาชิกสภาก็ประกาศครบทั้ง 30 อบต. ยกเว้น อบต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม เขตเลือกตั้งที่ 1 ยังไม่ได้ประกาศเพราะมีการร้องเรียนก่อนวันเลือกตั้ง ฉะนั้นทุก อบต. สามารถเรียกประชุมสภาได้ ยกเว้น อบต.ท่าแร้งออก

4.       การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายของสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. และผู้สมัครสภา อบต. ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะสอบได้หรือสอบตกภายใน 90 วัน จากวันที่ประกาศผล หากไม่ยื่นหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี กกต.จังหวัดได้แจ้งให้ผู้สมัครทุกท่าน ทุก อบต. ทราบก่อนวันเลือกตั้งแล้ว

5.       กกต.ให้ใบแดงสมาชิกสภา อบต. กลัดหลวง อ.ท่ายาง เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 1 คน คือ นายประเสริฐ  ทับทิม เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 25 ..47 ประกาศให้ใบแดงเมื่อวันที่ 9 ..48 แล้วให้ กกต.จังหวัดดำเนินการเลือกตั้งใหม่ สาเหตุสอบสวนแล้วไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ 21 ..48 ได้แก่ นายลำยอง  เรืองอร่าม  กกต.จังหวัดได้ประชุมแจ้งผลส่งให้ กกต.ประกาศรับรองต่อไป

ประธาน                   ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ ฝากข้อ 4 ในรายละเอียดมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 40,000 บาท เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกำหนด 5 ปี ขอให้ทำหนังสือเตือนให้กับผู้สมัครไปอีกครั้ง

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                  3.1.3 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ปลัดจังหวัด                          โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2548 ณ วัดห้วยเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 65 หน่วยงาน และมีส่วนราชการที่นำบริการไปให้บริการแก่ประชาชน 30 หน่วยงาน ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2548 กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548 ณ โรงเรียน บ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม               รับทราบ

3.2   ด้านเศรษฐกิจ

3.2.1 การจัดสรรลำใยให้กับส่วนราชการต่าง ๆ

ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด              โครงการกระจายลำใยของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ..-24 ..48 ปริมาณตามแผน 286 ตัน สู่สหกรณ์ และ อำเภอต่าง ๆ ในภาพรวมในขณะนี้ได้ทั้งหมด

 

 

-11-

 

95 ตัน แผนที่จะกระจายลำใยได้สอบถามไปยังจังหวัดเชียงราย ทราบว่าขณะนี้หมดแล้ว ขอแจ้งให้ อ.ท่ายาง และ อ.บ้านแหลม ทราบ ปัญหาและอุปสรรคในการกระจายลำใยในจังหวัดมีเพียงเล็กน้อย และในนามของสหกรณ์จังหวัดขอขอบพระคุณนายอำเภอ อบต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำใย

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                3.2.2 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

คลังจังหวัด                      สำหรับปีนี้ใช้เครื่อง GFMIS กันเงิน หลักการกันเงินคือ สำหรับส่วนราชการที่มีเครื่อง Terminal เช่น สพท.เขต 1 , 2 ทางหลวงชนบทที่ 4 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 วิธีการกันเงินก็คือ ให้สร้าง PO ผ่านเครื่อง คือ มีวงเงินสัญญาครั้งหนึ่ง รายหนึ่งตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ต้องสร้างก่อน 30 ..48 อย่างช้า แต่ถ้าก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก็สร้าง PO ได้ทันที สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง Terminal ทำโดย Excel Loader เงื่อนไขเหมือนกันคือ ครั้งหนึ่งรายหนึ่งจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป สร้าง PO ผ่าน Excel Loader แล้ว Upload มาที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือไปที่กองคลังของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ถ้ามาที่สำนักงานคลังให้ทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ..48 ถือว่าการสร้าง PO คือการกันเงินไว้เบิกในเครื่องเรียบร้อยแล้ว สำหรับสัญญาที่วงเงินต่ำกว่า 50,000 บาท เมื่อสร้าง PO แล้ว ต้องเร่งเบิกจ่ายให้เสร็จก่อนวันที่ 30 .. ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันเงินก็จะตกไป สำหรับเงินกันปีงบประมาณ 2546 , 2547 ส่วนราชการที่ยังต้องใช้เงินก้อนนี้อยู่ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายไปที่กรม เจ้าสังกัด เพื่อทำความตกลงกับกรมบัญชี กระทรวงการคลังเพื่อกรมเจ้าสังกัดจะได้ใช้จ่ายเงินนี้ต่อไป  ให้ส่งถึงกรมบัญชีกลางอย่างช้าภายในวันที่ 30 ..48 สำหรับเงินกันที่ไม่มีหนี้ผูกพันหรือกันลอยหรือยังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง แต่มีความจำเป็นต้องใช้ ต้องให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยผ่านกรมเจ้าสังกัด และให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณคือ หน่วยงานทางส่วนกลางกันเงินให้กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หรือกันลอย หรือกันเป็นกรณีพิเศษ ต้องทำ 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ให้สร้าง PO ทางส่วนกลาง โดยกรม  เจ้าสังกัดจะเป็นผู้สร้างให้ แล้วก็จะต้องขอกันเงินเป็นกรณีพิเศษไปที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำหรับเงื่อนไขการกันเงิน ได้รับ E-mail ด่วนที่สุด ที่ กค 04097/119 ลงวันที่ 26 ..48 เป็นคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และได้แจกให้ทุกท่านเพื่อถือปฏิบัติ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

ประธาน                    กันลอยต้องถึงกระทรวงหรือไม่ เมื่อปีที่แล้วถึงแค่ผู้ว่าราชการจังหวัด

คลังจังหวัด                กันลอยต้องแจ้งกรมเจ้าสังกัดจะรวบรวมทุกจังหวัดไปตกลงกับกระทรวงการคลัง ถึงมี PO แล้วก็ต้องส่งไปกระทรวงการคลัง

ประธาน                    ขอให้เร่งรัดเรื่องกันเงินให้เสร็จภายใน 30 .. ถ้าไม่มีกันลอยคือ ไม่ได้ทำการตกลง  ไม่มีสัญญากันเงิน ให้รีบแจ้งกรมเพื่อตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไปให้เสร็จภายใน 25 ..48

มติที่ประชุม               รับทราบ 

 

-12-

 

    3.2.1 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ..2548

คลังจังหวัด                          ปีงบประมาณ 2548 เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมต้องได้ร้อยละ 92 งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมตั้งแต่ต้นปี        งบประมาณถึงวันที่ 20 ..48 .เพชรบุรีได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 6,397.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 5,874.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.83 ผลการเบิกจ่ายงบประจำได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,332.25 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,186.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.64 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,064.87 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,687.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.72 เกินเป้าหมาย เป้าหมายตั้งไว้ 72 .เพชรบุรี ได้ 81.72 ของลงทุน ในภาพรวมอีกประมาณ 1 เดือน คงถึงเป้าหมาย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายทรงเดช  จังติยานนท์)   เพิ่งมีหนังสือเวียนมาว่าภาพรวมของประเทศขณะนี้ได้แค่ 70% แต่ว่าต้องรวมอีกหลายตัว เป็นเหมือนกับงบประจำ มี 5 ตัวด้วย กัน คือ 1 งบรายจ่ายประจำ     2. งบแก้ไขปัญหาความยากจน 3. งบแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. งบ CEO ทั่วไป 5. งบ CEO เงินอุดหนุน ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกรุณาเร่งรัดด้วย โดยเฉพาะเงิน CEO เพิ่งจะมา ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายด้วย

คลังจังหวัด                          หน่วยงานที่มีเบิกจ่ายได้สูงสุด มี กอ.รมน.จว.พบ. จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ศูนย์การทหารราบ การท่าอากาศยานหัวหิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนที่เบิกจ่ายต่ำ คือ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เป็นงบลงทุน 7.6 ล้านบาท จ่ายไปแล้ว 2.5 ล้าน เหลือ 5 ล้าน สำนักงานจังหวัด มีงบลงทุนอยู่ล้านสอง จ่ายไปแล้ว 6 แสน เหลือ 5 แสน วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 3.6 ล้านบาท จ่ายไปแล้ว 9 แสน เหลือ 2.67 ล้านบาท สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี 109.29 ล้านบาท จ่ายไปแล้ว 68.63 เหลือ 40.65 ล้านบาท ทางหลวงชนบท 96.05 จ่ายแล้ว 65.85 ล้านบาท เหลือ 30.19 ล้านบาท วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็น      งบประจำ 13.52 ล้านบาท จ่ายไปแล้ว 9.30 ล้านบาท เหลือ 4.11 ล้านบาท ขนส่งทางน้ำที่ 3 เป็นงบลงทุน   6 แสน 6 หมื่นบาท กำลังจะเบิกจ่ายเดือน ก.. นี้เบิกจ่ายได้ทัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1.25 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4 แสน เหลือ 7 แสนบาท โครงการชลประทาน 591.32 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 450.25 ล้านบาท เหลือ 141.09 ล้านบาท สำนักงานพระพุทธศาสนา 380,000 บาท เบิกไปแล้ว 220,000 บาท เหลือ 160,000 บาท

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี      เงินที่เหลือเป็นงานโครงการย่อย 3 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงย่านชุมชนแก่งกระจาน 2 สาย และหาดเจ้าสำราญ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน 27 ล้านบาท ตั้งแต่ อ.ชะอำ ถึง อ.หัวหิน  ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเพราะเพิ่งได้ผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการ

ทางหลวงชนบทจังหวัด             วันนี้มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติมจากวันที่ตัดยอดงบประมาณ 7 ล้านบาท ได้ประมาณ 75% เป็นโครงการย่อยที่ทำสัญญาไว้แล้วและกำลังทยอยเบิกจ่ายอยู่เรื่อย ๆ จะเสร็จประมาณต้นเดือนกันยายน

 

-13-

 

หัวหน้าโครงการชลประทานเพชรบุรี    เป็นงบของงานจ้างเหมา สัญญาจะหมดภายในเดือน ก.. และเป็น      งบเหลื่อมปีบางส่วน มีการกันเงินไว้แล้ว

ประธาน                    การประชุมครั้งต่อไปขอให้เชิญการท่าอากาศยานหัวหินเข้าร่วมประชุมด้วย

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่น ๆ

                             4.1 การเสนอขอความดีความชอบ

ประธาน                        ให้เร่งรัดรีบดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จก่อน อย่าให้มาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในวันสุดท้ายที่จะส่ง เพื่อจะได้มีเวลาพิจารณาก่อนที่จะส่งกระทรวง

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ           เรื่องการพิจารณาความดีความชอบในส่วนภูมิภาคได้นัดเจ้าหน้าที่ผู้ที่  รับผิดชอบมาประชุมปรึกษาหารือในบ่ายวันนี้ เพราะมีหลายหน่วยงานมีปัญหา กำหนดให้ส่วนภูมิภาคส่งบัญชีรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในวันที่ 5 .. สำหรับส่วนกลางใช้หลักการเดิม แต่ละหน่วยงานที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา หรือเป็นผู้เสนอชื่อไปยังส่วนกลางท่านจะต้องมีคณะกรรมการของท่านชุดหนึ่ง โดยมี รอง ผวจ. ตามคำสั่งจังหวัด ที่เป็นผู้กำกับดูแล   เป็นประธานคณะกรรมการก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม เพื่อส่งส่วนกลาง ถ้าเสนอมาเร็วก็จะส่งไปเร็ว

ประธาน                    ส่วนกลางที่มีปัญหาคือเรือนจำจังหวัด มีทางแก้ไขปัญหาอย่างไร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  (นายทรงเดช  จังติยานนท์)    ผวจ.ได้เสนอให้ขั้น ผบ.เรือนจำ แต่ทางส่วนกลางบอกว่าไม่ให้เพราะผลงานไม่ชัดเจน แล้วมอบอำนาจให้ ผวจ.CEO ได้อย่างไร ปลัดกระทรวงยุติธรรมมาตรวจงาน จึงได้แจ้งให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบ ในเมื่อให้จังหวัดประเมิน จังหวัดจึงประเมินว่ามีผลงานเนื่องจากเรือนจำมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นมาก แต่ทางกรมก็ยังตอบกลับมาว่ายังมีปัญหาและจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ผบ.เรือนจำ จึงต้องไปพบกับปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อพูดคุยกัน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด           ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดจัดส่งการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละหน่วยงานมาให้ทันตามกำหนดเวลา โดยเฉพาะหน่วยที่มีข้าราชการจำนวนมาก เพราะต้องดูยอดเงิน 60% ถ้าส่งมาช้าจะดูไม่ทันและเกิดความผิดพลาดได้  ด้วยสมาคมชาวเพชรบุรีจะประชุมในวันศุกร์ที่ 2 ..48 ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรี เวลา 18.00 . โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานชมรม จัดประชุมสมาคมชาวเพชรบุรีและคณะกรรมการจัดงาน จึงขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานการจัดงาน ได้แจ้งเวียนหนังสือให้ทราบแล้ว

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

 

 

 

-14-

 

4.2   การเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้แทน สอ.ตชด.               มีโครงการที่ บก.สอ.ตชด. ได้เตรียมการไว้ คือ การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และกู้ภัยกับทางจังหวัด แต่ทางจังหวัดไม่สามารถหาผู้เข้าร่วมอบรมได้ แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ  30 คน งบประมาณ 98,600 บาท เป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงขอตามเรื่องต่อที่ประชุม อบรมรุ่นละ 10 วัน ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงในการบูรณาการภาพรวมทาง บก.สอ.ตชด. พร้อม ครูฝึกพร้อม อุปกรณ์พร้อม    ที่จะให้ความช่วยเหลือ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเกียรติศักดิ์  ธนวัฒนากุล)     ขอให้ประสานกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยจังหวัด ถ้าเป็นไปได้ขอให้มาฝึกอบรม ณ สถานที่ที่จะตกลงกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ว่าจะหาพลังมวลชนไปทำการฝึกได้สะดวกขึ้น ในรายละเอียดขอให้ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ผู้แทน สอ.ตชด.           ถ้าฝึกในหน่วยจะสะดวกกว่า เพราะจะต้องฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางหน่วยจะมีเรือยางพร้อม ส่วนเรื่องการลำเลียงกำลังพลมีรถลำเลียงได้ เป็นหลักสูตรเต็มหลักสูตร 10 วัน ไป เช้า เย็นกลับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายทรงเดช  จังติยานนท์)   อยากให้ทางหน่วยจัดฝึกอบรมทางด้านนายท้ายเรือ ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่าน ๆ มา เช่น ประชาสงเคราะห์ประสานขอเรือ และได้รับการจัดเรือมาให้ เสื้อชูชีพมาให้    แต่หานายท้ายเรือไม่ได้ อยากให้ฝึกอบรมให้ความรู้นายท้ายเรือและออกประกาศนียบัตรและเมื่อถึงสถานการณ์จริงจะสามารถขับเรือได้

ประธาน                    จากการที่ไปตรวจและดูการซ้อมที่ อ.ท่ายาง เสื้อชูชีพน่าจะมีให้เพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และควรมีสำรองไว้สำหรับผู้ประสบภัยที่จะไปช่วยเหลือ เพราะในขณะที่ไปช่วยเหลือเมื่อขึ้นเรือมาได้แล้ว มีกระแสน้ำเชี่ยวและพลัดตกจากเรือหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวถ้าไม่สามารถช่วยเหลือขึ้นเรือได้ทัน ถ้ามี เสื้อชูชีพหรืออุปกรณ์ลอยน้ำได้ โดยลงไปให้ผู้ประสบภัยได้ใช้เกาะก็จะเป็นประโยชน์

มติที่ประชุม               รับทราบ

4.3   แต่งตั้งข้าราชการ

ประธาน                         ได้รับรายงานมาว่ากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้ง รองชาญชัย  สุนทรมัฎฐ์ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง นายอนุชา  โมกขะเวช เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายฐิระวัตร  กุลละวณิชย์ เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายรัชทิน ศยามานนท์ และนายสมศักดิ์ แก้วสุทธิ เป็นรองปลัดกระทรวง นายพีรพล  ไตรทศวิทย์ เป็นอธิบดีกรมที่ดิน  นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายพลวัต  ชยานุวัตร และนายสุวัฒน์ ตันประวัติ เป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

 

 

 

-15-

 

                                      4.4 การจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีมีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ วันที่ 20 ..48 มีการบรรยายพิเศษ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย และวันเยาวชนไทย เรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพิพิธภัณฑ์ ณ หอประชุมวัดมหาธาตุ ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 . และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนโดยมีการนำเยาวชนจากโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลมาทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรีทั้งสองกิจกรรมได้ร่วมกับจังหวัดทหารบกเพชรบุรีและวัดมหาธาตุ

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                      4.5 ผลการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามทั่วราชอาณาจักร

ผู้แทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด        จากการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามทั่วราชอาณาจักรที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมสัมมนาด้วย ได้เสนอผลสรุปให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 .. และเกี่ยวข้องกับความมั่นคง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าจากสื่อที่ออกมาหลังจากได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วปรากฏว่าสื่อเสนออกมาไม่ตรงกับที่ได้นำเสนอไป ตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีลงชื่อร่วมด้วยในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการหยุดงานวันศุกร์และวันเสาร์ ในผลการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดทั่วราชอาณาจักรนั้น ไม่มีการนำเสนอเกี่ยวกับการหยุดงานวันศุกร์และวันเสาร์ แต่หลังจากที่นำเสนอไปประมาณ 1 ชม. สื่อได้นำมาออกว่า         คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรได้นำเสนอต่อรัฐบาลให้มุสลิมหยุดทำงานในวันศุกร์และวันเสาร์ ขอชี้แจงว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไม่ได้มีการนำเสนอในส่วนนี้ ผลการสัมมนามีข้อสรุป คือ

1.       ให้รัฐบาลใช้นโยบายที่ถูกต้องและสอดคล้องต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และชุมชนมุสลิมทั่วภูมิภาค เช่น กองทุนหมู่บ้านที่ปลอดดอกเบี้ย ทุนการศึกษาที่ไม่ได้เอามาจากเงินหวยของรัฐบาลที่จะให้กับลูกหลานของมุสลิม

2.       ให้รัฐบาลสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคกับประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดต่อบ้านเมือง

3.       ให้ดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลซึ่งขณะนี้มีประชาชนตกเป็นแนวร่วมของผู้ก่อความไม่สงบ

4.       จัดตั้งองค์กรกลางเพื่อประสานและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนระหว่างประชาชนกับประชาชน

5.       ขอให้นำหลักรัฐศาสตร์ นโยบายของรัชกาลที่ 6 มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

-16-

 

6.       ให้คณะกรรมการกลางเป็นเจ้าภาพโดยการสนับสนุนของรัฐบาล จัดประชุมผู้นำศาสนาทั่วประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาข้อสรุปและแสดงพลังไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

7.       ขอให้รัฐบาลลงโทษผู้กระทำผิด จนท.รัฐ และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างเด็ดขาด และเป็นธรรม เสมอภาค เช่น กรณีของตากใบ และมัสยิดกรือเซะ

นั่นคือ 7 ข้อ ที่ได้นำเสนอต่อรัฐบาล โดยผ่าน รมต.มหาดไทย ผู้ประสานงานติดตามมีเพชรบุรีด้วย หลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ออกข่าวว่าตัวแทนของพูโลที่อยู่ในสวิสเซอร์แลนด์ได้ออกข่าวมาปรากฏว่าได้รับโทรศัพท์จากส่วนกลางว่าจะมีการติดตามบุคคลซึ่งเคยไปเรียนอยู่ต่างประเทศ จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามีมุสลิมไปเรียนศาสนามาก ถ้าหากท่านจะติดตามหรือจะตรวจสอบบุคคลที่เคยไปเรียนต่อต่างประเทศน่าจะมีการประสานงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะที่ไปเรียนจะเป็นด้านศาสนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ต้องการให้บุคคลที่ 3 เข้ามาทำให้เกิดความแตกร้าว

ประธาน                   ทั้ง 7 ข้อ ที่เสนอไปยังรัฐบาล ทางจังหวัดได้ดำเนินการอยู่แล้วบางส่วน ในบางส่วนต้องให้รัฐบาลทำเอง เช่น การให้กรรมการกลางประชุมที่ทำเนียบ ส่วนเรื่องดึงมวลชน ความเป็นธรรม นโยบายรัฐศาสตร์ และการลงโทษผู้กระทำผิดเป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้ว ในประการที่ 2 ฝากหน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด การตรวจสอบข่าวตรวจสอบทางลับหรือเปิดเผยก็ได้ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบนี้ถ้าประสานงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็จะเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและตรงกัน

นายอำเภอบ้านแหลม              ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากกองทัพภาคที่ 4 สำนักพระพุทธศาสนา ได้นำผู้นำศาสนามุสลิม และศาสนาพุทธ มาเยี่ยมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวอำเภอบ้านแหลมซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งไทยพุทธ มุสลิม มา 5 คณะ นายอำเภอ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ได้พูดคุยกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ว่าชาวเพชรบุรีทั้งพุทธและอิสลามอยากจะไปเยี่ยมพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกัน ทางคณะกรรมการจึงเสนอมาว่า จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายอยู่เพื่อจะเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับที่มาเยี่ยมจังหวัดเพชรบุรี

ประธาน                    เดี๋ยวดูเงินก่อนว่าเหลือหรือไม่ ขณะนี้ได้จัดสรรไปเกือบหมดแล้วจำเป็นต้องเร่งรัดให้ทันเบิกจ่าย

มติที่ประชุม               รับทราบ

เลิกประชุมเวลา  12.00 .

 

 

(นางศิริขวัญ  ทรัพย์เจริญกุล)                                         (นายปรีชา  คำเนตร)

             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4                                                     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

            ผู้จดรายงานการประชุม                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม