รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ

ครั้งที่ 6/2548

วันพุธที่  29 มิถุนายน 2548 เวลา 10.30 .

ณ ห้องประชุมพริบพรี  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

………………………………………….

 

ผู้มาประชุม

          1. นายประสงค์            พิทูรกิจจา        ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี                  ประธาน

          2. นายธวัชชัย             เกื้อกูลรัฐ         (แทน) ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

          3. นายสรรเพชญ          ตรีเทพ           (แทน) อัยการจังหวัดเพชรบุรี

          4. นายสุรชัย              วรเนติโพธิ์       อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

          5. นางนิตยา               เอื้อรักสกุล       ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12

          6. พล...วราวุธ         พุกประยูร        ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

          7. นางสุพัฒนา            วิสุทธิรัตนมณี    (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

          8. นายพิชัย               สันติเมธากุล     (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

          9. ..มานะ              วงศ์น้ำเพชร      (แทน) ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

          10. นายแสวง              หอมนาน         (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

          11. นายมณฑล            มณีศรี            เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          12. นายสุเทพ             พูลเกิด           โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

          13. นางอโณทัย           ลี้ตระกูล          (แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

          14. นายฉัตรชัย           เลี่ยมแก้ว        แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

          15. นางเฟื่องฟ้า           ภู่สวาสดิ์          พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

          16. นายธนู                แฝงสีคำ          จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

          17. นางมณี                สุขสมัย           ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

          18. นายปัญญา            พนัสนาชี         ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบุรี

          19. นายสุธี                ไวปัญญา         (แทน) พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

          20. นายสว่าง              รัตนนรา          ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี

          21. ..มาลี               มีพลัง             คลังจังหวัดเพชรบุรี

          22. นายวรวัฒน์           ภิญโญ            สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี

          23. นางมลฤดี             สุนทราภิวัฒน์    สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

24. นายตรีศักดิ์           ไทยประดิษฐ์     (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

          25. นายเกรียงไกร        เตียงเกตุ         ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

          26. นายวรชาติ            ศรีเปารยะ        ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          27. ..สายสุนีย์         เกตุแก้ว          ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

          28. นายชนินทร           สุวรรณสุขุม      สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          29. นายดำริ               ชนะศักดิ์         ประมงจังหวัดเพชรบุรี

          30. นายสมบุญ            หลิมวัฒนา       ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

          31. นายอามุ               ภิญโญโชติวงศ์   พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

          32. นายพงษ์พันธุ์         เปรื่องการ        อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

          33. นายณรงค์             ศรีพุ่ม            เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          34. นายธานี               ธรรมสุวรรณ     (แทน) เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

          35. ..นภณต์           หงสสูตร          สัสดีจังหวัดเพชรบุรี

          36. นายปรีชา             เพชรรัตน์        (แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

          37. นายกมล              อั๋นประเสริฐ      (แทน) สถิติจังหวัดเพชรบุรี

          38. นายองอาจ            ชนะชาญมงคล   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

          39. นายฉัตรชัย           ทองแป้น         หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี

          40. ว่าที่ ร..คมสัน       ดุษฎีเสนีย์        หัวหน้าสำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดเพชรบุรี

          41. นายอดุลย์             ศิริชัย             หัวหน้าสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเพชรบุรี

          42. นายธวัชชัย           รักขนาม          นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

          43. ...ชาญชัย        สมมติวงศ์        ผกก.สภ..เมืองเพชรบุรี

          44. นายชูเกียรติ          มุทธากาญจน์    นายอำเภอท่ายาง

          45. ...ชุมพล         ฉันทะจำรัสศิลป์ ผกก.สภ..ท่ายาง

          46. นายพินิจ              หาญพาณิชย์     นายอำเภอชะอำ

          47. ...ชาลี            สร้อยสุมนฑา    ผกก.สภ..ชะอำ

          48. นายประจวบ          แสงสุวรรณ       นายอำเภอเขาย้อย

          49. ...รังสรรค์       วิบูลย์จันทร์      (แทน) ผกก.สภ..เขาย้อย

          50. นายไกร               บุญบันดาล       นายอำเภอบ้านแหลม

          51. ...นกุล           ปานแก้ว          ผกก.สภ..บ้านแหลม

          52. นายวีรพล             บูรณะพานิช      นายอำเภอบ้านลาด

          53. ...ชาติชาย       เครือพานิช       ผกก.สภ..บ้านลาด

          54. นายอภิสรรค์          สง่าศรี            นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

          55. ...ชาญ           แก้วท่าไม้        ผกก.หน.สภ..หนองหญ้าปล้อง

          56. นายอัญเชิญ           วงษ์ศิริ            (แทน) นายอำเภอแก่งกระจาน

          57. ...สมชาย        หิรัญโรจน์        ผกก.สภ..แก่งกระจาน

          58. ดร.กาญจนา          จันทร์ไทย        ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

          59. นางพรพิมล           หิรัญสุข          (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

          60. นายเกรียงไกร        วิวัฒน์พนชาติ    ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี

          61. นายชาญยุทธ         เศวตสุวรรณ     (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลาง เขต 2

          62. นางประภัสสร         ไชยชนะใหญ่    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

          63. นายสมเกียรติ        นวลละออง       (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเพชรบุรี

          64. นายชาญสุวุฒิ         โนนคู่เขตโขง     (แทน) หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

          65 นายฉัตรชัย            สัตยุตม์          (แทน) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

          66. นายชะโลม            ขวัญเมือง        (แทน) หัวหน้าศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

          67. นายสุปรีชา            ชาญใช้จักร      (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี

          68. นายประสิทธิ์          ศรีจารุพฤกษ์    ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7

          69. ผศ.รวิวงศ์             ศรีทองรุ่ง         (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

          70. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์     บัวเวช            (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

          71. นายสุวิทย์             พ่วงลาภ          ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

          72. ..จุไรรัตน์          จงอ่อน           (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

          73. นายสุนันท์            นิลบุตร           ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี

          74. นางยะรา              สาวสวรรค์       (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

          75. นายกิตติ              เพิ่มสิน           (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

          76. นายศานติ             อรรถวรรธน     (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเพชรบุรี

          77. นายไมตรี             คุระพูล           (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

          78. นางวลีวรรณ          อำพล             (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

          79. นายสมศักดิ์           เจริญวัย          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

          80. นายมานะ             โพธิ์น้อย         (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

          81. นายณรงค์             นิติกาล           (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

          82. นายชินวัฒน์          อ่อนน้อม         (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

          83. นายสัมพันธ์           บังผล             ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

          84. นายชาญณรงค์       รัตนา             ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

          85. นายสุพัฒน์            เปียนุช           (แทน) หัวหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

          86. นายประวัติวิทย์       สวัสดิ์ดวง        หัวหน้าโครงการชลประทานเพชรบุรี

          87. นายทรงสิทธิ์          สุขพานิช         (แทน) หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

          88. นายประจวบ          ศรีสวัสดิ์          หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน ที่ 6เพชรบุรี

          89. นายเสถียร            ศรีรอด           หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี

          90. นายชะโลม            ขวัญเมือง        (แทน) หัวหน้าศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

          91. นายปฐม              ระสิตานนท์      หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

          92. นางสมใจ              นาควารี          หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

          93. นายไพโรจน์          นาครักษา        หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6

          94. นายพิษณุ             อินฟ้าแสง        ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

          95. นายกิตติศักดิ์         ลูกบัว             ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          96. นายพนัส              กลีบบัว           (แทน) หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาเพชรบุรี

          97. นายจุมพล            มณีศรี            ผู้จัดการการประปาเพชรบุรี

          98. นายพจน์              กิตติจูงจิต        ผู้จัดการไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ เพชรบุรี

          99. นายเฉลิม             ระวีทองดี         หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี

          100. นายพงศกร          ปกป้อง           หัวหน้าสื่อสารโทรคมนาคม

          101. นายจาตุรณต์        สยนานนท์       หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี

          102. นายอาทร            นุ่มทิพย์          หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

          103. นายประสพชัย      พูลเกิด           (แทน) หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี

          104. นางอุทุมพร          บำรุงชาติ         (แทน) ผู้อำนวยการธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี

            105. นายอัครพล          พระชนีย์                   (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ...จังหวัดเพชรบุรี

106. นายศักดิ์ศิริ         สมมาศ           (แทน) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

107. นายกิตติพันธ์       อรัณยกานนท์    (แทน) หัวหน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี

108. นายทองหล่อ        ต้อยปาน         ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

109. ..ธัญลักษณ์      ชาญวุฒิธรรม    หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี

110. นายปราโมทย์       จันทร์เพ็ญ       (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี (จักรกลเกษตร)

          111. นายอานนท์          ที่ปรึกษา         (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16

          112. นายวีระชัย          เจนเจริญวงศ์    ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15

          113. นายทัศนะ           ศรีวิลาศ          (แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

          114. นายสุรวุฒิ           เผือกผ่อง         (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

          115. นางนภัสนันท์        ภูมิประเทศ       (แทน) หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี

          116. นายมณฑป          นพคุณ           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

          117. นายพิทยา           คณะมะ          (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชะอำ

          118. นายสุรินทร์          ขักขะโร          (แทน) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

119. นายสมชัย           นาคเงินทอง      (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี

120. ...ดิเรก         ชาวสวน          สว.สภ..บางตะบูน

          121. ...สุวัฒน์        ปราสัยระบิน     รอง ผกก.หน.สภ..ท่าไม้รวก

          122. ...ชลิต          ระเวง             รอง ผกก.หน.สภ..หนองจอก

          123. ...สมชัย        สิทธิชัย           รอง ผกก.หน.สภ..หาดเจ้าสำราญ

          124. ...ธีระ          สิงห์ประเสริฐ     สว.สภ..ไร่สะท้อน

          125. ...ธัชชัย         นันทเกษม        (แทน) สว.สทล.2 กก.2

          126. ..บัญชา           เผือกผ่อง         (แทน) ผบ..11 พัน 3 รอ.

          127. ..เรืองศักดิ์        วุธนู              (แทน) ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1

          128. ...ยุทธนา       กิจพ่วงสุวรรณ   (แทน) ผบก.1 บก.กฝ.ตชด. (ค่ายพระรามหก)

          129. ...หญิงบุญสร้าง  ชูเมือง           (แทน) ผกก.สอ.ตชด. (ค่ายนเรศวร)

          130. ...ประสิทธิ์      ศรีสุนทร         (แทน) ผกก.7 บก.กฝ.ตชด. (ค่ายศรียานนท์)

          131. ..ธนสน           ปิ่นจันทร์         (แทน) ผบ.นพค.13 สนภ. 1 นทพ.

          132. ...พิพัฒน์       เรืองขจร          ผบ.ร้อย (สบ.2) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144

133. นายจำรัส            พริ้มพราย        นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน

          134. นายอธิก             คงจรูญ           (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

          135. นายฉกาจ            ดิษฐวงศ์          (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก

          136. นายประยุทธ        สุขารมย์          (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

          137. นายภราดร          เวทยนุกูล        (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

          138. ..สาวิณี           ภคพงษ์พันธ์     (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

          139. นายสายัณต์         ม่วงสวาสดิ์       (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

          140 นางอรอนงค์          ศิริชัย             นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

          141 ..ประเสริฐ         สงเคราะห์        (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

          142 นายสุวพงศ์           กิติภัทย์พิบูลย์   ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

          143. นางธารินี             แสงสว่าง         ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

          144. นางสุกัญญา         บุษยนาวิน        หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

          145. นายโกศล            เรืองสว่าง         (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก

          146. นายสุรินทร์          ธีรจามรนันท์     ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

          147. นายรัฐฐะ            สิริธรังศรี         หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี

          148. นายประสาน         วงศ์สวัสดิ์        หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  เลขานุการ

          149. นายปรีชา            คำเนตร          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สนจ. พบ. ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

1.       รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (1)

2.       รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (2)

3.       ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

4.       ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

5.       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

6.       หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

7.       หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน

8.       ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเพชรบุรี

9.       ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

10.   ผบ.ร้อย (สบ.2) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144

11.   นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

          1. ..อรุณ      พันธุ์ภักดี        ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี

          2. ..ดวงพร   เปรมเกษม       เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี

3. นางอำพัน     รุ่งแจ้ง            หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

4. นายวรพจน์   แววสิงห์งาม      หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

          5. นางชูชีพ       ไทยเอื้อ          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สนจ.พบ.

          6. นางศิริขวัญ  ทรัพย์เจริญกุล   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 สนจ.พบ.

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 .

                             เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประสงค์  พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

-          การมอบโล่ให้แก่จังหวัดเพชรบุรีในการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ครั้งที่ 9

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี    ตามที่จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีให้ความสนใจเดินทางมาชมฟุตบอลเป็นจำนวนมาก         จากการดำเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกครั้งที่ 9 ทำให้จังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบโล่จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะจังหวัดที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ครั้งที่ 9 ซึ่งมี รศ.ชวน  มินศิริ ประธานกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีเดินทางไปรับโล่

                                      ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ รศ.ชวน  มินศิริ ประธานกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โปรดมอบโล่การสนับสุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกครั้งที่ 9 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี       

รศ.ชวน  มินศิริ           ตามที่สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 21 “พญาแลเกมส์” เมื่อวันที่ 20-31 มีนาคม 2548 ณ จังหวัดชัยภูมิ นั้น

                             ชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมี 9 ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้

1.       กรีฑา ชาย , หญิง

2.       มวยสากลสมัครเล่น

3.       แฮนด์บอล ชาย , หญิง

4.       มวยไทยสมัครเล่น

5.       เปตอง ชาย, หญิง

6.       ยิงปืน

7.       เทเบิลเทนนิส

8.       เทนนิส  ชาย , หญิง

9.       วอลเลย์บอลชายหาด ชาย , หญิง

ผลการแข่งขันจังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 3 เหรียญจากกีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬาเปตอง และกรีฑา คณะกรรมการมีมติเห็นชอบควรสนับสนุนเงินให้แก่นักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 “พญาแลเกมส์” โดยสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้เสนอนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบเงินให้แก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ดังรายนามต่อไปนี้

1.       เหรียญทองแดง จากกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง

- เด็กหญิงชารินา  ฐานวิเศษ                               เป็นเงิน  5,000  บาท

- เด็กหญิงสิวารัตน์  นิลถม                                เป็นเงิน  5,000  บาท

- เด็กหญิงรินรดา  ลีลาวรวานิช                            เป็นเงิน  5,000  บาท

- นายประเชิญ  หนูเจริญ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส   เป็นเงิน 3,000 บาท

2.       เหรียญทองแดง จากกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว

- เด็กหญิงจันทนา  สวัสดิ์มงคล                            เป็นเงิน  5,000  บาท

- ..บุญลือ  นุ่มรอด ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง              เป็นเงิน  3,000 บาท

3.       เหรียญทองแดง  จากกีฬากรีฑา ประเภทเดินทน

- นายอนวัช  นิลแร่                                         เป็นเงิน  5,000  บาท

- นายอนุชา  เหลืองเหรียญชัย ผู้ฝึกสอนกรีฑา           เป็นเงิน 3,000  บาท

ประธาน                    ในนามของจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนจนประสบความสำเร็จทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรี การมอบเงินสนับสนุนในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน นักกีฬารุ่นหลัง ๆ ต่อไป

                             ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยที่ให้การสนับสนุนด้านกีฬา โดยเฉพาะสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และชมรมกีฬาต่าง ๆ ที่เป็นแกนนำสำคัญด้านกีฬา จังหวัดเพชรบุรีขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคน

 

 

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

                             ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548

มติที่ประชุม               ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมจึงรับรองรายงานการประชุม

                  

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบและขอความร่วมมือถือปฏิบัติ

                             3.1 ด้านการเมืองการปกครอง

     3.1.1 การประกาศสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด       ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ จำนวน 2 พระองค์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2548 ดังนี้

 

 

ประกาศสถาปนา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

…………………………….

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงอภิเษกสมรส กับ หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา    โดยถูกต้องทุกประการ และมีพระโอรสอันประสูติแต่หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา แล้ว

 

                   จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนา หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี

 

 

ประกาศสถาปนา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

………………………….

 

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระดำริว่า หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร บัดนี้ทรงเจริญวัยพร้อมด้วยวุฒิปรีชา สามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติสรรพกิจได้เป็นอันดี เป็นที่พอพระราชหฤทัย สมควรได้รับพระมหากรุณาให้ดำรงพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่สูงขึ้น

 

                   จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนา หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชทานพรให้ทรงวัยวัฒนายุกาล ทรงพรรณ สุข พล ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลทุกประการ เทอญ

 

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี

 

มติที่ประชุม               รับทราบ

       3.1.2 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนจ. สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

            1. งบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

งบประมาณ (5,000 ล้านบาท)

                              จังหวัดเพชรบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด (งบประมาณ 5,000 ล้านบาท) จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 50 ล้านบาท     หน่วยงานรับผิดชอบ 13 หน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานในขั้นตอนการ    จัดซื้อจัดจ้าง

2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ..2548  (งบกลาง 15,000 ล้านบาท)

               จังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ..2548 (งบกลาง 15,000 ล้านบาท) จำนวน 151 ล้านบาท  ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำโครงการเสนอผ่านขั้นตอนการพิจารณาของจังหวัดและส่งโครงการให้สำนักงบประมาณ  เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และโครงการได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการฯแล้ว  จำนวน 70 โครงการ  ขณะนี้ระหว่างแจ้งอนุมัติงบประมาณ ซึ่งจังหวัดได้จัดประชุมหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548  โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบเตรียมการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า โดยกำหนดเงื่อนไขที่จะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

3. งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ  ..2549

                จังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งให้จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี งบประมาณ พ..2549 ในวงเงินงบประมาณ 396 ล้านบาท  ต่อมาได้รับแจ้งให้ปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 25  คงเหลืองบประมาณ จำนวน 297 ล้านบาท  ซึ่งหน่วยงานต่างๆได้จัดทำโครงการผ่านขั้นตอนต่างๆและเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณแบบบูรณาการประจำเขตตรวจราชการที่ 7 แล้วหลายครั้ง  ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯแล้ว  แต่เนื่องจาก  งบประมาณดังกล่าวเป็นงบกลาง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ  งบประมาณเหมือนเป็นกรมๆหนึ่ง  จังหวัดจึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน  5 คณะ  ได้แก่

                                   1. คณะทำงานรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

             มีปลัดจังหวัดเป็นประธาน

                        2. คณะทำงานรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านการเกษตร

                              มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน

                        3. คณะทำงานรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  มีหัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดเป็นประธาน

                             4. คณะทำงานรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                                 มีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นประธาน

                             5. คณะทำงานรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้าน SMEs , OTOP และโครงการอื่นๆ

                                มีพาณิชย์จังหวัดเป็นประธาน

                             ซึ่งจังหวัดจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการงบประมาณ  ที่จังหวัดจะต้องไปชี้แจงประมาณเดือนกรกฎาคม 2548  และผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องซักซ้อมการชี้แจงก่อนล่วงหน้า  จึงขอให้        คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งจัดประชุมเตรียมการในเรื่องข้อมูลของโครงการในส่วนที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว

 

ประธาน                             สำหรับงบประมาณปี 49 ทั้งหมด 68 โครงการ ขอให้เจ้าของโครงการไปศึกษาตัวโครงการ จุดอ่อนจุดแข็ง ความเป็นไปได้หรือความพร้อมที่จะดำเนินการ วันประชุมกรรมาธิการเจ้าของโครงการจะต้องไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามคณะทำงาน 5 คณะที่ตั้งขึ้น ต้องประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการภายใน 7 วัน ขอให้เสร็จ

มติที่ประชุม               รับทราบ

   3.1.3 ประเด็นคำกล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้ว่าราชการจังหวัด

ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด          

ประเด็น

รายละเอียด

1. การประชุม ครม.

- กำหนดให้มีการประชุม ครม. นอกรอบ เพื่อพิจารณางบประมาณ

ปี 2548 โดยเชิญปลัดกระทรวงและอธิบดีทุกกรม เข้าร่วมให้ทุกจังหวัดตรวจสอบการใช้งบประมาณและรายงานยอดงบประมาณที่เหลือให้ทราบโดยด่วน

- นรม.เร่งรัดการขับเคลื่อนคาราวานแก้จน โดยจะให้มีการจัดการประชุม ผวจ. และ นอภ.เพื่อหาข้อยุติและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

- จะจัดให้มีการหารือเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

-นรม.ได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีผังเมืองเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

2. การตัดไม้ทำลายป่า

-ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนโดยให้ มท. ร่วมกับ ทส.ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

3. ปัญหาม้ง

-มีข่าวมีขบวนการนำม้งจากที่อื่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพื่อให้อพยพไปประเทศที่สาม

-ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดการกับขบวนการเหล่านี้ ขอให้ ผวจ.ช่วยสอดส่องดูแล หากมีสิ่งบอกเหตุในพื้นที่เกี่ยวกับการอพยพของชาวเขาให้รีบรายงานให้กระทรวงทราบ

4. การแก้ไขปัญหาความยากจน

-ขอให้ ศตจ. และ ศตจ.มท. หารือกันเพื่อให้ได้ข้อยุติว่า อำเภอจะมีกลไกการดำเนินการอย่างไรใน 4 ปีข้างหน้า เพื่อ

แก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย

     - เน้นการบริการจัดการ

     - การจัดกลุ่มงาน

     - การบริหารงานของอำเภอ (บุคลากร)

 

     -การส่งเสริมบทบาทการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามา

มีส่วนร่วม

     - จัดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน

5. โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย

-ขอให้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ให้มีการปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นต่อปี โดยให้ ผวจ. และ นอภ.เป็นผู้นำในพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ ให้มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่และให้เกิดความสวยงาม โดยในวันที่ 12 สิงหาคม 2548 จะเป็นวันเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ (Kick Off)

6. ยาเสพติด

-ขอให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมให้แก่ตำรวจ (Reserved Police) เพื่อทำหน้าที่ทั้งด้านรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปราม และยาเสพติด ทั้งนี้ ให้จังหวัดบริหารจัดการให้มีการบูรณาการกันระหว่าง ปค.กับท้องถิ่น

7. การปรับโครงสร้างส่วนราชการ

-ได้หารือกับเลขาธิการ กพร. ให้พิจารณาว่า ควรจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหลัก 19 ท่าน ที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ นอกจากนี้ ควรแบ่งกลุ่มงานในระดับจังหวัดออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการมอบหมายภารกิจของ ผวจ. ให้แก่ รอง ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ

8. เรื่องอื่น ๆ

-ให้สอดส่องดูแลการดำเนินงานโคล้านตัวอย่างใกล้ชิด เพราะมีการแอบอ้างใช้ประโยชน์จากโครงการ

-ให้ ผวจ. และ ผกก. สอดส่อง ดูแล มิให้มีการยุยงประชาชนให้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใน กทม. หากมีปัญหาความเดือดร้อนขอให้รีบเข้าไปแก้ไขให้จบสิ้นในระดับจังหวัด

 

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

3.1.4          แบบสำรวจความต้องการและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศจังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.   สืบเนื่องจากกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดทำ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด ในการนี้ ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ แล้วเสร็จไปประมาณ 80% ในศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัดจะมีระบบฐานข้อมูลที่สำคัญ ๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ ส่วนที่ 1 45 ฐานข้อมูล เป็นฐานข้อมูลตามที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดต้องจัดเก็บ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน นโยบายสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัด ส่วนที่ 2 ฐานข้อมูลเรื่อง 33 ตัวชี้วัด เป็นข้อมูลที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกำหนดให้ทุกจังหวัดเป็นผู้จัดเก็บ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด ส่วนที่ 3 ฐานข้อมูลตามคำรับรองกับทาง กพร. เป็นฐานข้อมูล 4 มิติ 25 ตัวชี้วัด เป็นมิติที่แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามตัวชี้วัด ข้อมูลเมื่อ 6 เดือนที่แล้วที่ได้ชี้แจงให้ กพร. ไป ผลการดำเนินการอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก สีแดงหมายถึง ผลการดำเนินการไม่ผ่าน สีเหลืองอยู่ในระหว่างดำเนินการ สีเขียว เป็นคะแนนที่สำเร็จตามเป้าหมาย จะดำเนินการได้เมื่อท่านได้แจ้งผลการดำเนินการมาให้ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดแล้ว นอกจากเป็นข้อมูลเชิงบริหาร 45 ฐาน 33 ตัวชี้วัด 4 มิติ แล้ว ทางจังหวัดได้จัดทำระบบสารสนเทศ หรือระบบ GIS แต่ระบบ GIS นี้ไม่ได้เป็นการจัดทำขึ้นใหม่เพียงแต่วางระบบปฏิบัติการไว้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเฉพาะข้อมูลพื้นฐานไม่กี่เรื่อง แต่รายละเอียดระบบที่จะดำเนินการถ้าหน่วยงานใดมี GIS ในระบบนี้สามารถที่จะนำ GIS พื้นฐานของจังหวัดที่มีอยู่หลัก ๆ คือ โครงสร้างพื้นฐาน ถนน แหล่งน้ำ ป่าไม้ การเชื่อมโยงระบบขณะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการไปหลัก ๆ      มีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเดินระบบ Lan หรือ Intranet หน่วยงานที่อยู่บนศาลากลางทั้งสองหลังจะมีระบบ Lan เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถไปเชื่อมต่อได้ ในระบบ Lan ท่านสามารถเข้ามาเชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ได้โดยวิธีการ เปิดอินเตอร์เน็ต และพิมพ์  URL  10.3.4.33 เครื่องก็จะเข้าระบบ POC ของจังหวัด อีกระบบที่กำลังทดลองอยู่สำหรับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกศาลากลาง ได้ตกลงกับบริษัทที่ปรึกษาว่า บริษัทต้องเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาเองและดำเนินการเชื่อมต่อระหว่าง POC ของจังหวัดเข้ากับอินเตอร์เน็ตของบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้ท่านสามารถเข้าไปที่เวบไซต์ของจังหวัดที่ www.Phetchaburi.go.th จะมีส่วนที่เขียนว่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ถ้าท่านคลิกระบบจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่บริษัทเช่าไว้ให้ ฐานข้อมูลจะเหมือนกัน เพียงแต่การอัพเดทจะช้ากว่ากัน 1 วัน เนื่องจากทางบริษัทต้องนำไปเข้าระบบ แต่สุดท้ายก็จะต้องเห็นได้เหมือนกันพร้อมกัน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองและปฏิบัติการ อีกระบบเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ ทางกลุ่มงานข้อมูลฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณกลางปี 50 ล้านบาท และได้รับอนุมัติมาแล้ว จะทำระบบเชื่อมโยง หรือ แลช ทำการเช่าคู่สายโทรศัพท์ 16 คู่สาย หน่วยงานที่มีสายโทรศัพท์ มีคอมพิวเตอร์ที่เสียบต่อกับสายโทรศัพท์และมีการ์ดโมเด็ม ท่านเพียงแต่หมุนมาที่เบอร์โทรศัพท์ 16 หมายเลขนี้ และระบบจะ Connect กับ Server กับระบบปฏิบัติการของจังหวัดได้ ท่านสามารถเรียกดู เรียกใช้ได้เหมือนกับสองระบบแรก ระบบนี้อยู่ระหว่างการทดลอง เงื่อนไขที่สำคัญในการชี้วัด คือ เราจะต้องมีข้อมูล 45 ฐาน 33 ตัวชี้วัด 1 ปีย้อนหลัง 3 คือ ปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี เราถึงจะได้คะแนนเต็ม ขณะนี้มีปัญหาตรงจุดนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากบางหน่วยงาน ไม่ได้เก็บข้อมูลเดิมไว้ บางหน่วยงานเก็บไว้แล้วมีการปฏิรูประบบราชการไปอยู่กับหน่วยงานอื่น ไม่ได้รวบรวมข้อมูลไว้หรือสูญหาย ตรงนี้จะเป็นปัญหาคงต้องใช้ความพยายามในการเก็บอีกครั้ง ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะมีการตรวจให้คะแนนสิ้นเดือน ก.. ทางจังหวัดได้จัดโครงการฝึกอบรมไว้ 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด ระหว่างวันที่ 11-15 ..48 โดยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ และให้ทางบริษัทมาพูดถึงระบบที่ดำเนินการอยู่ ผู้เข้ารับการอบรมกำหนดไว้ 80 ท่าน หน่วยงานละ 2 ท่าน ที่ทำการปกครองอำเภอละ 1 ท่าน เหตุผลที่ให้หน่วยงานจังหวัดมากกว่าเพราะหน่วยงานจังหวัดจะเป็นทั้งผู้ใช้และนำข้อมูลเข้า ส่วนที่ทำการปกครองอำเภอการนำข้อมูลเข้าจะผ่านส่วนราชการแต่ละส่วนราชการแต่ละเรื่องในขณะนี้ รุ่นที่ 2 เป็นการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ตั้งเป้าหมายว่าทุกส่วนราชการน่าจะมีเว็บไซต์ของตัวเอง เพราะการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการหรือ POC ใช้ระบบที่พัฒนาบนหน้าเว็บไซต์ เพียงแต่เป็นเว็บไซต์ใน Intranet กำหนดการฝึกอบรมวันที่ 1-5 ..48 ผู้เข้ารับการอบรม 60 ท่าน จะมีหนังสือแจ้งไปภายหลัง ในส่วนที่ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนคือ 1. กรุณาตอบแบบสอบถาม 2. ขอความกรุณาส่งคนที่มีความรู้และรับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร 3. ขอให้เร่งรัดจัดส่งข้อมูลซึ่งเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดโดยด่วน

ประธาน                             ขอให้ส่งลูกน้องที่มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบ เข้ารับการอบรม

มติที่ประชุม               รับทราบ

3.1.5 การจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าสำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัด     สืบเนื่องจากกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 4 ราชบุรี จะจัดทำแผนด้านพลังงานภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเน้นไปในทิศทางเดียวกัน เป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงานและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณค่าตามเป้าประสงค์ของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงได้จัดทำโครงการศึกษาจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรีขึ้น ในปี 2548 เพื่อให้จังหวัดมีกรอบแผนบริหารจัดการเรื่องพลังงานและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.       เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานในจังหวัด

2.       ศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในจังหวัด และสร้างศักยภาพของชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานโดยการใช้พลังงานหมุนเวียนในเชิงพาณิชย์จากสับปะรด มันสำปะหลัง อ้อย ในการผลิตเอทานอล เพื่อทดแทนสารผสมเพิ่มค่าอ๊อกเทนในเบนซิน 91 , 95 ก๊าซโซฮอล์

3.       การคาดการณ์การใช้พลังงานจังหวัดใน 5 ปีข้างหน้า

4.       ศึกษาวิเคราะห์อัตราส่วนความต้องการใช้พลังงานต่อรายได้ประชาชาติ GPP ซึ่งจะต้องควบคุมสัดส่วนให้ลดลงจาก 1.4 ต่อ 1 เหลือ 1 ต่อ 1 และยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 0.5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปัจจุบันเป็น 8% ใน 10 ปีข้างหน้า ตามมติ ครม.กำหนด ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดและได้เชิญอาจารย์จีรพันธ์  เนื่องจากนิล นักวิจัยมาให้คำบรรยายในครั้งนี้ และขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการในการจัดทำกรอบแผนยุทธศสตร์ในครั้งนี้

อาจารย์จีรพันธ์  เนื่องจากนิล      ปัจจุบันประเทศมีการเจริญเติบโต มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงมาก ในภาพรวมของกระทรวงพลังงานมองประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ ญี่ปุ่น อเมริกา สังเกตุได้ว่า การเจริญเติบโตทางด้านพลังงานต่อรายได้ประชาชาติส่วนใหญ่ค่อนข้างลดลง แต่ในประเทศไทยโตขึ้นเรื่อย ๆ การใช้พลังงานในประเทศสูงขึ้นเรื่อย ๆ กระทรวงพลังงานกำหนดวาระยุทธศาสตร์จะทำอย่างไรให้การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของประเทศลดลง ทางกระทรวงพลังงานมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด 12 ภูมิภาค ภูมิภาคที่รับผิดชอบจังหวัดเพชรบุรี คือ สำนักงานภูมิภาคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เข้ามาจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์ โดยเน้นเป้าหมายด้านการขนส่ง ภาคที่อยู่อาศัย และปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นทางด้านความมั่นคงพลังงานในอนาคต โดยมองที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นวาระแห่งชาติทางด้านพลังงาน และมองยุทธศาสตร์จังหวัดและกำหนดยุทธศาสตร์ลงในระดับพื้นที่และกลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นให้สอดประสานกัลนโยบายของผู้ว่า CEO ทางจังหวัดจะได้กรอบแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงานของจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในหมวดข้อ 3 คือ การแข่งขัน สร้างความสมดุลเพื่อการแข่งขันได้

ประธาน                   เรื่องพลังงานขอความร่วมมือไปยัง 2 หน่วยงาน คือ ตำรวจ เรื่องนโยบายการประหยัดพลังงาน การรณรงค์การใช้ความเร็ว 90 กม./ชม. การกระทำผิด พรบ.ทางหลวง อีกส่วนขอความร่วมมือไปยังอำเภอ ให้รณรงค์เรื่องปิดไฟ 1 ดวง ตามนโยบายรัฐบาล ถ้ามีงบประมาณในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานขอให้จัดทำด้วย

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                   3.1.6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด    1. ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม

                             ตามที่ กกต.จว.ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม ไปเมื่อ 15 ..48 นั้น กกต.ได้ประชุมครั้งที่ 68/48 เมื่อ 31 ..48 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายชัยยศ  สงวนทรัพย์ เป็นนายกเทศมนตรี และให้นายสุมิตร  หิรัญวงศ์ น..ณิชาภัทร  วงศ์สร้างกุล นายอำนวย  เวชประสิทธิ์ นางเสาวลักษณ์  หิรัญวงศ์ นายสมชาย  สำเภาเงิน และนางสุณี  หงษ์ทอง เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ต.บางตะบูน เขต 1 ..วราพร  เตี๋ยวบุตร นายอานุภาพ  นุชพันธุ์ นายอรุณ  ศรีพงษ์ นายประเสริฐ  สมบูรณ์ศรี นายอรรณพ  คงสบาย และนายชัยพฤกษ์  สมุทรผ่อง เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ต.บางตะบูน เขต 2

                             2. การเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ต.หนองจอก .ท่ายาง  ตามที่เทศบาล.หนองจอก อ.ท่ายาง ครบวาระไปเมื่อ 1 มิ..48 และ กกต.จว. ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 10 ..48 รับสมัครระหว่าง 6-10 มิ..48 นั้น มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 3 คน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 จำนวน 23 คน ขาดคุณสมบัติ 2 คน เหลือ 21 คน เขต 2 17 คน ขาดคุณสมบัติ 2 คน เหลือ 15 คน ซึ่งได้ออกไปประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร ณ เทศบาล ต.หนองจอก แล้วเมื่อวันที่ 15 มิ..48 จึงขอให้อำเภอและตำรวจท้องที่รักษาความสงบเรียบร้อยในวันเลือกตั้งด้วย

3. การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต.ท่าแลง อ.ท่ายาง เนื่องจากสมาชิกสภา อบต.ท่าแลง เขตเลือกตั้งที่ 1 ว่างลง 1 คน เพราะถึงแก่กรรม กกต.จว.ได้ให้ความเห็นชอบให้เลือกตั้งซ่อมในวันที่ 7 ..48 และสมัครรับเลือกตั้ง 4-8 ..48

4. ตามที่ อบต.ครบวาระพร้อมกันทั่วประเทศ 3,512 แห่งทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม. และภูเก็ต) เมื่อ 22 มิ..48 ในจำนวนนี้เป็น อบต.ของจังหวัดเพชรบุรี 30 แห่ง ในทุกอำเภอ ซึ่ง กกต.ให้ กกต.จว.ให้ความเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศใน 31 ..48 และรับสมัครใน 27 มิ..-1 ..48 ขณะนี้ทั้ง 30 อบต. ยังอยู่ระหว่างการรับสมัคร มีหลาย อบต.น่าจะมีการแข่งขันกันรุนแรง จึงขอความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยด้วย

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                    3.1.6  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ผู้แทนปลัดจังหวัด                  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2548 ณ วัดบางขุนไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 67 หน่วยงาน และมีส่วนราชการที่นำบริการไปให้บริการแก่ประชาชน 29 หน่วยงาน ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2548 กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2548 ณ วัดยางน้ำกลัดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม               รับทราบ

3.2   ด้านเศรษฐกิจ

    3.2.1 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ..2548

คลังจังหวัด                ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.. 2548 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ต..47- 20 มิ..48 ปีนี้กำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายในภาพรวมต้องให้ได้ร้อยละ 92 และงบลงทุนต้องให้ได้ร้อยละ 72 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 5,517.19 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,700.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.29 ผลการเบิกจ่ายงบประจำได้รับ งบประมาณทั้งสิ้น 3,638.26 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,402.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.31 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้สูงสุดในเดือน มิ.. มี  กอ.รมน. จังหวัดทหารบก ศูนย์การทหารราบ สำนักงานอัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานที่การเบิกจ่ายต่ำ คือ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สำนักงานบำรุงทาง อาชีวศึกษา โครงการชลประทาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจังหวัด ทางหลวงชนบท วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป มี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ท้องถิ่นจังหวัด ทางหลวงที่ 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ทางหลวงชนบทที่ 4 ทางหลวงชนบท ชลประทานที่ 14 โครงการ ชลประทาน สำนักงานบำรุงทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย                    งบประมาณ 5,700,000 บาท สัญญาหมดวันที่ 3 ..49 ผู้รับเหมายังไม่ส่งงานงวดที่ 1 ส่งวันที่ 27 .. กำลังเร่งดำเนินการ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง      ได้รับจัดสรรงบ 93 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้ว 33 ล้านเศษ อยู่ในงบผูกพันและกำลังดำเนินการอยู่ 38 ล้าน รวม 71 ล้านเศษ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 77% คงเหลือ 23% ตัวเลขที่รายงานเป็นตัวเลขตั้งแต่ 28 มิ..48

คลังจังหวัด                อาชีวศึกษาได้รับงบประมาณ 12.71 ล้านบาท งบดำเนินงานเบิกไปแล้ว 5.81 ล้านบาท คงเหลือ 6.90 ล้านบาท เป็นงบค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุจะได้เร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป

หัวหน้าโครงการชลประทานเพชรบุรี        งบประมาณของชลประทานที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นงานประกวดราคา สัญญาจะหมดในไตรมาสที่ 4

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด                  งบลงทุนเป็นงบก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ล้านบาท ขณะนี้ได้ส่งงานงวดที่ 1 ไปแล้ว 450,000 บาท สัญญาหมดวันที่ 23 ..48 ส่วนงบดำเนินงานจะเบิกจ่ายประมาณเดือน ก..

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี  งบส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอยต่าง ๆ ไม่ใช่งบลงทุน การเบิกจ่ายจะต้องเบิกจ่ายไปตามกำหนดระยะเวลาที่ใช้

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  งบส่วนหนึ่งเป็นงบเบิกแทนกัน ส่วนหนึ่ง เช่น งบยาเสพติด งบเอดส์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบ CEO ของ ผวจ. กำลังดำเนินการเบิกจ่ายอยู่ และเพิ่งจะมีอีกงวดหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบซ่อมบ้านพัก ผวจ. รอง ผวจ. กำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ

ทางหลวงชนบท           งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน คือการจ้างเหมาต่าง ๆ ข้อมูลของคลังจังหวัดตัดยอดเมื่อวันที่ 20 มิ.. แต่หลังจากนั้นมีการเบิกจ่ายอีก 3-4 รายการ ซึ่งการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน 62% สาเหตุที่ข้อมูลออกมาเป็นเช่นนี้เนื่องจากการเบิกจ่ายทางระบบ GFMIS ล่าช้ามาก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง   กำลังเบิกจ่ายภายในอาทิตย์นี้จะเสร็จสิ้น

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน           กำลังดำเนินการเบิกจ่ายอยู่ เป็นงบลงทุนจะหมดสัญญาเดือน ก..

 

ประธาน                    ทั้ง 10 หน่วยงาน ขอให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่างบเท่าใด เบิกจ่ายเท่าใด เหลือเท่าใด เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ส่งที่คลังจังหวัด ส่วนคลังจังหวัดเดือนต่อไปขอให้เปรียบเทียบว่า 10 อันดับต่ำสุดของเดือนนี้กับเดือนต่อไปต่างกันเท่าใด  

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่น ๆ

                             4.1 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด      โครงสร้างของตำรวจภูธรจังหวัดเดิมมี 3-4 Section เท่านั้น ปัจจุบันในโครงสร้างใหม่ตั้งแต่ 1 ..48 ในภูธรจังหวัดจะเปลี่ยนเป็น 8 Section คือ

1.       ฝ่ายอำนวยการ 1 คือ งานธุรการกำลังพล

2.       ฝ่ายยุทธศาสตร์ คือ ฝ่ายที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการทำงานของจังหวัด

3.       ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

4.       ฝ่ายกฎหมายและวินัย

5.       ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

6.       กลุ่มงานสืบสวน

7.       กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการติดต่อกับทางภาค 7 โดยใช้วิธีส่ง E-mail การประชุมโดยใช้ระบบ VDO Conference ผู้บังคับการไปร่วมประชุมผู้บริหารที่ภาค 7 ผู้กำกับทุกโรงพักจะมาประชุมที่ศูนย์สารสนเทศของตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อตอบคำถามโดยผ่าน VDO Conference

8.       กลุ่มงานสอบสวน

แต่เดิมตำรวจมีประมาณ 1,400 กว่าคน เออร์รี่รีไทร์ 3 รอบ ออกไปประมาณ 200 กว่าคน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะให้มาใหม่ประมาณ 150-200 คน ขณะนี้ได้มาแล้ว 6 คน เดิมตัดโอนมาจากดับเพลิง เพราะไปขึ้นกับ กทม. บางส่วนที่ไม่อยากไปอยู่กับ กทม. ก็ขอลงพื้นที่ เหลือกำลังประมาณ 1,200 คน นโยบายของตำรวจต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตำรวจต้องกล้า โดยปรับแนวความคิดโดยเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ทำมาประมาณ 1 ปี 10 เดือน บางคนก็ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง บางคนก็ไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ตำรวจยุคใหม่ต้องมีความสุจริต มีไม่ถึง 10% ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการมาจับบ่อนที่เพชรบุรี ผู้การและรองผู้การจะต้องถูกสำรองราชการ แต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปสำรองราชการ เนื่องจากเราได้จับกุมอย่างต่อเนื่องเสมอมา จับเท่าไรก็ไม่หมดเพราะมี ผู้มีอิทธิพลหนุนหลังอยู่ ก็เลยไปเชิญให้กองปราบมาช่วยจับให้ เราจำเป็นต้องให้หน่วยเหนือเข้ามาช่วยจับกุม หน่วยเหนือก็รายงานตามความเป็นจริงว่าทางเพชรบุรีได้เข้ามาช่วยปราบปรามผู้บังคับการเลยไม่ต้องถูกสำรองราชการ

ประธาน                    กองปราบแถลงว่าก่อนจับกุมบ่อนเตาปูนต้องหลอกว่ามาจับที่เพชรบุรีก่อน เสร็จจากเพชรบุรีจึงไปจับที่เตาปูน

มติที่ประชุม               รับทราบ

                             4.2 การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้แทน ผบ..11 พัน 3 รอ. ตามที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพระอิริยาบถประทับนั่งทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกด้วยพระสุวรรณภิงคาร เมื่อครั้งทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง ขนาด 1 เท่าครึ่งของพระองค์จริง เพื่อประดิษฐาน ณ หน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในโอกาสแห่งวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบ 100 ปี และครบรอบ 400 ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์ท่าน ในปีพุทธศักราช 2548 นี้ ซึ่งได้กระทำพิธีเททองหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 3 ..48 ที่ผ่านมา ในลำดับต่อไป ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 หน่วยจะอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากจังหวัดนครปฐม เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระทำพิธีบวงสรวงสักการะ ณ บริเวณศาลหลักเมืองเพชรบุรี เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณทิพย์แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จประทับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจะอัญเชิญไปยังหาดเจ้าสำราญ เพื่อกระทำพิธียิงสลุตถวายพระเกียรติ แล้วจึงอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 จะมีพิธีสวดพระปริตรมังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือพุทธาภิเษก จึงใคร่ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านหรือผู้แทน ร่วมพิธีทั้งในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เวลา 08.00 . ณ ศาลหลักเมือง และในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00 . ณ กองพันล่าง

                                      อนึ่ง ในการดำเนินการครั้งนี้ หน่วยได้จัดสร้างวัตถุมงคลเป็นเครื่องระลึก สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตามแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่ได้แจกจ่ายให้แต่ละท่านแล้ว

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                      4.3 โครงการส่งเสริมให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี        ได้มีโครงการส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในปีนี้จัดให้มีการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีแก่ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายวิชาชีพ จำนวน 80-100 คน โดยร่วมกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดดำเนินการอบรม ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในวันที่ 29 และ 30 ..48

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                      4.4 การจัดส่งระเบียบวาระการประชุม

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด           สำนักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมประจำเดือน ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการในกรณีเรื่องระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ขอให้สรุปประเด็นหรือผู้ที่จะเข้ารายงานต่อที่ประชุมขอให้แจ้งให้สำนักงานจังหวัดทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะบริหารเรื่องเวลาตลอดจนวาระอื่น ๆ ของให้แจ้งให้สำนักงานจังหวัดทราบ

มติที่ประชุม               รับทราบ

                                      4.5 การรับ-ส่งเสด็จ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด    ทางจังหวัดได้จัดกลุ่มหัวหน้าหน่วยงานเพื่อมารับ-ส่งเสด็จ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี มีบางหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือดี แต่มีบางหน่วยงานไม่มาเลย ติดต่อไปก็ไม่รับสาย โทรศัพท์ปิดเครื่อง รับแล้วแต่อยู่ไกลไม่สามารถมาได้ เช่น วันศุกร์ที่ 10 มิ..48 ผู้ที่ไม่มาได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เปิดโทรศัพท์แต่ไม่รับสาย สถิติจังหวัด (ไปต่างประเทศ) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อยู่ กทม. สหกรณ์จังหวัด ปิดเครื่อง หัวหน้าทรัพยากรธรรมชาติฯ ปิดเครื่อง พาณิชย์จังหวัดไปราชการที่ชลบุรี หัวหน้าการกีฬาฯ ไม่รับสาย วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ..48 ผู้ที่ไม่มาได้แก่ ผอ.สำนักงานบำรุงทาง ทางหลวงชนบท หัวหน้าสำนักงานการค้าภายใน หัวหน้าสำนักงานประกันภัย (มาแต่ลืมเซ็นต์ชื่อ) หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า วันเสาร์ที่ 18 มิ..48 ผู้ที่ไม่มาได้แก่ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา ผอ.สำนักงานการศึกษาพื้นที่เพชรบุรี เขต 1 ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน จะได้นำเรียน ผวจ.เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

ประธาน                    ประการที่ 1 ให้จดบันทึกไว้ว่าใครไม่มาจำนวนกี่ครั้ง ที่ผ่านมามีการบันทึกไว้ทุกครั้ง ประการที่ 2 การขออนุญาตไม่รับเสด็จให้ขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป สำหรับคนที่ไม่รับการขออนุญาตให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ประการที่ 3 ถ้ามีบ่อยครั้งหรือมากเกินไปจะตั้งกรรมการสอบสวน

มติที่ประชุม               รับทราบ

เลิกประชุมเวลา  12.00 .

 

 

(นางศิริขวัญ  ทรัพย์เจริญกุล)                                         (นายปรีชา  คำเนตร)

             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4                                                     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

            ผู้จดรายงานการประชุม                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม