โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     ศึกษาวิจัยและพัฒนา วิธีการบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนำเอาผลผลิตที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เช่น สัตว์น้ำ และป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์
  - พื้นที่ดำเนินการ
     ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เนื้อที่โครงการ 1,135 ไร่ ที่ทำการโครงการ ฯ หมู่ที่ 1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โทร 0-3244-1264 โทรสาร 0-3244-1265
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพ ฯ 10303
     โทร 0 - 2280 - 3581 , 0 - 2282 - 3338 โทรสาร 0 - 2282 - 3339
  - ประวัติความเป็นมา
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระราชทานพระราชดำริ เมื่อปี 2533 ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานร่วมกันศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ จึงได้มีการจัดทำกรอบแนวความคิด ของโครงการขึ้นทูลเกล้าถวายและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเห็นด้วยกับรูปแบบและแนวความคิดดังกล่าว จากนั้น สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโดยใช้สถานที่บริเวณ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1,135 ไร่ เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยของโครงการ
  - ผลการดำเนินการ
     1) ก่อสร้างเทคโนโลยีกล่องคอนกรีตกำจัดขยะชุมชน
     2) เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชน ระบบบ่อบำบัด ระบบพืชบำบัด และระบบป่าชายเลน
     3) ผลกระทบทางบวกจากการดำเนินโครงการ
         1. คุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีดีขึ้น
         2. หญ้าที่ใช้บำบัดน้ำเสียสามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้
         3. บ่อบำบัดน้ำเสียสามารถเลี้ยงปลาได้
         4. น้ำเสียที่บำบัดแล้ว สามารถนำมาใช้รดต้นพืชผักผลไม้ได้
  - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำร
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th