โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     1.เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู รักษาป่าไม้และสภาพแวดล้อมให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ โครงการและบริเวณใกล้เคียง ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ
     2.เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และแสวงหาแนวทาง ตลอดจนวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริ
     3.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฏรในบริเวณศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย ฯ และใกล้เคียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     4.เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นสถานที่ให้ความรู้ และศึกษาดูงานแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสามารถปรึกษาขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ภายในที่เดียวกัน
     5.เพื่อให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และอื่น ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกัน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานร่วมกัน
  - พื้นที่ดำเนินการ
     ต.สามพระยา อ.ชะอำ ประมาณ 22,627 ไร่
     ทิศเหนือ มีอาณาเขตบ้านบางไทรย้อยจดเขาเสวยกะปิ
     ทิศตะวันออก บ้านบางไทรย้อยจดบ้านบ่อเดี๊ยะ
     ทิศตะวันตก เขาสามพระยาจดเขาเสวยกะปิ
     ทิศใต้ เขาสามพระยาจดบ้านบ่อเดี๊ยะ
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเดน/
     กองอำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ
     จังหวัดเพชรบุรี 76120
     โทร. 0-3259-3252-3 โทรสาร 0-3259-3252
  - ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้มีผืนป่าขนาดใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ราษฎรได้เข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อประกอบอาชีพในห้วงเวลาไม่ถึง 40 ปี พื้นที่ป่าไม้ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ดินขาดการบำรุงรักษาทำให้ธรรมชาติขาดความสมดล เกิดความแห้งแล้ง
     วันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้เอนกประสงค์ มุ่งหมายศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกป่า จัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรที่ได้เข้ามาบุกรุกทำกินอยู่แต่เดิมให้ได้เข้าอยู่อาศัยและให้ความรู้กับราษฎร ให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธี รวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ดูแลรักษาป่า ตลอดจนให้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตของป่า เพื่อที่ราษฎรจะได้ไม่บุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป
  - ผลการดำเนินการ
     1.ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการปลูกฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าไม้ พื้นที่ 8,700 ไร่ การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและระบบกระจายความชุ่มชื้น การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
     2. การศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เช่น ทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร การทดลองด้านพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง
     3. การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนำผลการศึกษาทดลองและแนวพระราชดำริไปถ่ายทอดให้ราษฎรรอบศูนย์ฯ 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง ทั้งในรูปแบบการจัดการสาธิตในพื้นที่จริงและการให้การฝึกอบรม
     4. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาอาชีพของราษฎรควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ราษฎรมีรายได้และพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ โดยยึดถือแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
     
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th