โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     จัดสรรที่ดินให้ราษฎรทำกิน เป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และสนับสนุนให้ราษฎรรวมตัวกันในรูปแบบสถาบันการเกษตร หรือระบบสหกรณ์
  - พื้นที่ดำเนินการ
     ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ , หมู่ที่ 5 บ้านด่านโง และหมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 15,406 ไร่ จำนวนประชากร 487 ครอบครัว จำนวนประชากร ประมาณ 1,182 คน มีศูนย์ประสานงานโครงการฯ อยู่ที่หมู่ที่ 4
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     กองพลพัฒนาที่ 1 / กองอำนวยการควบคุมและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
     โทร 0-3232-7801-4 ต่อ 52428
  - ประวัติความเป็นมา
     เมื่อปี 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้มีพระราชดำรัสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้บังคับการกองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 1 แก่งกระจาน ในขณะนั้นร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนากับส่วนต่าง ๆ โดยทรงรับไว้เป็นโครงการพระราชดำริ ในชั้นแรก ทำการรวบรวมกลุ่มราษฎรมาอยู่รวมกันและจัดทำโครงการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง พึ่งตนเองได้และใช้งบประมาณอย่างประหยัดแต่ผลตอบแทนสูงสุด
  - ผลการดำเนินการ
     ปล่อยพันธ์ปลา ปลานิล ปลาทับทิม ปลายี่สก ปลาตะเพียน ในแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการ ฯ เพื่อขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารของราษฎร สนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่โครงการเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร การทำไข่เค็ม และปลูกแก้วมังกร , แตงโม , ส้มโชกุน , ดาวเรือง , มีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายและทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม สำรวจป้องกันปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ การลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรรู้จักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกกล้วยน้ำว้า สับปะรด มะละกอ
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th