โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและเขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     ป้องกันการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรี และ แม่น้ำปราณบุรี และจัดการพัฒนาในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้ และควบคุมการบุกรุกป่าไม้
  - พื้นที่ดำเนินการ
     พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และพื้นที่ตลอดแนวชายแดน (เทือกเขาตะนาวศรี) ตั้งแต่จังหวัดราชบุรีตอนล่างจรด อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
     โทร/โทรสาร 0-3245-9291
  - ประวัติความเป็นมา
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารหลายครั้ง จึงได้มีการสนองพระราชดำริ โดยจัดทำโครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบน และเขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2535 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการด้านต่าง ๆ และเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
  - ผลการดำเนินการ
     - จัดตั้งหน่วยพิทักษ์เพื่อเพิ่มมาตรการดูแลรักษาพื้นที่ป่า 2.2 ล้านไร่ ซึ่งเสริมสร้าง ตามจุดพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลาย
     - อพยพราษฎรชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง - กะหร่าง) ที่อยู่ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายป่ามาอยู่รวมกันบริเวณบ้านโป่งลึก เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไข ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
     - จัดสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียน (อาคารชั่วคราว) และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชุมชนบางกลอย - โป่งลึก
     - ส่งเสริมและสาธิตการปลูกไม้ผล พืชสวนครอบครัวที่อยู่อาศัย เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน
     - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ สามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร
     - ส่งเสริมอาชีพโดย ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
     - จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th