โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง – ป่าละอู
  - วัตถุประสงค
     - เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่ยากจนในรูปการจัดหมู่บ้านสหกรณ์
     - ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า
     - สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของชาติในบริเวณชายแดน
  - พื้นที่ดำเนินการ
     ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เนื้อที่ 15,625 ไร่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 15,000 ไร่ รวมเนื้อที่ 30,625 ไร่
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โทร 0 - 3242 - 5260 ต่อ 12
  - ประวัติความเป็นมา
     พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2520 โดยทรงรับสั่งให้ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การช่วยเหลือราษฎรบริเวณชายแดน โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงขึ้น 2 แห่ง คือ ที่ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และที่ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  - ผลการดำเนินการ
     จัดที่ดินให้ราษฎร ครอบครัวละ 23 ไร่ เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร 20 ไร่ ที่ปลูกบ้าน 1 ไร่ ที่ริมน้ำ 2 ไร่ โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมีสิทธิในการซื้อขายหรือโอนสิทธิ
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th