โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง
  - วัตถุประสงค
     จัดพัฒนาที่ดินแผนใหม่ และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐและบุกรุกทำลายป่า
  - พื้นที่ดำเนินการ
     ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบ ฯ พื้นที่รวม 65,000 ไร่ ใน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ ต.กลัดหลวง และ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
     โทร 0-3257-1138 โทรสาร. 0-3252-8015
  - ประวัติความเป็นมา
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีโครงการจัดพัฒนาที่ดินแบบใหม่ จึงทรงเลือกบริเวณพื้นที่มีอาณาเขตติดต่อเป็นพื้นที่เดียวกันใน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบ ฯ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ ต.กลัดหลวง และ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง เป็นแหล่งจัดและพัฒนาที่ดินให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำกินได้ชั่วลูกชั่วหลาน หลังจากนั้นได้มีการสำรวจดินและให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ทำการจัดสรรที่ดินที่พัฒนาแล้วให้ราษฎเข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
  - ผลการดำเนินการ
     ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าทำกินและอยู่อาศัย โดยราษฎรของสมาชิกแต่ละหมู่บ้านสหกรณ์ ที่ 1 – 8 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ 2515 – 2520 สำหรับหมู่บ้านสหกรณ์ที่ 9 – 10 เป็นส่วนขยายดำเนินการ ปี 2520 – 2523 ต่อจากนั้นไม่ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าทำกินและอยู่อาศัยอีก นอกจากสมาชิกถูกตัดสิทธิเพราะการปฏิบัติผิดระเบียบ จึงจะจัดสรรให้แก่บุตรสมาชิกของราษฎรและราษฎรยากจนในพื้นที่แทน ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พร้อมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด และ ส่งเสริมการปลูกพืช (แฝก) เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยผลิตเพื่อปลูกหญ้าแฝกและแจกจ่ายหญ้าแฝก
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th