โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึก 
  - วัตถุประสงค์
     - เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านบางกลอย-โป่งลึก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     - เพื่อฝึกสอนศิลปาชีพ ให้ราษฎรมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
  - พื้นที่ดำเนินการ
     บ้านบางกลอย หมู่ที่ 1 และบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
     โทร.0-3245-9291 โทรสาร.0-3245-9291
  - ประวัติความเป็นมา
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน บ้านบางกลอย และบ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยจะพระราชทานอาชีพเสริมในด้านศิลปาชีพ การหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร การพัฒนาคุณภาพดินการหาพันธุ์พืช ที่เหมาะสม ตลอดจนการซ่อมแซมสะพานที่ใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำเพชรบุรี ไปมาหาสู่ระหว่าง 2 หมู่บ้าน
  - ผลการดำเนินการ
     ดำเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คือ
     1. โครงการหัตถกรรมพื้นบ้าน
     2. โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
     3. โครงการธนาคารข้าว
oOo
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th