โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
  - วัตถุประสงค
     ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มไร่ผัก ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ และราษฎรที่ยากจนในจังหวัด ให้ราษฎรมาเป็นสมาชิกในที่ดินจัดสรรโดยรวมกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักวิชาการแผนใหม่และปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้โดยอาศัยเทคนิคใหม่ ๆ
  - พื้นที่ดำเนินการ
     พื้นที่โครงการ รวม 3,990 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา แบ่งเป็น 2 พื้นที่
     - ดอนขุนห้วย 1 พื้นที่ 2,581 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
     - ดอนขุนห้วย 2 พื้นที่ 1,409 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 และ 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     กองพลพัฒนาที่ 1 / กองอำนวยการควบคุมและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
     โทร 0-3232-7801-2 ต่อ 52428, 0-3220-7383 โทรสาร 0-3232-8561
  - ประวัติความเป็นมา
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้จัดหาที่ดินรกร้างในราษฎรประกอบอาชีพ การเกษตรแก่สมาชิก ฯ ทำกินครอบครัวละ 15 ไร่ โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมจัดตั้งโครงการ ตั้งแต่ปี 2514 ส่วนโครงการ ฯ 2 เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับสนองพระประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ดำเนินการจัดสรรที่ดินในท้องที่หมู่ที่ 5 และ 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเข้ามาอยู่อาศัย และได้ทำการจัดสรรที่ดินแบ่งเป็นแปลงๆละ 15 ไร่ ซึ่งต่อมาได้คัดเลือกให้เข้าอยู่อาศัยและทำการเกษตรตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา
  - ผลการดำเนินการ
     มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 224 คน มีการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ในรูปของสินเชื่อเงินฝาก มีกลุ่มเลี้ยงไก่แบบกรงตับ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มแปรรูปสับปะรด กลุ่มเกษตรกรแบบผสมผสาน กลุ่มแปรรูปขนุน กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มผู้ทำกระดาษสาจากใบสับปะรด เป็นต้น โดยได้มีการออกสำรวจสำมะโนประชากร ฯ เมื่อ 2545 เพื่อขอทราบความเป็นอยู่และรายได้เฉลี่ยของประชากรและครอบครัว ตามโครงการ ฯ ซึ่งรวมรายได้เฉลี่ย 13,234 บาท/ คน/ ปี และรายได้เฉลี่ย 54,439 บาท / ครอบครัว / ปี
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th