โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
  - วัตถุประสงค์
     1. เพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณบ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด ให้มีน้ำใช้เพื่อ การอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรกรรมได้ตลอดปี ประมาณ 400 ไร่
     2. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรีและบริเวณใกล้เคียง
     3. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้
     4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
  - พื้นที่ดำเนินการ
     หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
     โทร.0-3249-4082 โทรสาร.0-3249-4083
  - ประวัติความเป็นมา
     วันที่ 19 มกราคม 2550 นายชิด เกิดเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก (ในขณะนั้น) ได้มีหนังสือถึงราชเลขาธิการขอพระราชทานโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแล้งของราษฎร หมู่ที่ 4,5 และ 6 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด และสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน ก.ป.ร. พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงาน ก.ป.ร. ได้ร่วมกับกรมชลประทาน ตรวจสอบภูมิประเทศ และพบผู้ถวายฎีกา และ กรมชลประทานได้สรุปผลการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือราษฎร โดยจัดทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดพร้อมระบบส่งน้ำ เสนอสำนักราชเลขาธิการและสำนักงาน ก.ป.ร. และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551
  - ผลการดำเนินการ
     กรมชลประทานโดยโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14 ได้ออกแบบรายละเอียด การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 48,000,000 บาท โดยดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดินประเภท Zone Type ขนาดความสูง 11.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 5.00 เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 3.00 ตารางกิโลเมตร ปริมาณเก็บกักน้ำ 297,500 ลูกบาศ์กเมตร
oOo
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th