โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
  - วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
     2. เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีชีวิต
  - พื้นที่ดำเนินการ
     หมู่ที่ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ รวมพื้นที่ดำเนินการ 340 ไร่
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     มูลนิธิชัยพัฒนา
     โทร/โทรสาร 0-3259-3100
  - ประวัติความเป็นมา
     สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ 77 หมู่ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ พื้นที่อยู่ใกล้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดิมพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีราษฎรแผ้วถางพื้นที่ และทำการเกษตรเชิงเดียวต่อเนื่องหลายปี จนที่ดินที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์กลับเสื่อมโทรม ทำให้ประกอบอาชีพเกษตรไม่ค่อยได้ผล เกษตรกรจึงได้ทูลเกล้าถวายที่ดินแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 3 แปลง รวม 340 ไร่ แปลงที่ 1 เป็นชื่อใน พระปรมาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แปลงที่ 2 ทรงพระราชทาให้หม่อมเจ้า ลุอิสาณ์ ดิสกุล และท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้ทูลเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้มูลนิชัยพัฒนา และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม กรมชลประทาน การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆตามความจำเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต การดำเนินงานระยะแรกตั้งแต่ปี 2530- 30 กันยายน 2548 ร่วมพัฒนาสนองแนวพระราชดำริโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณและบริหารจัดการ โดยมีศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมวิชาการเกษตรเป็นที่ปรึกษา
  - ผลการดำเนินการ
     1. ดำเนินกิจกรรมการเกษตร เช่น
       1.1 ระบบการปลูกพืชโดยมีไม้ผลเป็นหลัก
       1.2 ระบบการทำฟาร์มผสมผสานในภาพที่ดอน-ที่ลุ่ม
       1.3 เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่น้ำฝน-ชลประทาน
       1.4 การลดการใช้สารเคมี ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
       1.5 การเพาะเห็ดจากวัสดุต่างๆ
       1.6 การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืช
     2. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ+พันธุ์กรรมพืช
       2.1 ระบบวนเกษตร
       2.2 การรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร
       2.3 การรวบรวมพันธุ์บัว ทฤษฎีใหม่น้ำฝน-ชลประทาน
       2.4 การรวบรวมพันธุ์ผักพืชบ้าน
       2.5 การรวบรวมพันธุ์ไม้ผล
       2.6 การรวบรวมพันธุ์ไม้ย้อมสี
       2.7 การรวบรวมพันธุ์ไม้น้ำี
     3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
       3.1 นวดแผนไทย นวดเท้า อบ ประกบสมุนไพร
       3.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลผลิต+สมุนไพร
      4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
       4.1 ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการศึกษาดูงาน
     5. กิจกรรมที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพและศึกษาดูงาน
     - ได้ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริ แลพัฒนาพื้นที่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากหมาย ทั้งพันธุกรรมพืช พันธุกรรมสัตว์ โดยเฉพาะผึ้งหลวง เข้ามาอาศัย 2-5 รัง/ปี จากสถิติปริมาณน้ำฝน ย้อนหลังในอดีต เฉลี่ย 630 มิลลิเมตร/ปี มีการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจากปี พ.ศ. 2534-2550 ดังนี้
       - ปี 2534-2550 จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 79 วัน/ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 887 มิลลิเมตร/ปี
       - ปี 2542-2550 จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 89 วัน/ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,030 มิลลิเมตร/ปี
oOo
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th