โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
  - วัตถุประสงค
     1. เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันอุทกภัย
     2. เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด
  - พื้นที่ดำเนินการ
     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พื้นที่ 1,368,270 ไร่
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
     โทร. 0-3241-6701 ต่อ 14,16 โทรสาร 0-3241-6700 , 0-3241-6362
  - ประวัติความเป็นมา
     ตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนตุลาคม 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบการเกิดอุทกภัย จึงได้มีพระราชดำริแก่ข้าราชบริพารและอธิบดีกรมชลประทานให้พิจารณาการระบายน้ำให้เป็นระบบโดยใช้คลองส่งน้ำช่วยระบายน้ำด้วยเมื่อมีน้ำหลาก และให้พิจารณาจัดทำแผนผังการระบายน้ำขยายคลองธรรมชาติ คลองระบายให้สามารถระบายน้ำออกทะเลได้เร็วขึ้น
     จังหวัดเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี รวม 3 ระดับ คือ ระดับอำนวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ระดับอนุกรรมการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และระดับคณะทำงาน มีนายอำเภอเป็นประธาน รวมทั้งคณะทำงานด้านต่าง ๆ อีกจำนวนมาก คณะทำงานต่าง ๆ ได้ระดมความคิดเห็นและบูรณาการแผนงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี 2547-2548 สามารถสรุปแผนงานดำเนินการ เป็นแนวการจัดการน้ำ 6 แนวทาง ดังนี้
     1. แผนงานการระบายน้ำโดยใช้ระบบชลประทานช่วยระบายน้ำหลาก
     2. แผนงานการผันน้ำผ่านห้วยยางและคลอง ดี 1
     3. แผนงานการผันน้ำคลองสายใหญ่ 3 และคลอง ดี 9
     4. แผนงานการผันน้ำผ่านบริเวณบ้านท่าการะเทียมและคลอง ดี 18
     5. แผนงานการระบายน้ำบริเวณตำบลต้นมะม่วงผ่านคลอง ดี 23
     6. แผนงานการระบายน้ำบริเวณวัดเกาะผ่านคลองวัดเกาะ-โพธิ์พระและคลอง ดี 25
     7. แผนงานการระบายน้ำคลองเหมืองตาหลอ และคลองด ดี 26
     8. แผนงานการระบายน้ำผ่านคลองท่าแร้งและคลองดี 27
     9. แผนงานการระบายน้ำฝั่งตะวันตกผ่านคลอง ดี 1 ฝั่งซ้าย ในวงเงิน 1,978.00 ล้านบาท
  - ผลการดำเนินการ
     1. จัดทำทางระบายน้ำล้านคันคลองชลประทาน 27 แห่ง วงเงิน 6,786 ล้านบาท (งบกรมชลประทาน) ระบายน้ำผ่านระบบชลประทาน
     2. งานขุดลอกคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ำ (ฝั่งขวา) ฝั่งตะวันออกแม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 26 สาย วงเงิน 10.1185 ล้านบาท (งบกรมชลประทาน)
     3. ขุดขยายคลองระบายสายใหญ่ 6 สาย (ฝั่งขวา) จำนวน 55.9255 ล้านบาท (งบกลาง กองพลพัฒนา กองทัพบก) คลองดี 9 คลองดี 18 คลองบางทะลุ
     4. งานขุดลอกคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ำ (ฝั่งซ้าย) ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 13 สาย วงเงิน 33.261 ล้านบาท (งบ กปร.)
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th