โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     1. เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น
     2. เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
     3. เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น
  - พื้นที่ดำเนินการ
     บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     โทร. 0-3246-1308 โทรสาร 0-3246-1975
  - ประวัติความเป็นมา
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2523 และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2524 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2528 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสร็จทรงงานในเขตอำเภอท่ายาง ราษฎรได้ทูลเกล้าฯถวายฎีกา เรื่องการขาดแคลนน้ำในเขตตำบลเขากระปุกอีกครั้งหนึ่ง ความทรงทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระราชทานฎีกาดังกล่าว ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยโดยด่วน กรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 ที่พิกัด 47 PNQ -795-045 แผนที่ระวาง 4934 111 มีความจุ 4.05 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เพาะปลูก 3,500 ไร่ สามารถช่วยเหลือราษฎรได้ 370 ครัวเรือน ในเขตหมู่ที่ 1,3,5 และ 7 ของตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
     ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ราษฎรได้ถวายฎีกาขอทำการขุดลอกอ่างฯแห่งนี้ สำนักงาน กปร.ร่วมกับกรมชลประทานได้ทำการพิจารณาความเหมาะสมและเสนอขึ้นไปตามขั้นตอน
     ต่อมาในปี 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - ผลการดำเนินการ
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงาน กปร. โดยขอดำเนินการในปีงบประมาณ 2550
       วงเงิน = 7,443,400 บาท
       ปริมาณดินขุด = 221,700 ลูกบาศก์เมตร
       วิธีดำเนินการ = จ้างเหมา
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th