พัฒนาแหล่งน้ำบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 (งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองจิก)
  - วัตถุประสงค
     1. เพื่อขยายแหล่งน้ำหลักโดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองจิกเพื่อเพิ่มขนาดความจุ ของอ่างฯให้สามารถรองรับน้ำในฤดูฝนได้เพิ่มมากขึ้น
     2. เพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำของประชากรโดยรอบ ที่กำลังเติบโตและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต
  - พื้นที่ดำเนินการ
     บ้านสามพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     โทร. 0-3246-1308 โทรสาร 0-3246-1975
  - ประวัติความเป็นมา
     1.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 และทรงมีพระราชกระแสกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหาลู่ทางแก้ไขและพัฒนาในเรื่องวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและชุมชนโดยรอบกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
     2. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 มูลนิธิชัยพัฒนาแจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองจิกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยให้กรมชลประทานดำเนินการจัดทำคำของบประมาณไปยังสำนักงาน กปร. ต่อไป
  - ผลการดำเนินการ
     1. การดำเนินงานระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2549 ดำเนินการขุดลอกแล้วจำนวน 146,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 945,000,000 บาท
     2. การดำเนินการระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2550 ดำเนินการขุดลอกจำนวน 354,000 ลูกบาศก์เมตร แยกเป็น
         2.1 งบฯกรมชลประทาน = 8,773,000 บาท
               ปริมาณดินขุด 154,000 ลูกบาศก์เมตร
         2.2 งบฯ กปร. = 10,814,000 บาท
               ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร
               รวมงบประมาณ = 19,587,000 บาท
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th