โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     1. เพื่อผันปริมาณน้ำจากอ่างฯ ที่มีปริมาณน้ำมากมาสู่อ่างฯ ที่มีปริมาณน้ำน้อย
     2. เพื่อผันน้ำปริมาณส่วนเกินที่จะไหลล้นอ่างฯ หลัก กระจายไปสู่อ่างฯ บริวารต่าง ๆ
     3. เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมการศึกษาวิจัยของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
     4. เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ซึ่งระบบท่อผันน้ำวางผ่าน
  - พื้นที่ดำเนินการ
     1. อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ต.หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณน้ำเก็บกัก 9.50 ล้าน ลบ.ม.
     2. อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำเก็บกัก 3.70 ล้าน ลบ.ม.
     3. อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำเก็บกัก 8.00 ล้าน ลบ.ม.
     4. อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำเก็บกัก 4.00 ล้าน ลบ.ม.
     5. บ่อพักน้ำเขากระปุก ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.312 ล้าน ลบ.ม.
     6. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำเก็บกัก 1.95 ล้าน ลบ.ม.
     7. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย – หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.80 ล้าน ลบ.ม.
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     โครงการชลประทานเพชรบุรี
     โทร 0 -3246 -1308 โทรสาร 0 -3246 – 1975
  - ประวัติความเป็นมา
     - เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขต อ.หัวหิน โดยพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
     - เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จได้พระราชทาน พระราชดำริ ดังนี้
       1. สมควรพิจารณาความเหมาะสมในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดผ่านสันทำนบของอ่างพักน้ำเขากระปุก ลง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย และ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำห้วยตะแปดเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเสริมให้อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด
       2. ควรเร่งพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย ส่วน พื้นที่ตอนบนของอ่างฯ ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในบริเวณต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
     - เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีศักยภาพที่ดีและมีความเหมาะสมไปลงอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด
     - เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้เร่งรัดก่อสร้างโครงการระบบท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม – อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด
  - ผลการดำเนินการ
     ปี 2535 ก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ผ่านสันทำนบบ่อพักน้ำเขากระปุก ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
     ปี 2536-2537 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
     ปี 2540 ก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม มายัง อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด และผันต่อไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกะพงในศูนย์ฯหุบกะพง
     ปี 2543 – 2546 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
     ปี 2546 – 2549 ดำเนินการก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำไทรงามลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายซึ่งสามารถต่อเชื่อมกับอ่างเก็บน้ำทุ่งขามได้ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ต่อไป
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th