โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพาะปลูกได้ตลอดไป
     2. เพื่อระบายน้ำเสริมให้โครงการชลประทานเพชรบุรี ช่วงขาดแคลนน้ำ
     3. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี
  - พื้นที่ดำเนินการ
     หมู่ 6 บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3,545 ไร่ 53 ตารางวา
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
     โทร. 0-3249 – 4082 / 081- 8158745 โทรสาร. 0 -3249 - 4083
  - ประวัติความเป็นมา
     เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานคำแนะนำ
     -17 มิถุนายน 2547 ให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ กรมชลประทานได้วางแผน ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2548 จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2550 ( 3 ปี )
     - 30 เมษายน 2547 ได้พระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนก่อสร้าง แหล่งน้ำตามความเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี
  - ผลการดำเนินการ
     แผนดำเนินการก่อสร้าง เดิมวางแผนงานก่อสร้างเริ่มปีงบประมาณ 2548 แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2551 แต่เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่ประมาณไว้ จึงได้ขออนุมัติ ครม. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปี จากเดิมปี 2549 – 2551 เป็นปี 2549 – 2552 งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 890 ล้านบาท เก็บกักน้ำได้ 27.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 4,100 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 1,000 ไร่
     - ปีงบประมาณ 2548 ดำเนินงานเตรียมการเบื้องต้น งานก่อสร้างที่ทำการและบ้านพัก
     - ปีงบประมาณ 2549 ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ ซึ่งกรมชลประทานได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ กจ.03/2549 (ฝพพ.4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ระยะเวลาทำการ 900 วัน
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th