โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     1. เพื่อเสริมสร้างระบบการป้องกันอุทกภัย
     2. เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำจืด
  - พื้นที่ดำเนินการ
     หัวงานโครงการอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
     มีพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พื้นที่ 7,400 ไร่
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
     โทร. 0-3249 – 4082 / 081- 8158745 โทรสาร. 0 -3249 - 4083
  - ประวัติความเป็นมา
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดำริเมื่อ 17 มิ.ย. 23 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
     - กรมชลประทานได้ทำรายงานความเหมาะสมของโครงการกราบบังคมทูล เมื่อปี 2526
     - 4 พฤศจิกายน 2546 ได้มีพระราชดำริขอให้กรมชลประทานเร่งรัดงานก่อสร้างให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว
     - 30 เมษายน 2547 ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติม เร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2548
  - ผลการดำเนินการ
     ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549
     งบประมาณ 731 ล้านบาท
     ทำนบดินหัวงานเป็นเขื่อนดินชนิด Zone Type
     ความยาวเขื่อนดิน 2,105 เมตร
     ความกว้างของสันเขื่อน 8 เมตร
     ระดับสันเขื่อน + 99.60 ม. รทก.
     ความจุอ่าง ฯ ที่ระดับน้ำเก็บกัก (+96.00 ม. รทก.) 42.20 ล้านลูกบาศก์เมตร
     ระดับน้ำสูงสุด (+97.80 ม.รทก.) 53.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
     อาคารประกอบ 2 แห่ง คือ อาคาร ระบายน้ำลงลำน้ำดิบ (River Outlet) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.60 เมตร สามารถระบายน้ำได้ 16.20 ลูกบาศก์เมตร / วินาที และอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) สันฝายยาว 42.50 เมตร ติดตั้งบานระบายโค้ง ขนาด 3-6 x 12.50 เมตร
     เก็บกักน้ำได้ 42.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถระบายน้ำได้ 1,360 ลูกบาศก์เมตร / วินาที ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 35,000 ไร่
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th