โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) ให้มีการระวังป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความรับผิดชอบ และเข้าใจร่วมกัน อนุรักษ์ธรรมชาติ และจัดระบบการไหลของน้ำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วม
  - พื้นที่ดำเนินการ
     พื้นที่เขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
     โทร/โทรสาร 0-2280-7070
  - ประวัติความเป็นมา
     เมื่อปี 2541 พระราชกระแสรับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) ที่พังทลายลง ได้มีพระราชดำริแก่แม่ทัพภาคที่ 1 สรุปได้ว่า ให้อนุรักษ์สภาพภูมิประเทศบริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) เนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และให้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณที่มีการทรุดตัวของภูเขา โดยการปลูกต้นไม้
  - ผลการดำเนินการ
     - จัดตั้งวนอุทยานเขานางพันธุรัตเมื่อปี 2542
     - นำพันธุ์ไม้ประมาณ 4,000 – 5,000 ต้น มาปลูกบริเวณพื้นที่ที่เกิดการถล่ม
     - ปลูกต้นไม้กระถินยักษ์ให้เป็นพืชคลุมดินและดูแลให้เจริญเติบโต
     - ลำเลียงดินบรรจุใส่ถุงปูนซีเมนต์เปล่า จำนวน 4,500 ถุง เมล็ดพันธุ์ไม้ (กระถิน ยักษ์สีเสียดขี้เหล็ก) เมล็ดพืชคล่อมดิน (ถั่วไมยรา) และถั่วยักษ์ฮามาต้า ผสมดินแล้วไปโปรยพื้นที่
     - ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อปี 2542
     - ปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนเพชรเกษม
     - นำต้นไทรปลูกตามซอกหินพังทลาย
     - สร้างการมีส่วนของชุมชนในท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นประจำทุกเดือน
     - ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์เขานางพันธุรัต ปี 2549 2 รุ่น
     - ปลูกหญ้าแฝก จัดสร้างแหล่งน้ำ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เนื้อทราย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการและปรับปรุงถนนทางเดินธรรมชาติ
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th