โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - วัตถุประสงค
     จัดทำโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยการทดสอบแปลงปลูกไม้หอม พืชสมุนไพร ปลูกไม้ผล ปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณคันกั้นน้ำ ปลูกข้าวนาปีและนาปรังทดสอบระบบส่งน้ำและระบายน้ำเข้าออกแปลงพืชไร่และพืชสวน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยเริ่มดำเนินการ เมื่อปี 2542 เป็นต้นมา
  - พื้นที่ดำเนินการ
     ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนเพชรบุรี ต. ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     โทร 0-3240-1560
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
     โทร 0 - 3259 - 4067 - 8 โทรสาร 0-3259-4067
  - ประวัติความเป็นมา
     มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 39 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา เมื่อปี 2541 ณ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จึงได้ร่วมกับ สนง.กปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการโดยกรมวิชาการเกษตร จัดทำโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานและสถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี จัดทำ / วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชดำริ
  - ผลการดำเนินการ
     แปลงนา พื้นที่ 10 ไร่
     ปี 2542 - 2546 ปีแรกของการดำเนินงานจะเป็นการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม โดยใช้โสนอัฟริกัน แกลบ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และทดลองนำข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และสุพรรณบุรี 1 มาทดลองปลูกได้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 220 - 364 และ 350 - 440 กก./ไร่ ตามลำดับ
     ปี 2547 ได้นำข้าวขาวดอกมะลิ 105 มาปลูกสาธิตในพื้นที่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 295 กก./ไร่
     ปี 2548 ทดสอบการทำนาแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้โสนอัฟริกัน หว่านเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้ปุ๋ยหมัก และใช้น้ำสกัดชีวภาพทดแทน ได้ผลผลิตข้าวพันธุ์ชัยนาท 2 ซึ่งปลูกในฤดูนาปรัง 485 กก./ไร่ และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ซึ่งปลูกในฤดูนาปี 311 กก./ไร่
     ปี 2549 ทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ เช่นเดียวกับปี 2548 ใช้พันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ปลูกในฤดูนาปรัง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 329 กก./ไร่
     สระน้ำ พื้นที่ 10 ไร่ ระบายน้ำเข้าสระเพื่อเลี้ยงปลาและเก็บไว้ใช้ในการทำนา
     แปลงพืชไร่ พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน ปลูกถั่วเหลือง , ถั่วเขียว , ข้าวโพด , อ้อย
     แปลงพืชผัก/ไม้ดอก พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกผักคะน้า , ผักบุ้ง , ผักกาดขาว , ดอกคัตเตอร์ ,สร้อยทอง, มาร์กาเร็ท , ดาวเรือง
     แปลงสวน พื้นที่ 5 ไร่ ปลูกมะนาว , ฝรั่ง , ลำไย , มะกอกน้ำมัน , ละมุด , ทุเรียนเทศ และปลูกหมอนเป็นพืชแซมในร่องทุเรียนเทศ
     กิจกรรมเสริม ทำน้ำสกัดชีวภาพเพื่อใช้ในโครงการและจำหน่ายเกษตรกร
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th