โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
  - วัตถุประสงค
     จัดตั้งศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตร เพื่อศึกษาหาข้อมูลในด้านการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่แห้งแล้ง และสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรจัดสรรที่ดินว่างเปล่าให้เกษตรกรเพาะปลูกตามวิธีการเกษตรแผนใหม่ และจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร
  - พื้นที่ดำเนินการ
     หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ เนื้อที่โครงการ 12,079 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา
  - หน่วยงานรับผิดชอบ
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
     โทร 0 - 3242 - 5260 ต่อ 12 โทรสาร. 0-3242-5260
  - ประวัติความเป็นมา
     เมื่อปี 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนและดูแลทุกข์สุข ของราษฎรตามท้องที่เขตจังหวัดใกล้เคียงกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร กลุ่มชาวสวนผักชะอำ 83 ครอบครัว ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนำไปประกอบอาชีพจึงทรงรับเกษตรกรเหล่านี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังเกษตรกรเหล่านี้ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง จึงทรงโปรดเกล้า ฯให้องคมนตรีไปจัดหาพื้นที่ในเขต จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรดังกล่าว ซึ่งในขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณหุบกะพง อ.ชะอำ เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการอิสราเอล ได้มีการอพยพเกษตรกร 2 ครอบครัว เข้าอาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินจัดสรร เพื่อหาข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปรับปรุงและอพยพครอบครัวเกษตรกรที่เหลือเข้าอาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินโดยได้จัดสร้างเป็นหมู่บ้านเกษตรกร โดยมีทางราชการคอยช่วยเหลือและได้มีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการของสหกรณ์จนเห็นว่าสมาชิกหมู่บ้านเกษตรกรเข้าใจดีพอแล้ว จึงเข้าชื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จำกัด”
  - ผลการดำเนินการ
     ดำเนินภารกิจหลักได้แก่ งานการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์ จัดสรรแบ่งแปลงที่ดินให้เกษตรกร เข้าอยู่อาศัย จำนวน 787 แปลง พื้นที่ 7,608 ไร่ การขออนุญาตสร้างบ้าน ,การขออนุญาต ออกเลขที่บ้าน , การแก้ไขกรณีพิพาทและการตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดิน จัดหาระบบชลประทานและการจัดสรรการใช้น้ำ มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 สถานี สถานีที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง สถานีที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ระบบท่อชลประทาน ความยาว 40 กิโลเมตร เป็นระบบท่อใยหิน เอส เบส ทอส ขนาด ? 12 นิ้ว , 10 นิ้ว , 8 นิ้ว , 6 นิ้ว , แล้วเข้าพื้นสมาชิก 4 นิ้ว และอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของชลประทาน จำนวน 4 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำหุบกะพง ความจุ 400,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย - หุบกะพง ความจุ 800,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ความจุ 320,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาก ความจุ 15,000 ลบ.ม. สาธิตและทดลองการเกษตร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานสหกรณ์ในโครงการและส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการ ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ 445 คน มีทุนดำเนินงาน 24,164,750.17 บาท
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th