ฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี (มรภ.เพชรบุรี)
ภาพกิจกรรมการประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการฯ
  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมโครงการฯ 3 โครงการ
  2. ผวจ.เพชรบุรีเป็นประธานการประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th