ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

--------------------------------------

ศูนย์ดำรงธรรมเพชรบุรีขอรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ยึดมั่นในหลัก
ความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

--------------------------------------

ประกาศสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

แบบฟอร์มความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนในแต่ละอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

งานบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

- รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป

- รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

- ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษาทั่วไป

- รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ติดต่อ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-401163

- รับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงาน

ติดต่อ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-411040 , 032-425209

- บริการเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา หรือข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ติดต่อ : ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-425584 , 032-400380 , 032-426399

- รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดต่อ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-424518-9

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ

- คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

- ตรวจสอบทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า

- ตรวจสอบทะเบียนอาวุธปืน

ติดต่อ : ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-425162

- รับสมัครผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

- รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

ติดต่อ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-427195, 032-426509, 032-424209

- รับต่อทะเบียนรถ

- รถนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน

- รถนั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน

- รถบรรทุกส่วนบุคคล

- รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

- รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ติดต่อ : สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-428087

- รับสมัครงาน

- รับสมัครฝึกอาชีพ/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ติดต่อ : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-470391-3

- รับแจ้งเอกสารหาย

ติดต่อ : ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-470391-3

- จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ติดต่อ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-419607, 032-419609, 032-488382-3

- ศูนย์บริการทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว)

ติดต่อ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-780348-9

งานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

- ใบอนุญาต ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

- ใบอนุญาตร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์

ติดต่อ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-424324

- คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ดิน รอบรู้เรื่องที่ดิน

ติดต่อ : สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-425147

- บริการการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่เกินทางไปทำงานต่างประเทศ (กรณีคนงานไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้ว)

ติดต่อ : สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-411425-6

- การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน (ส่งต่อ)

ติดต่อ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-426666

- การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงผังเมืองตน เพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือง หรือประกอบกิจการ หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-427189-90

ติดต่อศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชบุรี (หลังเก่า) อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-401163

E-mail : damrongtham.phet@gmail.com>

Facebook : ศููนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

Top